Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Managing the development of the tourist region
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-003-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kubiński Wiktor (wkubinsk@zarz.agh.edu.pl)
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania rozwojem regionu turystycznego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. ZP2A_K07 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi stosować koncepcje i instrumenty promocji dotyczące miast, potrafi dokonać interpretacji wybranych problemów związanych z turystyką miejską, umie dokonywać zaawansowanej całościowej diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii rozwoju turystyki w wybranych środowiskach (państwo, miasto, wieś, obszary chronione). ZP2A_U04, ZP2A_U24 Presentation,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie istotę rozwoju regionu turystycznego, umie scharakteryzować lokalną gospodarkę turystyczną, politykę regionalną i strukturalną UE oraz zasady prowadzenia polityki rozwoju regionalnego państwa, zna kierunki oddziaływania na rozwój turystyki przez władze administracyjne i samorządowe, podstawy zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście postrzeganie obszaru chronionego, zna istotę marketingu terytorialnego oraz współczesne trendy w turystyce miejskiej, rozumie istotę miasta jako przestrzeni publiczno-prywatnej. ZP2A_W16 Test,
Activity during classes
M_W002 Student zna istotę i zakres zarządzania rozwojem regionalnym, charakterystykę narzędzi służących zarządzaniu rozwojem turystyki w regionie, potrafi wymienić i opisać czynniki konkurencyjności regionów, strukturę strategii rozwoju turystyki i promocji Polski kierunki rozwoju turystyki w Polsce, proces tworzenia strategii, czynniki marketingowe miasta, oraz wyzwania dla marketingu dotyczące miast globalnych i miast niszowych. ZP2A_W04, ZP2A_W03 Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi stosować koncepcje i instrumenty promocji dotyczące miast, potrafi dokonać interpretacji wybranych problemów związanych z turystyką miejską, umie dokonywać zaawansowanej całościowej diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii rozwoju turystyki w wybranych środowiskach (państwo, miasto, wieś, obszary chronione). - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie istotę rozwoju regionu turystycznego, umie scharakteryzować lokalną gospodarkę turystyczną, politykę regionalną i strukturalną UE oraz zasady prowadzenia polityki rozwoju regionalnego państwa, zna kierunki oddziaływania na rozwój turystyki przez władze administracyjne i samorządowe, podstawy zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście postrzeganie obszaru chronionego, zna istotę marketingu terytorialnego oraz współczesne trendy w turystyce miejskiej, rozumie istotę miasta jako przestrzeni publiczno-prywatnej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna istotę i zakres zarządzania rozwojem regionalnym, charakterystykę narzędzi służących zarządzaniu rozwojem turystyki w regionie, potrafi wymienić i opisać czynniki konkurencyjności regionów, strukturę strategii rozwoju turystyki i promocji Polski kierunki rozwoju turystyki w Polsce, proces tworzenia strategii, czynniki marketingowe miasta, oraz wyzwania dla marketingu dotyczące miast globalnych i miast niszowych. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicja regionu turystycznego. Charakterystyka lokalnej gospodarki turystycznej. Kierunki oddziaływania na rozwój turystyki przez władze administracyjne i samorządowe. Polityka regionalna i strukturalna UE oraz zasady prowadzenia polityki rozwoju regionalnego państwa.
2. Istota i zakres zarządzania rozwojem regionalnym. Narzędzia służące zarządzaniu rozwojem turystyki w regionie. Czynniki konkurencyjności regionów. Strategia rozwoju turystyki.
3. Zrównoważony rozwój turystyki. Strategia promocji Polski.
4. Rewaloryzacja zespołów zabytkowych, rewitalizacja i zintegrowany rozwój miast.
5. Przegląd definicji marketingu terytorialnego oraz turystyki miejskiej. Rozwój turystyki miejskiej w Polsce i na świecie.
6. Współczesne trendy występujące w turystyce miejskiej. Działania promocyjne dotyczące miast. .Komórki odpowiedzialne za promocje miast.
7. Znaczenie marketingu terytorialnego dla miasta. Miasto jako produkt turystyczny. Zagrożenia związane z turystyka miejską. Wpływ turystyki miejskiej na mieszkańców.
8. Czynniki składające się na atrakcyjność turystyczną miasta. Rola bazy noclegowej i żywieniowej w turystyce miejskiej. Rola turystyki biznesowej w promocji miast. Punkty informacji turystycznej w miastach. Ich cele i znaczenie.

