Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Strategic Human Capital Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-202-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Klimkiewicz Katarzyna (kklimkie@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Klimkiewicz Katarzyna (kklimkie@zarz.agh.edu.pl)
Beck-Krala Ewa (ebeck@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Projektuje opisy stanowisk dla wybranych funkcji w strukturze przedsiębiorstwa ZP2A_K09 Execution of a project
Skills
M_U001 Opisuje otoczenie funkcji personalnej za pomocą poznanych metod analizy ZP2A_U04 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Opracowuje procedury stosowane w ramach systemów zarządzania ludźmi ZP2A_U16 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Rozpoznaje elementy różnych strategii personalnych stosowane w procedurach przedsiębiorstw ZP2A_W17 Activity during classes,
Examination,
Test,
Report,
Participation in a discussion
M_W002 Wie, czym jest strategiczne podejście do zarządzania kapitałem ludzkim ZP2A_W22 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W003 Zna metody analizy strategicznej kapitału ludzkiego ZP2A_W14 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Projektuje opisy stanowisk dla wybranych funkcji w strukturze przedsiębiorstwa - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Opisuje otoczenie funkcji personalnej za pomocą poznanych metod analizy - + - - - - - - - - -
M_U002 Opracowuje procedury stosowane w ramach systemów zarządzania ludźmi - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozpoznaje elementy różnych strategii personalnych stosowane w procedurach przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W002 Wie, czym jest strategiczne podejście do zarządzania kapitałem ludzkim + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody analizy strategicznej kapitału ludzkiego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

  Globalizacja
  Zmiany demograficzne
  Niski poziom aktywności zawodowej
  Zróżnicowanie regionalne
  Zmiany technologiczne
  Niedopasowanie edukacyjne do potrzeb rynku pracy
  Trudności z dopasowaniem podaży i popytu na rynku pracy

 2. Podstawy strategicznego zarządzanie zasobami ludzkimi

  Ewolucja funkcji personalnej
  Rola ZL w strategii organizacji
  Proces i modele ZZL
  Praktyka strategii HR
  • formułowanie strategii
  • dopasowanie pionowe i poziome
  • przykłady
  Wpływ strategii ZZL na rozwój przedsiębiorstwa
  Strategie zarządzania ludźmi a etyka

 3. Analiza strategiczna w obszarze personalnym

  Metody analizy otoczenia zewnętrznego (metody scenariuszowe, PEST)
  Metody analizy otoczenia wewnętrznego (ilościowe i jakościowe)
  Bilans strategiczny

 4. Znaczenie struktury i kultury organizacyjnej dla budowania strategii personalnej

  Struktura a strategia organizacji
  Wpływ kultury na rozwój strategii organizacji

 5. Rodzaje strategii personalnych

  Wybór strategii HR
  • strategia kosztowa
  • strategia kapitału ludzkiego
  • strategia wysokiej efektywności
  • strategia społecznej odpowiedzialności
  • strategia rozwoju organizacji
  • strategia zaangażowania

 6. Kształtowanie substrategii personalnych

  Strategiczne pozyskiwanie pracowników
  Strategiczne ocenianie i rozwój pracowników
  Strategiczne wynagradzanie
  Strategiczne kształtowanie relacji z pracownikami

 7. Elementy controllingu personalnego

  Idea controllingu personalnego
  Pozyskiwanie danych na potrzeby controllingu personalnego
  Podstawy pomiaru kapitału ludzkiego
  Zarządzanie przez pomiar
  Zrównoważona karta wyników w obszarze personalnym
  Audyt funkcji personalnej

Auditorium classes:
 1. Analiza misji i wizji – przykłady formułowania

  Powiązania pomiędzy pojęciami, pojęcie misji i wizji i ich znaczenie dla zarządzania ludźmi.

 2. Dekompozycja założeń strategicznych na ZZL
 3. Strategia zarządzania personelem jako część strategii ogólnej
 4. Analiza SWOT w obszarze personalnym
 5. Powiązania pomiędzy strategią,strukturą i kulturą organizacyjną
 6. Strategiczne planowanie ZL
 7. Ocenianie i pomiar rezultatów HR
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 155 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Examination or Final test 5 h
Participation in lectures 22 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 25 h
Completion of a project 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Przy obliczaniu oceny końcowej uwzględnia się następujące elementy:
- ocena z egzaminu (40%)
- ocena z projektu (35%)
- ocena z ćwiczeń (aktywność, oddawane zadania) (30%).
Ocena końcowa jest średnią ważoną.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego

Recommended literature and teaching resources:

1. Armstrong M., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010
2. Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer Kraków 2008
3. Becker B., Huselid M., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Warszawa 2012
4. Buchen I.H. Partnerski HR : nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej, Oficyna a Wolters Kluwer business 2011.
5. Fitz-enz J. Rentowność inwestycji w kapital ludzki, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2001
6. Juchnowicz M. (red.) Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, PWE, Warszawa 2014
7. Lipka A., Strategie personalne firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej szkoły Biznesu, Kraków 2000
8. Ludwiczyński A., Stobińska K., Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Warszawa 2001
9. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
10. Marciniak J. Audyt funkcji persoanlnej w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Warszawa 2010
11. Nowak M. Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Warszawa 2008
12. Pickford J. (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Liber, Warszawa 2003Reilly P., Williams T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, OE, Kraków 2009
13. Reilly P., Williams T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, OE, Kraków 2009
14. Sekuła Z. Controlling personalny cz. 2 Tnoik, Bydgoszcz 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

• Klimkiewicz K., Społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw jako odpowiedź na współczesne problemy w organizacjach – przykłady dobrych praktyk w polityce personalnej [w:] (red.) Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 42, Wyd. UE we Wrocłwiu, Wrocław 2009• • Klimkiewicz Katarzyna, Kowalik Wojciech, Staszkiewicz Marzena, Ocena istotności kompetencji zawodowych i wymagań rynku pracy przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na progu kariery zawodowej [w:] (red.) P. Górski, Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
• Klimkiewicz Katarzyna, Virtue of Responsibility in Nowadays Work Ethos, Tradition and Horizons: Towards the Virtue of Responsibility, “Proceedings of the Fifth International Society of Business, Economics, and Ethics (ISBEE) World Congress 2012”, July 11-14, 2012, Vol. 1., ed. Boleslaw Rok, Julita Sokolowska, Kozminski University, Warsaw, Poland.
• Górski P., Klimkiewicz K., Staszkiewicz M. Development of professional competencies. The perspective of: employers, employees and universities [in:] Book of Abstracts, 13th International Human Resource Management Conference, "Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM” Cracow, 24-27th, June 2014

Additional information:

Studenci są zobowiązani do zapisania się na kurs SZZL na platformie e-learningowej.
Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach audytoryjnych. Każda kolejna nieobecność wpływa na obniżenie oceny z ćwiczeń.
Niezależnie od obecności na zajęciach studenci są zobowiązani do oddania wszystkich wymaganych zadań za pośrednictwem platformy e-learningowej.