Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sociology of market
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-002-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
dr Kowalik Wojciech (wkowalik@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot pozwala identyfikować perspektywę socjologiczną w analizie zjawisk ekonomicznych. Uświadamia zróżnicowane motywy uczestnictwa w życiu gospodarczym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozróżnia motywy uczestnictwa w życiu społecznym. ZP2A_K04 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Oceni innowacyjność pomysłu biznesowego korzystając z narzędzi do analizy szans rynkowych. ZP2A_U07, ZP2A_U01 Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zidentyfikuje postawy etyczne w różnych sytuacjach rynkowych. ZP2A_U06 Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_W002 Rozumie znaczenie związku między zmianą ekonomiczną i kulturową. ZP2A_W03 Test,
Execution of a project
M_W003 Rozumie względną autonomię gospodarki, polityki oraz wymiaru społeczno-kulturowego. ZP2A_U03, ZP2A_W02 Activity during classes,
Case study
M_W004 Identyfikuje znaczenie perspektywy socjologicznej w analizie zjawisk ekonomicznych. ZP2A_W20 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozróżnia motywy uczestnictwa w życiu społecznym. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Oceni innowacyjność pomysłu biznesowego korzystając z narzędzi do analizy szans rynkowych. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zidentyfikuje postawy etyczne w różnych sytuacjach rynkowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie znaczenie związku między zmianą ekonomiczną i kulturową. + + - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie względną autonomię gospodarki, polityki oraz wymiaru społeczno-kulturowego. - + - - - - - - - - -
M_W004 Identyfikuje znaczenie perspektywy socjologicznej w analizie zjawisk ekonomicznych. - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
-
Lectures:

Przedmiot pozwala identyfikować perspektywę socjologiczną w analizie zjawisk ekonomicznych. Uświadamia zróżnicowane motywy uczestnictwa w życiu gospodarczym.

Lectures:
 1. Perspektywa socjologiczna w analizie zjawisk ekonomicznych.
 2. Relacje między gospodarką, władzą polityczną a innymi pozaekonomicznymi elementami życia społecznego.
 3. Motywy uczestnictwa w życiu społecznym i ekonomicznym (homo eocenomicus – homo sociologicus).
 4. Czynniki sprawcze rozwoju społecznego.
 5. Kulturowy wymiar zmiany ekonomicznej.
 6. Prognozowanie trendów rozwojowych w warunkach globalizacji.
 7. Struktura i funkcjonowanie rynku pracy w warunkach zmiany społecznej.
Auditorium classes:
 1. Istota i pojęcie przedsiębiorczości – główne podejścia teoretyczne do zagadnienia przedsiębiorczości w ekonomii, socjologii, zarządzaniu.
 2. Przedsiębiorca – charakterystyka osoby przedsiębiorczej z punktu widzenia socjologii i psychologii, wzory działania przedsiębiorców.
 3. Społeczne i psychologiczne czynniki sprzyjające powstawaniu postaw przedsiębiorczych.
 4. Innowacyjność i działania przedsiębiorcze na rynku.

  Innowacyjność i działania przedsiębiorcze na rynku. Tworzenie innowacyjnych pomysłów biznesowych w oparciu o różne modele biznesowe i analizę szans rynkowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 20 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 13 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: średnia ważona z prezentacji (40%) oraz kolokwium (60%).

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii oraz socjologii.

Recommended literature and teaching resources:

Bylok F., Sikora J.,Sztumska B., Wybrane aspekty socjologii rynku. Wydawnictwo Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
Cieślik, J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
Hryniewicz Janusz T., Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2007.
Kochanowicz J., Marody M., Kultura i gospodarka, Wydawnictwo naukowe „Scholar”, Warszawa 2010.
Morawski W., Ekonomiczna socjologia, PWN, Warszawa 2001.
Pawnik W., Kapitalizm w Europie, czyli raz jeszcze o sile sprawczej kapitalizmu, „Nomos”, Kraków 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
Pawnik W. (2002): Zmiana systemowa, czyli w stronę społeczeństwa quasi-rynkowego, (w:),Konecki K., Tobera P., Buchner-Jeziorska A., Karczmarczuk K., Dymarczyk W. (red.), Socjologia gospodarki: rynek, instytucje, zarządzanie, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź, s. 101–118;

