Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Motivating and rewarding employees
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-301-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Beck-Krala Ewa (ebeck@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Klimkiewicz Katarzyna (kklimkie@zarz.agh.edu.pl)
Beck-Krala Ewa (ebeck@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł motywowanie i wynagradzanie pracowników dotyczy problematyki skutecznego oddziaływania na pracowników w organizacji poprzez system motywowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę w ocenie projektowanych narzędzi i wprowadza niezbędne modyfikacje ZP2A_K07, ZP2A_U06 Activity during classes
Skills
M_U001 projektuje finansowe i poza-finansowe narzędzia indywidualnego i zespołowego motywowania pracowników ZP2A_U16, ZP2A_U12 Project
Knowledge
M_W001 Rozumie wpływ nowych koncepcji i teorii zarządzania na współczesne trendy i narzędzia motywowania pracowników ZP2A_W06, ZP2A_W01 Examination
M_W002 Wyjaśnia teorie motywacji w kontekście kształtowania systemów wynagrodzeń ZP2A_W07 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę w ocenie projektowanych narzędzi i wprowadza niezbędne modyfikacje - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 projektuje finansowe i poza-finansowe narzędzia indywidualnego i zespołowego motywowania pracowników - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie wpływ nowych koncepcji i teorii zarządzania na współczesne trendy i narzędzia motywowania pracowników - - - - - - - - - - -
M_W002 Wyjaśnia teorie motywacji w kontekście kształtowania systemów wynagrodzeń + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykłady:

1. Ogólne zagadnienia dotyczące systemów płacowych: podstawowe pojęcia, systemy płacowe w świetle przepisów prawa pracy.
2. Determinanty i kierunki przemian w systemach wynagrodzeń (w Polsce i wybranych krajach Europy i Ameryki Płn.) –najnowsze tendencje.
3. Motywowanie pracowników : teorie motywacji, zasady motywacji płacowej i ich zastosowanie w polityce płacowej. Zasady kształtowania płac. Funkcje płac i formy płac.
4. Etapy budowy systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. Strategia i cele polityki płacowej w przedsiębiorstwie, określenie składników i form wynagrodzenia.
5. Wartościowanie pracy – istota i cele, ustalanie systemu płac zasadniczych.
6. Dobór pozostałych składników wynagrodzeń. Premiowanie i nagradzanie pracowników, stosowanie dochodów odroczonych, dobór świadczeń dodatkowych.
7. Wynagradzanie kluczowych pracowników w firmie – pakiet wynagrodzeń menedżerów.
8. Motywowanie pracowników przez zaangażowanie i partycypację.
9. Pozafinansowe elementy motywowania pracowników w przedsiębiorstwie.
10. System ocen pracowniczych a systemy płacowe.
11. Analiza efektywności motywowania i wynagradzania.

Auditorium classes:

Pozostałe ćwiczenia:

1. Praktyczne wykorzystanie teorii motywacji dla analizy i kształtowania systemów motywacyjnych
2. Strategia wynagrodzeń – wykonywanie ćwiczeń (konstruowanie strategii dla wybranego przedsiębiorstwa, analiza przypadków)
3. Wykorzystanie wartościowania pracy do budowania systemów wynagrodzeń, budowa tabeli płac na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
4. Budowa pakietu wynagrodzeń, cele i zasady stosowania poszczególnych składników wynagrodzeń
5. Premiowanie, zasady premiowania, analiza systemów premiowych
6. Ocena efektywności systemów motywowania i wynagradzania pracowników

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Completion of a project 30 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z: wykonanego projektu i jego prezentacji a także egzaminu z przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu zerowego dla studentów systematycznie uczęszczających na wykłady z przedmiotu (sprawdzana obecność na wybranych wykładach) oraz aktywnie uczestniczących w ćwiczeniach z przedmiotu.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z obszaru zarządzania strategicznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi

Recommended literature and teaching resources:

1. Armstrong M., Zarządzanie Wynagrodzeniami, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009
2. Beck-Krala E. Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Nowy sposób wynagradzania i motywowania, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008
3. Beck-Krala E., Wynagradzanie pracowników w organizacji. Wyd. AGH, Kraków 2013
4. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001
5. Borkowska S.: Wynagrodzenia – rozwiązywanie problemów w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
6. Jacukowicz Z., Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa 1999
7. Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE Warszawa 2012.
8. Kozioł L., Tyrańska M., Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Biblioteczka pracownicza, Warszawa 2002
9. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wyd. Żak, Warszawa 2000.
10. Martyniak Z. Metodologia wartościowania pracy, Antykwa Kraków 1998.
11. Poels F., Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000
12. Sekuła Z., Struktury wynagradzania pracowników, Wolters Kluwer Kraków 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Beck-Krala E., Badanie efektywności wynagrodzeń. Od kontroli kosztów pracowniczych do aktywizowania pracowników, Wyd. AGH, Kraków 2017
Beck-Krala E., Wynagradzanie pracowników w organizacji. Wyd. AGH, Kraków 2013
Beck-Krala E. Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Nowy sposób wynagradzania i motywowania, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008
Beck E., Wynagradzanie pracowników, [w:] Zarządzanie pracownikami, pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, UWND AGH, Kraków 2003

Additional information:

W razie większej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości. W zależności od przerabianego na zajęciach materiału mogą to być wykonywane w tym czasie ćwiczenia i zadania, które winien zrobić indywidualnie. W przypadku dłuższej nieobecności może to być przygotowanie pracy pisemnej lub referatu uzupełniającego przerabiane zagadnienia.