Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Strategic Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-104-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Kozarkiewicz Alina (akozarki@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Kozarkiewicz Alina (akozarki@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wyboru oraz stosować metody i narzędzia analizy strategicznej otoczenia organizacji ZP2A_U04 Test
M_U002 Potrafi dokonać wyboru oraz stosować metody i narzędzia analizy strategicznej potencjału organizacji ZP2A_U02 Test
M_U003 Potrafi przeprowadzić kompleksową diagnozę strategiczną ZP2A_U11 Test
M_U004 Potrafi formułować wnioski dotyczące wariantów strategii organizacji ZP2A_U09 Test
Knowledge
M_W001 Rozumie i opisuje zasady konkurowania i współpracy współczesnych przedsiębiorstw ZP2A_W04 Examination
M_W002 Zna metody analizy strategicznej i uwarunkowania ich aplikacji ZP2A_W13 Examination
M_W003 Rozumie znaczenie procesów rozwoju organizacyjnego, identyfikuje opcje strategiczne ZP2A_W18 Examination
M_W004 Zna nowe trendy i koncepcje zarządzania strategicznego ZP2A_W22 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wyboru oraz stosować metody i narzędzia analizy strategicznej otoczenia organizacji - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać wyboru oraz stosować metody i narzędzia analizy strategicznej potencjału organizacji - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić kompleksową diagnozę strategiczną - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi formułować wnioski dotyczące wariantów strategii organizacji - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie i opisuje zasady konkurowania i współpracy współczesnych przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody analizy strategicznej i uwarunkowania ich aplikacji + + - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie znaczenie procesów rozwoju organizacyjnego, identyfikuje opcje strategiczne + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna nowe trendy i koncepcje zarządzania strategicznego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Istota strategii i zarządzania strategicznego – geneza i ewolucja pojęć, przegląd współczesnych definicji, konteksty strategii
Wizja, misja i cele strategiczne organizacji
Interesariusze organizacji, ich rola, wartość dla interesariuszy i odpowiedzialność wobec interesariuszy
Współczesne modele biznesu
Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa i jej źródła
Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego i bliższego
Metody analizy strategicznej zasobów i umiejętności
Kompleksowa diagnoza strategiczna
Analiza opcji strategicznych w kontekście strategii rozwoju, strategii konkurencji i strategii funkcjonalnych przedsiębiorstwa
Wdrażanie strategii i kontrola jej realizacji
Nowe trendy i koncepcje zarządzania strategicznego

Auditorium classes:

Cele wizjonerskie i strategiczne organizacji, zarządzanie skierowane na tworzenie wartości (VBM)
Interesariusze organizacji, ich rola, wartość dla interesariuszy a zarządzanie przez wartości, odpowiedzialność wobec interesariuszy i społeczna odpowiedzialność
Metody analizy strategicznej makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego
Metody analizy strategicznej zasobów i umiejętności
Kompleksowa diagnoza strategiczna

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in auditorium classes 8 h
Participation in lectures 14 h
Examination or Final test 14 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Preparation for classes 22 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen z zaliczenia i egzaminu.
Podstawą zaliczenia jest ocena z kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z tego przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
Grant R. M., Współczesna analiza strategii, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.

Literatura uzupełniająca:
Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, PWN Warszawa 2000.
Kaplan R.S., Norton D. P., Wdrażanie strategii dla osiągniecia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
De Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, praca zborowa pod red. R. Krupskiego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, praca zbiorowa pod red. M. Moszkowicza, PWE, Warszawa 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kozarkiewicz A., Zarządzanie portfelami projektów: wdrażanie i monitorowanie strategii organizacji za pomocą projektów, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
Kozarkiewicz A., Wartość dla interesariuszy w ocenie projektów i portfeli projektów – przesłanki koncepcji a wyniki badań empirycznych, w: Zmiana warunkiem sukcesu: współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami, red. nauk. Jan Skalik, Joanna Kacała, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
Kozarkiewicz A., Kontrola tworzenia i apropriacji wartości w sieciach międzyorganizacyjnych, w: Rachunkowość a controlling, red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 344, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.
Kozarkiewicz A., Modele współpracy międzyorganizacyjnej w: Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza: zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi, red. nauk. Monika Łada, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.

Additional information:

None