Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Proffesional developement and talent management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-206-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Staszkiewicz Marzena (mstaszki@zarz.agh.edu.pl)
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Studenci poznają najważniejsze pojęcia z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. Poznają metody wyznaczania celów oraz narzędzia rozwojowe i motywacyjne stosowane w praktyce zarządzania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi dokonać skutecznej prezentacji wybranych zagadnień w tym autoprezentacji ZP2A_K01, ZP2A_K07, ZP2A_K05 Activity during classes
M_K002 Stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania ZP2A_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym ZP2A_U12, ZP2A_U20 Activity during classes
M_U002 Analizuje najczęściej popełniane błędy w strategiach decyzyjnych w odniesieniu do organizacji i pracowników ZP2A_U09, ZP2A_U15 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Definiuje osobiste i zawodowe predyspozycje i obszary do rozwoju ZP2A_W09, ZP2A_W07 Activity during classes
M_W002 Zna podstawowe pojęcia związane z procesem zarządzania karierą zawodową oraz jej etapami ZP2A_W09, ZP2A_W07 Test
M_W003 Definiuje pojęcia coachingu i mentoringu, zna funkcję, rodzaje, metody rozwoju pracowników ZP2A_W07 Test
M_W004 Definiuje pojęcie kompetencji ich pomiaru i wykorzystania w procesie pozyskiwania i rozwoju pracowników ZP2A_W09, ZP2A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi dokonać skutecznej prezentacji wybranych zagadnień w tym autoprezentacji - + - - - - - - - - -
M_K002 Stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym - + - - - - - - - - -
M_U002 Analizuje najczęściej popełniane błędy w strategiach decyzyjnych w odniesieniu do organizacji i pracowników + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje osobiste i zawodowe predyspozycje i obszary do rozwoju - + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia związane z procesem zarządzania karierą zawodową oraz jej etapami + - - - - - - - - - -
M_W003 Definiuje pojęcia coachingu i mentoringu, zna funkcję, rodzaje, metody rozwoju pracowników + - - - - - - - - - -
M_W004 Definiuje pojęcie kompetencji ich pomiaru i wykorzystania w procesie pozyskiwania i rozwoju pracowników + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Proces zarządzania karierą
Analiza i diagnoza potrzeb i potencjału rozwojowego
Etapy rozwoju kariery
Planowanie ścieżki kariery
Analiza rynku pracy pod kątem kariery
Skuteczna autoprezentacja w procesie selekcyjnym
2. Rozwój i doskonalenie kwalifikacji zawodowych
Ocena pracownicza jako podstawa procesu rozwoju
Znaczenie motywacji w procesie rozwoju
Kształcenie i procesy uczenia się
Szkolenia, coaching i mentoring
3. Doskonalenie umiejętności organizowania pracy
Odpowiedzialność za efekty własnych działań,
Formułowanie wartości wg indywidualnych potrzeb i wizji,
Kształtowanie postawy proaktywnej oraz przedsiębiorczej
Skuteczne strategie automotywacji,
Wyznaczanie priorytetów i kontrolowanie realizacji poszczególnych czynności.
4. Postępowanie etyczne i odpowiedzialność społeczna

Auditorium classes:

1. Metody i narzędzia wykorzystywane w procesie rozwoju
•Budowanie orientacji na cel
•Planowanie proaktywne i reaktywne
•Wyznaczanie celów
•Rodzaje celów
•Reguła SMART
2.Metody zarządzania sobą w czasie
•Rozwijanie umiejętności zarządzania czasem
•Matryca Eisenhowera
3.Opracowanie planu indywidualnego rozwoju i podejmowanych decyzji

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 2 h
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego 70%, aktywność na zajęciach (praca przy projektach na ćwiczeniach) 30%

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z dziedziny zarządzania oraz podstaw psychologii wymagana na I stopniu studiów. Umiejętność samodzielnego studiowania literatury przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:

S.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo Medium, 1996
A. Szałkowski, Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa 2002
C. Wilson, Coaching biznesowy, MT Biznes Sp. z o.o, 2007
D. Dubois, W.J. Rothwell, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Helion, 2007
S. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Warszawa, Difin 2008
P. Smółka, Kompetencje społeczne – metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków, Wolters Kluwer 2008
Z. Ścibiorek, Dylematy rozwoju zawodowego, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2009
J. Starr, Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego, Wolters Kluwer Polska, 2011
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, Kraków 2010
M. Mitoraj-Jaroszek, Zarządzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe i praktyczne ujęcie, Helion, Gliwice 2014

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ziółkowski S., Rynek pracownika: nowe wyzwania dla działów HR w zmieniającej się sytuacji na rynku pracy // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008.
Ziółkowski S., Wykorzystanie coachingu w kreowaniu liderów wiedzył Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2012 vol. 16 no. 1
Ziółkowski S., Garon I., Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzę W: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów