Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zaawansowane metody modelowania
Course of study:
2017/2018
Code:
CCE-2-202-WC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Field of study:
Ceramics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Filipek Robert (rof@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Filipek Robert (rof@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Lech Ryszard (lech@agh.edu.pl)
Szyszkiewicz-Warzecha Krzysztof (szyszkin@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania. Potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy. CE2A_K03, CE2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Scientific paper
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać metody matematyczne oraz dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych.Ma pogłębione umiejętności przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne. CE2A_U12, CE2A_U04 Activity during classes,
Examination,
Test,
Scientific paper
M_U002 Ma pogłębione umiejętności przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne. CE2A_U07 Activity during classes,
Examination,
Test,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę z metod matematycznych i ich stosowania do projektowania materiałów i wyrobów ceramicznych. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania technik, programów i narzędzi do modelowania materiałowego oraz modelowania procesów. CE2A_W07, CE2A_W04 Activity during classes,
Examination,
Test,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania. Potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać metody matematyczne oraz dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych.Ma pogłębione umiejętności przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne. + - - - - + - - - - -
M_U002 Ma pogłębione umiejętności przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę z metod matematycznych i ich stosowania do projektowania materiałów i wyrobów ceramicznych. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania technik, programów i narzędzi do modelowania materiałowego oraz modelowania procesów. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Modelowanie geometrii wyrobów ceramicznych:
- Podstawowe zasady modelowania bryłowego. Powstawanie modeli bryłowych na przykładzie wyrobów ceramicznych.
- Modelowanie hybrydowe – połączenie modelowania powierzchniowego i bryłowego.
- Podstawowe zasady tworzenia złożeń, stosowania relacji oraz więzów jak również odbierania stopni swobody współpracujących ze sobą elementów.
- Podstawy tworzenia i formatowania wyglądu własnego dokumentu 2D. Przykłady wykonania dokumentacji 2D na podstawie istniejącego modelu 3D.

Modelowanie procesów ceramicznych:
- Modelowanie i optymalizacja procesu przepływu ciepła.
- Modelowanie i optymalizacja formowania mas ceramicznych
- Sformułowanie modelu. Warunki początkowe i brzegowe. Rozwiązania stacjonarne i ewolucyjne.
- Metody numerycznego rozwiązywania. Specjalistyczne oprogramowanie.
- Zagadnienia odwrotne i optymalizacja procesów.
- Metody i narzędzia optymalizacji.
- Systemy eksperckie
- Modelowanie procesów technologicznych; Operacje jednostkowe; Metoda “flowsheetingu”

Seminar classes:

Prezentacje studentów – zilustrowanie na przykładach zagadnień omówionych na wykładzie z zakresu modelowania geometrii wyrobów ceramicznych (na przykładzie oprogramowania SolidWorks) oraz modelowania procesów ceramicznych z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS Fluent. Metoda “Flowsheetingu” dla wybranego procesu ceramicznego. Omówienie wybranych metod numerycznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 38 h
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Contact hours 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą oceny przedmiotu jest średnia ocena z egzaminu i seminarium z następującymi wagami: 0.6 i 0.4. Ocena z seminarium uwzględnia: wyniki kolokwiów, ocenę z prezentacji oraz ocenę za aktywność studenta na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Modelowanie 3D w programie Solidworks; Podstawy stosowania wybranych modułów i narzędzi programu, skrypt WIMiC pod rekacją A. Janewicza, 2012.
2. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z technologii ceramiki szlachetnej, artystycznej, technicznej i materiałów ogniotrwałych, pod redakcją. J. Lisa, skrypt WIMiC 2012.
3. R. Filipek, K. Szyszkiewich-Warzecha, Metody matematyczne dla Ceramików, skrypt WIMiC 2012.
4. P. A. Nikrityuk, Computational Thermo-Fluid Dynamics, in Materials Science and Engineering, Wiley-VCH 2011.
5. Specjalistyczne czasopisma naukowe z zakresu procesów ceramicznych i modelowania.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None