Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Corporate Social Responsibility
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-105-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Drożdż Marek (mdrozdz@zarz.agh.edu.pl)
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
dr Muweis Justyna (jmuweis@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć student zapozna się z podstawowymi pojęcia z zakresu CSR, polityką i znaczeniem CSR w strategiach podmiotów, a także zasadą budowy CSR.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 - Potrafi ocenić wpływ CSR na konkurencyjną pozycję podmiotów - Potrafi zidentyfikować obszary rozwoju, w celu ewoluowania firm do społecznie odpowiedzialnych - Potrafi zaproponować rozwiązania w firmach, w celu osiągnięcia społecznej odpowiedzialności firm ZP2A_K08, ZP2A_K04, ZP2A_K10, ZP2A_U06 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 - Umie przedstawić podstawowe definicje i pojęcia z zakresu CSR - Umie przedstawić wskaźniki i zasady oceny podmiotów ZP2A_U04, ZP2A_W05 Activity during classes,
Test
M_U002 - potrafi przygotować projekt rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wskazać jego mocne i słabe strony ZP2A_U13, ZP2A_W27, ZP2A_U18, ZP2A_W06 Project,
Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 - Wie jak powstał i rozwijał się CSR w Polsce i na świecie - Wie jaka jest metodyka oraz obszary wpływu - Wie jakie są przykładowe firmy CSR w Polsce i na świecie ZP2A_W02 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 - Potrafi ocenić wpływ CSR na konkurencyjną pozycję podmiotów - Potrafi zidentyfikować obszary rozwoju, w celu ewoluowania firm do społecznie odpowiedzialnych - Potrafi zaproponować rozwiązania w firmach, w celu osiągnięcia społecznej odpowiedzialności firm - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 - Umie przedstawić podstawowe definicje i pojęcia z zakresu CSR - Umie przedstawić wskaźniki i zasady oceny podmiotów - + - - - - - - - - -
M_U002 - potrafi przygotować projekt rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wskazać jego mocne i słabe strony - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 - Wie jak powstał i rozwijał się CSR w Polsce i na świecie - Wie jaka jest metodyka oraz obszary wpływu - Wie jakie są przykładowe firmy CSR w Polsce i na świecie + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicje i pojęcia – podczas zajęć student zapozna się i przyswoi podstawowe definicje i pojęcia z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu CSR.
2. Historia – omówiony zostanie rozwój idei CSR zarówno w kraju jak i na świecie oraz jej wpływ na ewoluowanie dokumentów i strategii UE oraz poszczególnych krajów.
3. Metodyka, obszary wpływu, wskaźniki i zasady ocena – przedstawiony zostanie: obszar wpływu zdefiniowany w oparciu o projekt normy ISO 26000, metodyka CSR, jedne z najważniejszych narzędzi raportowania CSR – wskaźniki GRI (Global Reporting Initiative tj. Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej) oraz zasad oceniania.
4. Firmy CSR w Polsce i na świecie – omówione zostaną firmy społecznie odpowiedzialne i obszar ich społecznej aktywności, zarówno krajowe i zagraniczne, np. Telekomunikacja Polska (Wolontariat pracowniczy, Greet IT…), UPPC Polska (Akademia e-seniora, Zielony Rok), czy też GlaxoSmithKline (Promyk dnia, Mam haka na raka, Orange Day).

Auditorium classes:

1. Wpływ CSR na firmy – praktyczne ćwiczenia pozwolą studentowi dostrzec wpływ społecznej odpowiedzialności firm na jej konkurencyjną pozycję na rynku i w swojej przyszłej pracy dążyć do wprowadzania CSR w swoim nowym miejscu pracy.
2. Identyfikacja koniecznych zmian – student będzie mobilizowany do kreatywnego myślenia. Zadaniem studenta będzie identyfikacja koniecznych zmian w przedsiębiorstwie.
3. Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa w kierunku CSR – na podstawie wykładów i ćwiczeń, zadaniem studenta będzie przygotowanie projektu rozwoju dowolnej firmy, aby stała się firmą społecznie odpowiedzialną.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Examination or Final test 2 h
Completion of a project 10 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 4 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Oceny:
- podejście do egzaminu wymaga pozytywnej oceny z zaliczenia;
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz;
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.

2. Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnej oceny podsumowującej z ćwiczeń (60%) i pozytywnej oceny z testu zaliczeniowego (40%). Podsumowująca ocena z ćwiczeń jest obliczana na podstawie projektu i aktywności w trakcie zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

1. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe;
- ćwiczenia są obowiązkowe;
- warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.

2. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.

Recommended literature and teaching resources:

1. Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność Przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
2. Kopycińska D., Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy. Etyka Biznesu, PWN, Warszawa 2000.
3. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
4. Harvard Business School Press, Społeczna odpowiedzialność Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Onepress, Warszawa 2007.
5. Koneczna R., CSR i jego narzędzia jako element strategii firm- praktyczny przewodnik, Wydawnictwo IGSMiE, Kraków 2014.
6. Raport “US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2014”
7. Paliwoda-Matiolańska Adriana, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, 2014.
8. Komunikat Komisji Europejskiej nt. CSR pt. „Odnowiona strategia Unii Europejskiej na lata 2011-2014 dotycząca Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw” (COM681)
9. Corporate Social – Responsibility National Public Policies in the European Union – Compendium 2014 (31/10/2014)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Joanna KULCZYCKA, Herbert WIRTH, Społeczna odpowiedzialność w strategiach firm górniczych
w Polsce, ZN PAN IGSMiE 2010 (https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/ZN79/Kulczycka-Wirth.pdf)

2.Koneczna, R., Kulczycka, J., Znaczenie CSR w przedsiębiorstwach sektora górniczego w Polsce, Przegląd Górniczy 2012/T. 68, nr 3 | 5—10

3. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Joanna KULCZYCKA, CSR w działalności górniczej – wczoraj i dziś, [W:] Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały X konferencji : Wieliczka, 9–11.04.2014 / przygot.: Paweł P. Zagożdżon, Marek J. Battek, Maciej Madziarz. — Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, cop. 2014. — ISBN: 978-83-937788-4-3.

4. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Ryszard Uberman, Joanna KULCZYCKA, Wpływ górnictwa na środowisko w Polsce – mity i rzeczywistość, Gospodarka Surowcami Mineralnymi ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 1,

5. Joanna KULCZYCKA, Małgorzata WERNICKA, Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach sektora energetycznego w Polsce – bariery i korzyści, Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2015 t. 18 z. 2,

6. Joanna KULCZYCKA, Małgorzata WERNICKA, Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach w Polsce – bariery i korzyści, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne.

Additional information:

1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
- efekty z wiedzy będą weryfikowane na egzaminie;
- efekty umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane będą na ćwiczeniach i kolokwiach.

2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe;
- ćwiczenia są obowiązkowe (min. 80% obecności);

3. Oceny:
- podejście do egzaminu wymaga pozytywnej oceny z zaliczenia;
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz;
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.

4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.

5. Odrabianie zaległości jest możliwe na konsultacjach, zajęciach innych grup lub w postaci odpowiedzi ustnej.

6. Termin zerowy egzaminu ustalany jest z Prowadzącym.

7. Możliwy jest jeden termin egzaminu poprawkowego oraz egzamin komisyjny.