– Pawnik W. (2003): Społeczeństwo polskie wobec paradygmatu gospodarki wiedzy (“Polish society in accordance with paradigm of economy of knowledge”), (w:), Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. (red.), Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Poldex, Kraków, s. 19–2
– Pawnik W. (2004): Pomiędzy uniwersalizmem a partykularyzmem. Dylematy życia organizacyjnego okresu zmiany, (w:) Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1032, s. 290–296;
– Pawnik W. (2004): Anomia jako instrument poszerzania obszaru i zakresu władzy, marginalizacji i wykluczenia, (w:) Woźniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, s. 129-138;
- Pawnik W. (2005): Problemy społecznej akceptacji strategii i kierunków rozwoju gospodarki w Polsce – fakty i mity, (w:), Szczakowski Z. J. (red.), Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku – od teorii do praktyki, tom II, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź, s. 283–290;
- Pawnik W. (2006): Globalny kontekst życia organizacyjnego, (w:) Partycki S. (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 224-232;
- Pawnik W. (2006): Ponadnarodowe strategie personalne a problem kultury różnorodności, (w:) Zbiegień-Maciąg L., Beck E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy “starym” a “nowym”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s. 23-30;
– Pawnik W. (2006): Podmiotowość w organizacji – fakt społeczny, czy postmodernistyczny postulat? (w:) Woźniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz.2, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 627-638;
- Pawnik W. (2008): Humanizacja pracy, czy ucieczka od wolności – standaryzacja tożsamości pracowniczych w epoce radykalizacji nowoczesności (“The humanization of the work or the escape from the freedom – standardization identity labour within radicalness modernness”), (w:) Sikora J., Walczak-Duraj D. (red.), Praca w perspektywie humanistycznej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku), s.71–78;
- Pawnik W. (2009): Dylematy władzy organizacyjnej w kontekście zjawiska globalizacji, (w:) Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace naukowe UE nr 43, Wrocław, s. 418-422;
- Pawnik W. (2009): Konstruowanie porządku wolnorynkowego w Polsce – aspekt społeczny, (w:) Woźniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, Zeszyt nr 15, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 28-36;
- Pawnik W. (2010): Polacy w świecie technopolu – między społecznym dziedzictwem erozji etosu pracy a innowacją organizacyjną Fredericka Winslowa Taylora, (w:) Wożniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Zeszyt nr 17, Uniwersytet Rzeszowski, s. 110-125, Rzeszów;
- Pawnik W. (2012): Kulturowo-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka, WZ AGH, Kraków;
- Pawnik W. (2012): Zarządzanie a zmiany w otoczeniu organizacyjnym, (w:) Czech A. (red.), Nauki o zarządzaniu – u początków i współcześnie, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 118, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 273-290;
- Pawnik W. (2013): Kulturowo-instytucjonalne uwarunkowania modernizacji w Polsce, (w:) Górski P. (red.), Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 7-22;
– Pawnik W. (2015): Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji społeczno-psychologicznych potencjalnych pracobiorców w Polsce w świetle badań empirycznych, (w:) Kulczycka J. (red.), Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i w praktyce, Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 101-115;
- Pawnik W. (2016): Realizacja paradygmatu ekonomizacji życia społecznego w Polsce na przykładzie migracji zarobkowych, (w:) Gizicka D. (red.), Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 171-180;
- Pawnik W. (2016):Zaufanie społeczne – paradoks procesów modernizacyjnych, (w:) Borski M. (red.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie tom XVIII Zeszyt 3/2016, Sosnowiec 2016, s. 291-306.
- Pawnik W. (2017): Człowiek jako podmiot i przedmiot zarządzania, czyli paradoksy organizacyjne świata politycznej poprawności, (w:) Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie nr 25, tom 1/2017, s. 68-81.
- Pawnik W. (2017): Aktorzy życia organizacyjnego – pomiędzy unifikacją a zróżnicowaniem, (w:) Walczak-Duraj D., Kołodziejczak M., Zalewska-Turzyńska M. (red.), Humanizacja pracy, 4 (290), Płock (L), s. 61-78.
- Pawnik W. (2002): Organizacja. Zachowania organizacyjne. Perspektywa socjologiczna (“Organisation. Organizational behaviours. Sociological perspective”), Wyd. Uczel. AGH, Kraków;
- Pawnik W.(2008): Kapitalizm w Europie, czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii, Zakład Wydawniczy “NOMOS”, Kraków;
– Bryda G., Pawnik W. red. (2009): “Oblicza socjologii krakowskiej”, tom I, Zakład Wydawniczy “NOMOS”, Kraków;

Additional information:

None