Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Leadership and team management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-203-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Beck-Krala Ewa (ebeck@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Klimkiewicz Katarzyna (kklimkie@zarz.agh.edu.pl)
Staszkiewicz Marzena (mstaszki@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy skutecznego przewodzenia i zarządzania zespołem, w trakcie ćwiczeń doskonalone są umiejętności społeczne związane z efektywnością własną i pracą zespołową.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi efektywnie komunikować się w zespole i zachowywać w sposób asertywny, zgodny z zasadami etyki ZP2A_K08, ZP2A_K05 Activity during classes
M_K002 Student potrafi inicjować działania i organizować pracę zespołu, delegować uprawnienia i oceniać postępy pracy ZP2A_K01, ZP2A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować proces zmian i sposób ich wdrażania w zesple ZP2A_U15, ZP2A_U14 Project
Knowledge
M_W001 Student zna poszczególne style przywódcze i ich stosowanie w zarządzaniu zespołem i poszczególnych fazach rozwoju zespołu ZP2A_W09, ZP2A_W20 Activity during classes
M_W002 Student zna najważniejsze teorie i koncepcje związane z przywództwem i zarządzaniem zespołem ZP2A_W07, ZP2A_W08 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi efektywnie komunikować się w zespole i zachowywać w sposób asertywny, zgodny z zasadami etyki + + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi inicjować działania i organizować pracę zespołu, delegować uprawnienia i oceniać postępy pracy - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować proces zmian i sposób ich wdrażania w zesple + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna poszczególne style przywódcze i ich stosowanie w zarządzaniu zespołem i poszczególnych fazach rozwoju zespołu + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna najważniejsze teorie i koncepcje związane z przywództwem i zarządzaniem zespołem + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Przywództwo – istota, funkcje i kierunki rozwoju
a. Pojęcie i funkcje przywództwa, kompetencje przywódców, menedżer a przywódca
2. Przegląd najważniejszych teorii i koncepcji przywództwa w organizacjach:
a. Klasyczne i współczesne koncepcje, podejście oparte na cechach osobowości przywódców, podejście behawioralne, koncepcje przywództwa sytuacyjnego,
b. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne,
c. Role współczesnego lidera – lider jako trener, mentor i coach.
3. Zarządzanie sobą i własnym rozwojem podstawą skutecznego przywództwa
a. Skuteczność działania w życiu osobistym lidera
b. Kluczowe kompetencje skutecznych przywódców
4. Dynamika grupy i budowanie zespołu – rozwój zespołu wg modelu Tuckmana, role w zespole, delegowanie zadań, planowanie pracy własnej i podwładnych
5. Przywództwo i zarządzanie zespołem:
a. Integracja zespołu,
b. Dobór członków zespołu ,
c. Skuteczne motywowanie członków zespołu,
d. Ocena wyników pracy członków zespołu
6. Zarządzanie różnorodnością w zespole
7. Kierowanie procesem zmian

Auditorium classes:

1. Lider w dzisiejszych czasach
a. Rozróżnienie podstawowych pojęć: od menedżera do lidera, od zarządzania do przewodzenia
b. Teorie kierowania w praktyce: podejście oparte na cechach osobowości przywódców, podejście behawioralne, koncepcje przywództwa sytuacyjnego
c. Role współczesnego lidera – lider jako trener, mentor i coach.
2. Zarządzanie sobą i własnym rozwojem podstawą skutecznego przywództwa
a. Skuteczność działania w życiu osobistym lidera: inteligencja emocjonalna, samoświadomość, zarządzanie czasem, przyjmowanie postaw asertywnych, zarządzanie stresem
b. Zarządzanie własnym rozwojem – planowanie własnego rozwoju
c. Porażka i techniki kreatywnego rozwiązywania problemów
3. Dynamika grupy i budowanie zespołu
a. Rozwój zespołu wg modelu Tuckmana,
b. Role w zespole wg Belbina,
c. Delegowanie zadań, planowanie pracy własnej i podwładnych
d. Style kierowania
4. Skuteczna komunikacja w grupie (prowadzenie rozmów oceniających i przekazywanie informacji zwrotnej, komunikowanie, prowadzenie spotkań i prezentacji)
5. Trening umiejętności przywódczych (dobór, motywowanie, ocena członków zespołu)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 157 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 45 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 35 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią uzyskaną z egzaminu oraz zaliczenia z ćwiczeń.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu zerowego po wcześniejszym uzgodnieniu ze studentami.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw z zakresu socjologii i zarządzania

Recommended literature and teaching resources:

• Belbin M., Nie tylko zespół, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2010, przeł. G. Sałuda
• Covey S., Zasady skutecznego przywództwa, Rebis, Poznań, 1990,
• Covey S., The seven habits of highly effective people, Powerful lessons in personal change, Simon&Schuster, USA
• Gellert M., Nowak C., Zespół, przekład M. Węglowska, Wyd., Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk, 2008
• Gut J., Haman W., Psychologia szefa. Szef to zawód., Wyd. Helion i Wyd. Grupa Szkoleniowa kontrakt OSH, Gliwice, 2004,
• Harvard Business Review, Podręcznik menedżera – 17 najważniejszych umiejętności lidera, Rebis, 2017
• Wójcik M., Czarnecka-Wójcik E., Przywództwo i władza menedżerska, Wyd. AE w Katowicach, 2009
• Potocki A. (red.) , Zachowania Organizacyjne. Wybrane zagadnienia. Wyd. Difin, Warszawa, 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Beck E. (2002), „Doskonalenie potencjału pracowniczego”. [w:] Zarządzanie pracownikami, Red. L. Zbiegień-Maciąg. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 6982.
Beck E. (2004), „Wybrane aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi”, [w:] Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie, red. L. Zbiegiem-Maciąg i D. Lewicka, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków
Beck E, Orlińska-Gondor A. (2005), “Zjawisko stresu we współczesnych organizacjach”, Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa.
Beck E., „Zmiana i rozwój organizacji”, [w:] Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, pod red. Lidii Zbiegiem-Maciąg, Wolters Kluwer – Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s.15-35
Beck-Krala E., Klimkiewicz K., Work Life Balance Policy as an expression of Corporate Social Responsibility, [w:] Post-globalization Era? New visions and New challenges. The Policie and management instrument of Corporation. Selected Determinants. Pod red. Wioletty Weredy i Sylwii Starnawskiej, University of Podlasie, Siedlce 2010, s.71-87, ISBN 978-83-7052-592-8

Additional information:

W razie dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości. W zależności od przerabianego na zajęciach materiału, sposób nadrobienia zaległości ustalany jest indywidualnie w każdym przypadku. Mogą to być wykonywane w tym czasie ćwiczenia i zadania, które winien zrobić indywidualnie lub przygotowanie pracy pisemnej (ew. referatu) uzupełniającego przerabiane zagadnienia.