Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Employer branding
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-305-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kowalik Wojciech (wkowalik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kowalik Wojciech (wkowalik@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia poświęcone są tematyce employer brandingu. Ich celem jest zapoznanie studenta z koncepcją oraz podstawowymi metodami, technikami i narzędziami służącymi do budowania marki pracodawcy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi mierzyć i oceniać efekty prowadzonych działań z zakresu employer brandingu ZP2A_U04, ZP2A_U06 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi zaplanować strategię budowania marki pracodawcy i przeprowadzić kampanię wizerunkową lub rekrutacyjną ZP2A_U16, ZP2A_U04, ZP2A_U07 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe metody i techniki oraz narzędzia analityczne wykorzystywane w obszarze employer brandingu ZP2A_W15, ZP2A_W26, ZP2A_W10 Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Zna istotę oraz podstawowe obszary wewnętrznego i zewnętrznego employer brandingu ZP2A_W27 Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W003 Posiada wiedzę na temat budowania strategii employer branding oraz zna podstawowe metody i narzędzia employer brandingu ZP2A_W15 Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi mierzyć i oceniać efekty prowadzonych działań z zakresu employer brandingu - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować strategię budowania marki pracodawcy i przeprowadzić kampanię wizerunkową lub rekrutacyjną - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe metody i techniki oraz narzędzia analityczne wykorzystywane w obszarze employer brandingu + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna istotę oraz podstawowe obszary wewnętrznego i zewnętrznego employer brandingu + + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat budowania strategii employer branding oraz zna podstawowe metody i narzędzia employer brandingu + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

W trakcie wykładów studenci zostaną zapoznani z ideą employer brandingu (budowania marki pracodawcy), rozumianego jako całokształt działań podejmowanych przez organizację i skierowanych na obecnych oraz potencjalnych pracowników, mającego na celu budowanie jej pozytywnego wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy, a także wspierającego jej strategiczne cele biznesowe. W tracie wykładów poruszone zostaną takie zagadnienia jak:
1. Idea employer brandingu (EB) – początki i ewolucja podejścia
2. Employer branding jako element strategii organizacji
3. Najważniejsze obszary EB
4. Zewnętrzny i wewnętrzny EB
5. Tworzenie strategii EB
6. Planowanie i realizacja kampanii EB
7. Podstawowe metody i narzędzia i kanały realizacji działań w ramach EB
8. Pomiar i ocenia działań z zakresu EB

Auditorium classes:

W trakcie ćwiczeń audytoryjnych studenci będą mieli okazję w praktyce przećwiczyć i zweryfikować wiedzę i umiejętności pozyskane w trakcie wykładów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 118 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 15 h
Examination or Final test 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe (60%)
Projekt zaliczeniowy (25%)
Aktywność na zajęciach (15%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Kozłowski M., Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer 2012
Leary-Joice J., Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, Wolters Kluwer, Kraków 2007
Wojtaszczyk K., Employer branding – przesłanki i cele budowania marki pracodawcy, „Przegląd Organizacji”, nr 1/2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None