Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Entrepreneurship and Innovation
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-201-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Michalski Marek (Marek.Michalski@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć poruszane są zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne związane z rozwojem biznesu opartego na wiedzy i innowacyjnych technologiach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących przedsiębiorczości i innowacyjności. ZP2A_K01, ZP2A_K02, ZP2A_K07 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować oraz uruchomić własną firmę (działalność gospodarczą). ZP2A_U01 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U002 Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin i pozyskiwać dane do projektowania i analizowania modelu biznesowego przedsięwzięcia innowacyjnego. ZP2A_U16, ZP2A_U07, ZP2A_U20 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę i rozumie na czym polega prawna ochrona własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej. ZP2A_W24 Test,
Activity during classes
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe kwestie związane z uruchomieniem, funkcjonowaniem i rozwojem własnej firmy: od poszukiwania atrakcyjnych pomysłów biznesowych, przez ich analizę i weryfikację, budowę koncepcji przedsięwzięcia, aż po stworzenie ram organizacyjnych firmy. ZP2A_W24, ZP2A_W23 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących przedsiębiorczości i innowacyjności. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować oraz uruchomić własną firmę (działalność gospodarczą). + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin i pozyskiwać dane do projektowania i analizowania modelu biznesowego przedsięwzięcia innowacyjnego. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę i rozumie na czym polega prawna ochrona własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe kwestie związane z uruchomieniem, funkcjonowaniem i rozwojem własnej firmy: od poszukiwania atrakcyjnych pomysłów biznesowych, przez ich analizę i weryfikację, budowę koncepcji przedsięwzięcia, aż po stworzenie ram organizacyjnych firmy. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Istota i rodzaje przedsiębiorczości
Wiedza i kreatywność – ich znaczenie dla współczesnego przedsiębiorstwa
Wybrane narzędzia i techniki stymulujące kreatywność
Cechy współczesnego przedsiębiorcy
Pojęcie innowacji
Własność intelektualna w działalności przedsiębiorstwa
Model biznesowy i zasady jego tworzenia
Etapy tworzenia przedsiębiorstwa
Źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, technologicznych
Wybrane zagadnienia związane z komercjalizacją wiedzy i technologii
Przedsiębiorczość akademicka

Auditorium classes:

W ramach ćwiczeń rozwijane będą kompetencje w zakresie opisu modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć. Studenci w zespołach tworzą model własnego startupu. Zajęcia kończy złożenie krótkiego raportu opisującego wypracowany model biznesu oraz jego prezentacja.
Dodatkowo studenci opisują i dyskutują na temat swoich doświadczeń wynikających z pracy w zespole.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 16 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 2 h
Completion of a project 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z zaliczenia (40%) i egzaminu (60%).

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010
Matusiak K.B. , Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytucje, Instytut technologii eksploatacji, Radom-Łódź 2006
Chyba Z. , Grudzewski W.M., Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa 2011
Godlewska-Majkowska H. (red.), Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009
Markowski W., ABC small businessu, Marcus, Łódź 2015
Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Polityka i zasady, PWE, Warszawa 1992
Akty prawne regulujące prowadzenie działalności gospodarczej oraz zakładanie spółki

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Uczestnictwo w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe,
- ćwiczenia są obowiązkowe,
- sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach wyznacza prowadzący zajęcia.

Zaliczenie zajęć i egzamin:
- podejście do egzaminu wymaga pozytywnej oceny z zaliczenia,
- w wyjątkowych przypadkach prowadzący zajęcia może dopuścić do egzaminu studenta, który nie uzyskał oceny zaliczeniowej, przy czym do zaliczenia przedmiotu (uzyskania pozytywnej oceny końcowej), wymagane jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń,
- istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu zerowego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, do którego zostaną dopuszczeni studenci uczestniczący, co najmniej w 80% wykładów lub szczególnie wyróżniających się aktywnością na ćwiczeniach (studenci wskazani przez prowadzącego ćwiczenia),
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz,
- warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w drugim terminie określa prowadzący ćwiczenia,

Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.