Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie kompetencjami i efektywnością
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-302-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Beck-Krala Ewa (ebeck@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Klimkiewicz Katarzyna (kklimkie@zarz.agh.edu.pl)
Staszkiewicz Marzena (mstaszki@zarz.agh.edu.pl)
Beck-Krala Ewa (ebeck@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy efektywnego zarządzania ludźmi przy wykorzystaniu modeli kompetencyjnych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować w praktyce wybrane narzędzia pomiaru kompetencji i efektywności pracy ZP2A_U06
M_U002 Student potrafi wykorzystać modele kompetencyjne w procesach zarządzania zasobami ludzkimi - zbudować profil kompetencyjny dla określonego stanowiska pracy ZP2A_U24, ZP2A_U04 Project
Knowledge
M_W001 Student wie na czym polega zarządzanie przez kompetencje, zna podstawowe rodzaje kompetencji pracowniczych oraz podstawowe cechy dobrego modelu kompetencyjnego ZP2A_W07
M_W002 Student zna metody pomiaru kompetencji i pomiaru efektywności pracy ZP2A_W15 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować w praktyce wybrane narzędzia pomiaru kompetencji i efektywności pracy - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać modele kompetencyjne w procesach zarządzania zasobami ludzkimi - zbudować profil kompetencyjny dla określonego stanowiska pracy - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student wie na czym polega zarządzanie przez kompetencje, zna podstawowe rodzaje kompetencji pracowniczych oraz podstawowe cechy dobrego modelu kompetencyjnego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody pomiaru kompetencji i pomiaru efektywności pracy + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pracownicy i ich kompetencje w zarządzaniu – podstawowe aspekty terminologiczne
2. Modele i profile kompetencyjne
3. Zastosowanie modeli kompetencyjnych w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi – dobór, rozwój, ocena i wynagradzanie pracowników oparte na profilach kompetencyjnych
4. Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi – metody pomiaru kompetencji pracowniczych
5. Kompetencje pracownika a efektywność pracy i organizacji
6. Efektywność pracy i jej determinanty: czynniki zewnętrzne i wewnętrzne
7. Czynniki wpływające na obniżenie efektywności pracy
8. Ewaluacja efektywności pracy – kryteria i mierniki oceny
9. Zarządzanie efektywnością pracowników

Auditorium classes:

1. Kompetencje pracownicze – podstawowe definicje i klasyfikacje, kwalifikacje a kompetencje.
2. Metody identyfikacji kompetencji organizacji.
3. Modele i profile kompetencyjne – zasady projektowania profili kompetencyjnych
4. Zastosowanie modeli kompetencyjnych w procesie rekrutacji i selekcji pracowników
5. Zastosowanie modeli kompetencyjnych w procesie rozwoju i oceny pracowników
6. Zastosowanie modeli kompetencyjnych w procesie wynagradzania pracowników
7. Wymagania kompetencyjne stawiane menedżerom na różnych szczeblach zarządzania, w różnych organizacjach
8. Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi
9. Efektywność pracy i jej determinanty
10. Sposoby szacowania efektywności pracy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 37 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen z: kolokwium (50%) oraz z projektu (50%)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu zerowego dla studentów systematycznie uczęszczających na wykłady z przedmiotu (sprawdzana obecność na wybranych wykładach) oraz aktywnie uczestniczących w ćwiczeniach z przedmiotu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

• Beck-Krala E. (2017). Badanie efektywności wynagrodzeń. Od kontroli kosztów do aktywizowania pracowników, Seria: Rozprawy i monografie, Wyd. AGH, Kraków
• Filipowicz, G. (2016). Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
• Filipowicz, G. (2013). Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
• Rostkowski T. (2005). Zarządzanie kompetencjami w praktyce, w: A. Pocztowski (red.) Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

• Sidor-Rządkowska, M. (2011). Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
• Wieczorek, J. (2008). Efektywne zarządzanie kompetencjami. Gdańsk: Ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr,
• Wood R., Payne T. (2012) Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Beck-Krala E. (2017). Badanie efektywności wynagrodzeń. Od kontroli kosztów do aktywizowania pracowników, Seria: Rozprawy i monografie, Wyd. AGH, Kraków

Additional information:

None