Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ceramic and Glass Design
Course of study:
2017/2018
Code:
CCE-2-201-WC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Field of study:
Ceramics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne Potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy CE2A_K03, CE2A_K01, CE2A_K04, CE2A_K02, CE2A_K07 Activity during classes,
Examination,
Oral answer,
Presentation,
Report
M_K002 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzjema świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej CE2A_K08, CE2A_K01, CE2A_K04 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Ma podstawowe umiejętności z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych i szkła z użyciem technik manualnychMa pogłębione umiejętności z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej i artystycznej oraz z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych i szkła z użyciem technik manualnych jak informatycznych CE2A_U03, CE2A_U09, CE2A_U05, CE2A_U08, CE2A_U10, CE2A_U16, CE2A_U07, CE2A_U13, CE2A_U15 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Report
M_U002 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalnepotrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne CE2A_U06, CE2A_U05, CE2A_U11, CE2A_U13 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałówMa pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania szkła, ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw i angob oraz ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania, zna metody zdobienia ceramiki i szkła oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowejMa poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskichPosiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej CE2A_W11, CE2A_W09, CE2A_W13, CE2A_W01, CE2A_W05 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne Potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - + - - - - -
M_K002 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzjema świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma podstawowe umiejętności z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych i szkła z użyciem technik manualnychMa pogłębione umiejętności z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej i artystycznej oraz z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych i szkła z użyciem technik manualnych jak informatycznych + - + - - + - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalnepotrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałówMa pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania szkła, ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw i angob oraz ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania, zna metody zdobienia ceramiki i szkła oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowejMa poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskichPosiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej + - + - - + - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Surowce stosowane w technologii ceramiki szlachetnej i artystycznej

  Podział surowców – surowce do mas, pobiałek, szkliw. Surowce ilaste, topnikowe, krzemionkowe, pomocnicze. Wymagania fizykochemiczne i technologiczne dla poszczególnych grup surowców. Metody badań surowców: badania pełne, badania częściowe zwalniające do produkcji.

 2. Surowce stosowane w technologii ceramiki szlachetnej i artystycznej

  Podział surowców – surowce do mas, pobiałek, szkliw. Surowce ilaste, topnikowe, krzemionkowe, pomocnicze. Wymagania fizykochemiczne i technologiczne dla poszczególnych grup surowców. Metody badań surowców: badania pełne, badania częściowe zwalniające do produkcji.

 3. Wypalanie wyrobów ceramicznych

  Zjawiska zachodzące podczas wypalania wyrobów ceramicznych. Wady wypalania i sposoby ich eliminacji.

 4. Wypalanie wyrobów ceramicznych

  Spiekanie. Zachowanie surowców ceramicznych podczas wypalania.

 5. Szkliwa ceramiczne

  Klasyfikacja szkliw ceramicznych. SPosoby przedstawiania składów. Układy tlenkowe w technologii szkliw. Szkliwa szklano-krystaliczne. Właściwości szkliw. Mechanizm korozji szkliw ceramicznych

 6. Szkliwa ceramiczne

  Klasyfikacja szkliw ceramicznych. Sposoby przedstawiania składów. Układy tlenkowe w technologii szkliw. Szkliwa szklano-krystaliczne. Właściwości szkliw. Mechanizm korozji szkliw ceramicznych

 7. Wyroby ceramiczne

  Klasyfikacja wyrobów ceramicznych. Normy przedmiotowe wyrobów ceramicznych. Właściwości normowe i metody ich oznaczania

 8. Rodzaje tworzyw ceramicznych cechy i właściwości

  Podział tworzyw ceramicznych ze względu na parametry fizykochemiczne. Dobór tworzyw ceramicznych do projektowanych wyrobów ceramicznych. Opis istotnych cech i właściwości tworzyw ceramicznych. Metody przedstawiania składów mas, projektowanie i oblicznie składów

 9. Masy ceramiczne lejne

  Charakterystyka mas lejnych. Podstawy teoretyczne tworzenia mas lejnych, upłynnianie jonowe, upłynianie jonowo-polimerowe, koloidy ochronne. Techniki oznaczania parametrów reologicznych mas lejnych

 10. Masy ceramiczne plastyczne

  Zjawisko plastyczności. Plastyczność surowców ilastych i mas ceramicznych. Czynniki wpływające na plastyczność mas ceramicznych. Reologia mas plastycznych. Metody oznaczania plastyczności mas w technologiach ceramicznych.