Auditorium classes:

1. Strategia rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie.
2. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście postrzeganie obszaru chronionego.
3. Rewaloryzacja zespołów zabytkowych na przykładach.
4. Struktura strategii rozwoju turystyki oraz proces tworzenia strategii na przykładach.
5. Miasto jako przestrzeń publiczno-prywatną. Kierunki rozwoju turystyki miejskiej.
6. Zakres obowiązków przewodnika miejskiego. Miejskie szlaki tematyczne. Przykłady. Rola legend w promocji miasta.
7. Nowe formy turystyki miejskiej na przykładach. Turystyka filmowa a turystyka miejska. Centra handlowe jako atrakcja turystyczna.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 5 h
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Realization of independently performed tasks 21 h
Preparation for classes 21 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie wykładów to zaliczenie kolokwium na ostatnich zajęciach; obecność na wykładach nieobowiązkowa.

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych to średnia z samodzielnego przygotowanego projektu i kolokwium na ostatnich zajęciach.

Student w przypadku braku posiadania usprawiedliwienia lekarskiego ma możliwość odrobienia konkretnej tematyki zajęć w innych grupach ćwiczeniowych. Jeżeli odrobienie tematyki zajęć jest niemożliwe to za zgodą osoby prowadzącej może wykonać dodatkową pracę pisemną
Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia z ćwiczeń (50%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (50%).

Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna z wykonanej i wygłoszonej prezentacji i kolokwium zaliczeniowego. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z prezentacji i kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zarządzania rozwojem regionu turystycznego

Recommended literature and teaching resources:

1. Szromnik A., Marketing terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Kraków, 2007
2. Czornik M., Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
3. Deluga W., Miejsce działań promocyjnych w kreowaniu wizerunku jednostek terytorialnych, [w:] Marketing w rozwoju regionu, pod red. J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, s. 406.
4. Bosiacki S., Turystyka polska w warunkach globalizacji gospodarki światowej w: Turystyka szansą rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturowego kraju, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2001
5. Butowski L., Wątorska-Dec M., Żukowski M., Finansowanie rozwoju turystyki ze środków z Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju turystyki, Warszawa 2002
6. Daszkowska M., Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, Zbiór materiałów pokonferencyjnych pod redakcją Baruszczaka M., Gdańsk 2000
7. Dziemianowicz W., Kapitał zagraniczny a rozwój lokalny i regionalny, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1997
8. Kandefer W., Gospodarka turystyczna jako czynnik rozwoju regionalnego w: Rynek usług turystycznych w Polsce i na Słowacji, Zbiór materiałów pokonferencyjnych pod redakcją Władysława Kandefera, Zakład Wydawniczy Druk Tur z o.o., Warszawa 2001
9. Kornak A.,S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Promocja miasta jako jedna z form marketingu terytorialnego na przykładzie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli — City promotion as one of the forms of territorial marketing based on the example of the Regional Museum in Stalowa Wola / Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.
2. Analiza działań promocyjnych produktu turystycznego miasta na przykładzie turystyki biznesowej w Krakowie — Analysis of the actions of the city tourism promotional product on the example of tourism business in Krakow / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 63–88. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz., Abstr.
3. Wykorzystanie logistyki w zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego — The use of logistics management on the example of tourist companies / KUBIŃSKA-JABCOŃ Ewa, NIEKURZAK, Mariusz // W: LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : XI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–10 kwietnia 2014 : materiały konferencyjne / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Radom : UTH, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7351-424-9. — S. 455. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Additional information:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”