Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nanotechnologie i ich zastosowania w naukach przyrodniczych
Course of study:
2017/2018
Code:
JBF-3-009-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biophysics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Michalik Jan (jmichali@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Michalik Jan (jmichali@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia z przedmiotu “Nanotechnologie i ich zastosowania w naukach przyrodniczych” mają na celu zapoznanie studentów z technikami nano- obrazowania i fabrykacji pod kątem konkretnych zastosowań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować pracę nad przygotowaniem urządzenia z zastosowaniem poznanych technik fabrykacji nanourządzeń. BF3A_U01 Presentation,
Report,
Involvement in teamwork
M_U002 Student posiada umiejętność oszacowania stopnia wykonalności projektu. BF3A_U01 Participation in a discussion
M_U003 Student posiada umiejętność przełożenia zdobytej wiedzy teoretycznej na zastosowania praktyczne przy projektowaniu cyklu pracy nad nanoukładami. BF3A_U01 Activity during classes,
Oral answer,
Involvement in teamwork
M_U004 Student potrafi wykonać powierzone mu zadania laboratoryjne z zakresu podstawowych technik obrazowania i nanofabrykacji. BF3A_U02, BF3A_U01 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat technik obrazowania układów w nanoskali . BF3A_W01 Examination
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu technik fabrykacji mikro- i nanourządzen BF3A_W01 Examination
M_W003 Student posiada wiedzę o możliwościach zastosowania metod nanotechnologii w diagnostyce medycznej, terapii i przeciwdziałaniu zakażeniom. BF3A_W01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować pracę nad przygotowaniem urządzenia z zastosowaniem poznanych technik fabrykacji nanourządzeń. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność oszacowania stopnia wykonalności projektu. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność przełożenia zdobytej wiedzy teoretycznej na zastosowania praktyczne przy projektowaniu cyklu pracy nad nanoukładami. - + - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać powierzone mu zadania laboratoryjne z zakresu podstawowych technik obrazowania i nanofabrykacji. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat technik obrazowania układów w nanoskali . + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu technik fabrykacji mikro- i nanourządzen + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę o możliwościach zastosowania metod nanotechnologii w diagnostyce medycznej, terapii i przeciwdziałaniu zakażeniom. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Nanotechnologie i ich zastosowania w naukach przyrodniczych

Zajęcia z przedmiotu “Nanotechnologie i ich zastosowania w naukach przyrodniczych” ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi technikami stosowanymi w szeroko pojętej nanotechnologii. Przedstawione zostaną efekty jakie napotykamy przechodząc z materiałów masywnych – trójwymiarowych do dwuwymiarowych (cienkich warstw), jednowymiarowych (nanodrutów i nanorurek) i zerowymiarowych (nanocząstek).

Tematyka zostanie podzielona na dwa podstawowe działy:

1. Wysokorozdzielcze techniki obrazowania (Skaningowy Mikroskop Elektronowy – SEM, Środowiskowy Skaningowy Mikroskop Elektronowy – ESEM, Elektronowy Mikroskop Transmisyjny – TEM, Mikroskopy jonowe i urządzenia typu Dual Beam i obrazowanie trójwymiarowe).

2. Techniki nanofabrykacji (fotolitografia, techniki przygotowania cienkich warstw chemiczne – CVD, PECVD i fizyczne – ewaporacja, sputtering, metody trawienia fizyczne i chemiczne, techniki przygotowania układów jedno- i zerowymiarowych: litografia elektronowa – EBL, litografia z wykorzystaniem zogniskowanych wiązek jonów – FIBID, FIBIE oraz elektronów – FEBIP).

W obu przypadkach przedstawione zostaną powiązania metod z zastosowaniami medycznymi (diagnostyka: laboratorium chipowe, wykorzystanie czujników magnetooporowych w diagnostyce oraz terapia: biokompatybilność wykorzystanie nanocząstek magnetycznych – hipertermia, lokalne podawanie, implanty).

Auditorium classes:
Projektowanie schematu pracy nad wytworzeniem wybranych nanoukladow.

W czasie zajęć audytoryjnych studenci zapoznają się z metodami projektowania kolejnych etapów pracy nad zadanym nanourządzeniem. Na podstawie wiadomości z wykładów studenci samodzielnie wybiorą optymalną drogę pracy, która przy użyciu dostępnych metod nanofabrykacji umożliwi otrzymanie funkcjonalnego urządzenia. Rezultaty pracy własnej studentów zostaną omówione na forum grupy, poddane ocenie słuchaczy, pod kątem wykonalności, stopnia złożoności i prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu w kompletnym procesie produkcyjnym.

