Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Informations Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-208-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
dr Wacławik Łukasz (lwaclawi@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Rola i znaczenie procesów informacyjnych we współczesnych przedsiębiorstwach. Od systemów informacyjnych do systemów rekomendacyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 umie rozpoznać podstawowe funkcje informacji ZP2A_U07 Involvement in teamwork
M_U002 identyfikuje i rozpoznaje obszar rozwiązań podstawowych problemów decyzyjno-informacyjnych ZP2A_U14 Case study
Knowledge
M_W001 wie o zależnościach między architekturą systemów informacyjnych a rozwojem organizacji ZP2A_W27 Activity during classes
M_W002 Wie o istocie i zasadach funkcjonowania systemu informacyjnego organizacji w warunkach dynamicznej zmiany otoczenia ZP2A_W27 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 umie rozpoznać podstawowe funkcje informacji - + - - - - - - - - -
M_U002 identyfikuje i rozpoznaje obszar rozwiązań podstawowych problemów decyzyjno-informacyjnych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 wie o zależnościach między architekturą systemów informacyjnych a rozwojem organizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie o istocie i zasadach funkcjonowania systemu informacyjnego organizacji w warunkach dynamicznej zmiany otoczenia + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. 1. Informacja jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa

   
  1.1. Koncepcyjny model organizacji
  1.1. Ewolucja teorii organizacji
  1.2. Strategia, otoczenie i system informacyjny
  1.3. Dynamika procesów organizacyjnych

 2. 2. Informacyjne systemy przedsiębiorstwa

  2.1. Informacja a proces decyzyjny
  2.2. Funkcje informacji
  2.3. System informacji
  2.4. Systemy pozyskiwania informacji
  2.5. Systemy przetwarzania informacji

 3. 3. Strategiczne systemy informacyjne

  3.1. Proces myślenia strategicznego
  3.2. Zasady strategicznego zarządzania informacją
  3.3. Interakcje w formułowaniu i realizacji strategii przedsiębiorstwa
  3.4. Koncepcja strategicznego systemu informacyjnego – strategia informacyjna a
  e_strategia

Auditorium classes:
Studium przypadków

Tematy i teksty przypadków – http://www.zarz.agh.edu.pl/pfilipow/

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 24 h
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = 0,4 CW + 0,6 W

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Allaire Y., Firsirotu M.E.: Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa 2000
Bubnicki Z.: Podstawy informatycznych systemów zarządzania, W-wo P.W., Wrocław 1993
Christhopher M.: Strategia zarządzania dystrybucja, Placet, Warszawa 1996
Durlik I.: Inżynieria zarządzania, AMP, Katowice 1993
Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2001
Mazurek-Łopacińska K.: Badania marketingowe, W.A.E. im. O.Langego, Wrocław 1996
Nizard G.: Metamorfozy przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa1998
Penc J.: Decyzje w zarządzaniu, W-wo PSB, Kraków 1995
Penc J.: Strategie zarządzania, Placet, Warszawa 1999
Peppard J., Rowland Ph.: Re-engineering, Gebethner & Ska, Warszawa 1997
Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, W-wo AGH, Kraków 1997
Steinbeck H.H.: Total Quality Management, Placet, Warszawa 1998
Witkowski T.: Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WNT, Warszawa 2000
Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Analiza modułowa (AMS) i reengineering (BDR) jako narzedzie analizy diagnostycznej
organizacji — The use of AMS and BDR methods in organization diagnostic / Paweł
FILIPOWICZ // W: Komputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania
i eksploatacji : II Wiosenna Szkoła : Zegiestów 11 – 15 maja 1998 r. : referaty. T. 2 / Wojskowa
Akademia Techniczna. — [Warszawa : WAT Osrodek Szkolenia CAD, 1998]. — Opis czesc. wg
okł. — S. 151–157. — Bibliogr. s. 157
2. Analiza modułowa systemów organizacyjnych — Modular analysis of organizational systems / Paweł
FILIPOWICZ, Łukasz WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiebiorstwa = Economics
and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarzadzania w Przemysle „ORGMASZ”
; ISSN 0860-6846. — Tyt. poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2001 R. 52 nr 3
s. 17–22. — Bibliogr. s. 22
3. Decyzja w zarzadzaniu przedsiebiorstwem – ujecie procesowe — [Decision in enterprise management –
a process approach] / P. FILIPOWICZ // W: Produkcja i zarzadzanie w hutnictwie : XI konferencja
naukowo-techniczna : Ustron – Jaszowiec, 25–27 czerwca 2003 / red. nauk. Ryszard Budzik ;
PCz WIPMiFS. — Czestochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — (Materiały Konferencyjne
Wydziału Inzynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej / Politechnika Czestochowska.
Seria: Metalurgia ; nr 32). — S. 162–165. — Bibliogr. s. 165, Summ.
4. Przedsiebiorstwo wirtualne – istota i koncepcje zastosowan — Virtual enterprise –
concept and applications / Paweł FILIPOWICZ // W: Współczesne problemy zarzadzania
przedsiebiorstwem / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarzadzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH,
2000. — S. 384–393. — Bibliogr. s. 392–393, Summ.
5. Rola systemu decyzyjnego w zarzadzaniu strategicznym — The role of decision process in strategic
management / Paweł FILIPOWICZ // W: 20. Miedzynarodowe Sympozjum Naukowe (MSN)
studentów i młodych pracowników nauki = 20th International Scientific Symposium of students
and young research workers. T. 5 cz. 1, Zarzadzanie = Vol. 5 Pt. 1, Management : 11–12
maja 1998 / Politechnika Zielonogórska. — Zielona Góra : PZ, 1998. — Opis czesc. wg
okł. — S. 53–57. — Bibliogr. s. 56

Additional information:

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odrobienia ćwiczeń w innej grupie lub referat.