 11. Masy ceramiczne półsuche i suche (proszki i granulaty)

  Podział proszków i granulatów mas ceramicznych ze względu na uziarnienie i wilgotność. Parametry opisujące proszki i granulaty mas ceramicznych, Reologia proszków i granulatów ceramicznych. Metody badań.

Laboratory classes:
 1. Zajęcia wprowadzające

  Omówienie zasad prowadzenia zajęć laboratoryjnych, Omówienie przebiegu zajęć, zapoznanie z urządzeniami które będą używane podcza zajęć, instrukcje obsługi urządzeń, zasady BHP. Podział tematów ćwiczeń laboratoryjnych, omówienie zadań. Dyskusja dotycząca metodyki, technik i urządzeń podczas realizacji zadań laboratoryjnych. Zapoznanie z surowcami, materiałami.

 2. Projektowanie wyrobów ceramicznych

  Zaprojektowanie prostych form przestrzennych wyrobów ceramicznych, przy użyciu technik ręcznych i informatycznych.

 3. Wykonanie modelu wyrobów ceramicznych.

  Przeniesienie formy graficznej na bryłę wykonaną z gipsu ceramicznego (tworzywa sztucznego). Ocena ryzyka wystąpienia problemów technologicznych zaprojektowanego wyrobu (problemy z formowaniam, suszeniem, deformacja piroplastyczna)

 4. Wykonanie modelu wyrobów ceramicznych.

  Przeniesienie formy graficznej na bryłę wykonaną z gipsu ceramicznego (tworzywa sztucznego). Ocena ryzyka wystąpienia problemów technologicznych zaprojektowanego wyrobu (problemy z formowaniam, suszeniem, deformacja piroplastyczna)

 5. Zaprojektowanie i wykonanie narzędzi do formowania.

  Dobór technik formowania do zaprojektowanego wyrobu (formowanie z mas lejnych, plastycznych, półsuchych). Dobór materiałów do narzędzi do formowania.

 6. Zaprojektowanie i wykonanie narzędzi do formowania.

  Dobór materiałów do narzędzi do formowania. Wykonanie form.

 7. Zaprojektowanie i wykonanie narzędzi do formowania.

  Dobór materiałów do narzędzi do formowania. Wykonanie form.

 8. Zaprojektowanie masy ceramicznej.

  Dobór masy w zależności od techniki formowania. Dobór surowców i obliczanie składów mas. Zestawienie receptury roboczej, mielenie i suszenie zestawu. Kontrola parametrów technologicznych masy (wytrzymałość mechaniczna na surowo, temperatury charakterystyczne, spiekalność, nasiąkliwość, wytrzymałość po wypaleniu). Korekta składu mas i/lub paramnetrów masy

 9. Przygotowanie masy ceramicznej, formowanie

  Przygotowanie masy w zależności od wybranej techniki formowania. Dobór parametrów reologicznych. Dobór modyfikatorów właściwości reologicznych, gęstości i innych paramtrów (masy lejne, plastyczne, półsuche). Kontrola parametrów reologicznych, korekta składu i/lub właściwości.

 10. Formowanie, suszenie, wykańczanie półfabrykatów, wypalanie biskwitowe.

  Formowanie wyrobów. Usuwanie defektów formowania w stanie wilgotnym. Suszenie wyrobów, obróbka wyrobów w stanie surowym po wysuszeniu. Wygładzanie powierzchni, usuwanie naddatków technologicznych. Doklejanie elementów dodatkowych. Wypalanie boskwitowe. Pojęcie wrażliwości na suszenie.