Laboratory classes:
Skaningowy mikroskop elektronowy, Mikroskop sił atomowych, magnetometria

W czasie zajęć laboratoryjnych studenci będą mieli możliwość zapoznania się z pracą w laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej oraz mikroskopii sił atomowych pod kątem zastosowań wyżej wymienionych technik w nanotechnologii.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 6 h
Preparation for classes 6 h
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 7 h
Participation in auditorium classes 7 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Examination or Final test 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczona zostanie na podstawie średniej arytmetycznej z ocen z egzaminu i zajęć audytoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Ze względu na charakterystykę zajęć (zarówno wykładów jak i ćwiczeń) nie określono szczegółowych wymagań wstępnych. Przydatna będzie wiedza i umiejętności wyniesione z kursów Fizyka I, II i III oraz pewne podstawowe fakty z kursów Krystalografii i Fizyki Ciała Stałego.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura pomocna przy pogłębianiu wiedzy w tematyce omawianej na zajęciach, a także przydatna do przygotowania zadań na ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne zostanie podana w późniejszym terminie, po sprawdzeniu dostępności źródeł w Bibliotece AGH lub opracowaniach dostępnych z sieci wewnętrznej AGH (np. w czasopismach subskrybowanych przez Uczelnię).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
  1. Jan M. Michalik, S. Roddaro, L. Casado, M. R. Ibarra and J. M. De Teresa, Quantification and minimization of disorder caused by FEBID deposition on graphene, Microelectronic Engineering 88, 8, 2063-2065 (2011)
  2. J. Fan, Jan M. Michalik, L. Casado, S. Roddaro, M.R. Ibarra and J.M. De Teresa, Investigation of the influence on graphene by using electron-beam and photo-lithography, Solid State Communications 151, 21, 1574-1578 (2011)
  3. D. C. Leitao, J. Ventura, J. M. Teixeira, C. T. Sousa, S. Pinto, J. B. Sousa, Jan M. Michalik, J. M. De Teresa, M. Vazquez, J. P. Araujo, Correlations among magnetic, electrical and magneto-transport properties of NiFe nanohole arrays, Journal of Physics Condensed Matter. 25, 66007-9 (2013)
  4. Soraya Sangiao, Jan M. Michalik, Laura Casado, María C. Martínez-Velarte, Luis Morellón, Manuel R. Ibarra, José M. De Teresa, Conductance steps in electromigrated Bi nanoconstrictions , Physical Chemistry Chemical Physics 15, 5132 (2013)
  5. Amalio Fernández-Pacheco, Luis Serrano-Ramón, Jan M. Michalik, M. Ricardo Ibarra, José M. De Teresa, Liam O’Brien, Dorothée Petit, Jihyun Lee, Russell P. Cowburn, Three dimensional magnetic nanowires grown by focused electron-beam induced deposition, Scientific Reports 3, 1492 (2013)
  6. J.M. De Teresa, P. Holujc, R. Córdoba, R. Fernández-Pacheco, Jan M. Michalik, Fabrication of cobalt trifluoride (CoF3) phase from metallic cobalt by XeF2-assisted Focused Electron Beam Induced Processing , Microelectronic Engineering 125, 78-82 (2014)
  7. G. Tosolini, Jan M. Michalik, R. Córdoba, J. M. de Teresa, F. Pérez-Murano, J. Bausells, Magnetic properties of cobalt microwires measured by piezoresistive cantilever magnetometry , Nanofabrication 1, 80-85 (2014)
  8. I. Serrano-Esparza, Jiyu Fan, Jan M. Michalik, L. A. Rodríguez, M. R. Ibarra and J. M. De Teresa, The nature of graphene–metal bonding probed by Raman spectroscopy: the special case of cobalt , Journal of Physics D: Applied Physics 49 105301 (2016)

W czasie swojej kariery naukowej miałem okazje pracować w wiodących zespołach zajmujących się badaniami z pola nanotechnologii, zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i ukierunkowanych na stworzenie funkcjonalnych urządzeń komercyjnych:

  • 2011 – 2013: INNPACTO IPT-010000-2010-002 “Desarrollo y puesta en mercado de biosensores inmunomagnéticos con cuantificación mono y multiple analito (BIM)”. – Rozwój i wprowadzenie na rynek bioczujników immunomagnetycznych z detekcją pojedynczego markera i wielu markerów.
  • 2009 – 2011: PI046/09, “Nanotecnología basada en dispositivos híbridos grafeno-materiales magnéticos/superconductores” founded by Gobierno de Aragón (D.G.A.) – Nanotechnologia oparta na urządzeniach hybrydowych grafen – materiał magnetyczny/nadprzewodnik.
Additional information:

Sposób wyrównywania zaległości powstałych na skutek nieobecności:
Ćw. Audytoryjne: w wypadku usprawiedliwionej nieobecności konieczne jest ustalenie dodatkowego terminu prezentacji
Ćw. Laboratoryjne: w wypadku usprawiedliwionej nieobecności konieczne jest ustalenie dodatkowego terminu celem odrobienia zajęć.