 11. Zaprojektowanie i przygotowanie szkliw ceramicznych.

  Dobór typu szkliwa do tworzywa ceramicznego. Wzór Segera szkliw. Dobór surowców do szkliwa. Oblicznie składów szkliw na podstawie wzoru Segera.
  Zestawienie szkliw, dobór parametrów mielenia i mielenie. Kontrola parametrów technologicznych szkliwa (gęstość, lejność, uziarnienie, temperatury charakterystyczne).

 12. Nanoszenie szkliwa i dekoracji.

  Ocena powierzchni wyrobu po wypaleniu biskwitowym, korekta wad. Nanoszenie szkliw (techniki ręczne, natryskowe). Dobór technik dekoracji (kalka ceramiczna, malowanie ręczne, sitodruk, malowanie aerografem, zdobienie metalami) Specjalne techniki zdobienia (proszki, granille, granulaty, pasty, lustra)

 13. Wypalanie końcowe wyrobów

  Dobór krzywej wypalania na podtawie badań masy i szkliwa. Wypalanie wyrobów w piecu komorowym.

 14. Kontrola parametrów gotowego wyrobu

  Określenie zgodności wyrobu z projektem. Ocena kształtu, szkliwa, zdobienia. Zdefiniowanie wad i miejsca powstawania w procesie wytwarzania. Określenie parametrów technicznych i użytkowych wyrobu.

Seminar classes:
 1. Techniki formowania wyrobów ceramicznych

  Odlewanie wyrobów z mas lejnych. Odlewanie klasyczne w formach gipsowych. Odlewanie ciśnieniowe

 2. Techniki formowania wyrobów ceramicznych

  Formowanie wyrobów z mas plastycznych. Wytłaczanie i prasowanie mas plastycznych. Parametry formowania.

 3. Formowanie wyrobów z mas półsuchych i suchych.

  Techniki prasowania. Proasowanie jednoosiowe. Prasowanie pseudoizostatyczne, prasowanie izostatyczne.

 4. Techniki zdobienia wyrobów ceramicznych – wyroby stołowe i artystyczne

  Typy dekoracji na wyrobach stołowych. Sposoby nanoszenia dekoracji. Narzędzia do zdobienia. Wady dekorowania.

 5. Techniki zdobienia wyrobów ceramicznych – wyroby stołowe i artystyczne

  Zastosowanie metali szlachetnych w zdobieniu wyrobów stołowych. Nietypowe techniki zdobienia (techniki laserowe, trawienie itp)

 6. Techniki zdobienia wyrobów ceramicznych – wyroby stołowe i artystyczne

  Dekoracje stosowane w ceramice artystycznej. Zdobienie ręczne. Specjalne techniki zdobienia w ceramice artystycznej.

 7. Techniki zdobienia wyrobów ceramicznych – płytki ceramiczne

  Podział technik zdobienia płytek ceramicznych. Zdobienie w masie. Techniki wielozsypu, formowanie przed prasą.

 8. Techniki zdobienia wyrobów ceramicznych – płytki ceramiczne

  Zdobienie w ciągu technologicznym. Dekoracje specjalne. Linie technologiczne do zdobienia trzeciowypałowego.

 9. Techniki zdobienia wyrobów ceramicznych – płytki ceramiczne

  Podział technik zdobienia płytek ceramicznych. Zdobienie w ciągu technologicznym. Dekoracje specjalne. Linie technologiczne do zdobienia trzeciowypałowego. Wady dekoracji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 260 h
Module ECTS credits 9 ECTS
Preparation for classes 120 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 70 h
Realization of independently performed tasks 70 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Egzamin – 60%
Ocena z laboratorium – 20%
Ocena z seminarium – 20%

Prerequisites and additional requirements:

Przedmiot specjalistyczny wykagający znajomości podstaw technologii ceramicznych i nauki o materiałch
Brak dodatkowych wymagań wstępnych

Recommended literature and teaching resources:

Literatura specjalistyczna podawana na wykładach, seminariach i laboratoriach

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak