Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie mikrostruktury i właściwości materiałów
Course of study:
2017/2018
Code:
CCE-2-203-WC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Field of study:
Ceramics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pędzich Zbigniew (pedzich@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Grabowski Grzegorz (grabowsk@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pędzich Zbigniew (pedzich@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Łukasz (lzych@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologi CE2A_K06 Activity during classes,
Involvement in teamwork
M_K002 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne CE2A_K07 Activity during classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 ma pogłębione umiejętności z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej oraz z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych z użyciem technik manualnych jak informatycznych; potrafi samodzielnie przeprowadzić proces wytwarzania wyrobów ceramicznych od zaprojektowania do prototypu CE2A_U05 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U002 ma pogłębione i podbudowane teoretycznie umiejętności z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych z użyciem technik manualnych jak informatycznych CE2A_U08 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U003 ma umiejętność posługiwania się metodami i technikami służącymi do rozwiązywania prostych i złożonych zadań inżynierskich w tym zadania nietypowe CE2A_U09 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów CE2A_W01 Activity during classes,
Test
M_W002 ma poszerzoną wiedzę z zakresu zastosowania technik, programów i narzędzi do modelowania materiałowego oraz modelowaniu procesów CE2A_W07 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologi + - - - - + - - - - -
M_K002 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 ma pogłębione umiejętności z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej oraz z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych z użyciem technik manualnych jak informatycznych; potrafi samodzielnie przeprowadzić proces wytwarzania wyrobów ceramicznych od zaprojektowania do prototypu - - - - - + - - - - -
M_U002 ma pogłębione i podbudowane teoretycznie umiejętności z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych z użyciem technik manualnych jak informatycznych - - - - - + - - - - -
M_U003 ma umiejętność posługiwania się metodami i technikami służącymi do rozwiązywania prostych i złożonych zadań inżynierskich w tym zadania nietypowe - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów + - - - - + - - - - -
M_W002 ma poszerzoną wiedzę z zakresu zastosowania technik, programów i narzędzi do modelowania materiałowego oraz modelowaniu procesów + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Mikrostruktura polikryształów ceramicznych – projektowanie, wytwarzanie, wpływ na właściwości, metody opisu i oceny

1. Pojęcie mikrostruktury. Typy mikrostruktur. Wpływ warunków otrzymywania na kształtowanie się mikrostruktury wyrobu (2 godz.).
2. Sposoby jakościowego i ilościowego opisu mikrostruktury (4 godz.).
3. Mikrostruktury jednofazowe. Sposoby kontrolowania wielkości i kształtu ziaren (2 godz.).
4. Mikrostruktury wielofazowe. Typy mikrostruktur kompozytowych. Punkt perkolacji (2 godz.).
5. Naprężenia resztkowe w materiałach wielofazowych. Przyczyny powstawania naprężeń w spiekach. Modele opisujące stan naprężeń (4 godz.).
6. Materiały o podwyższonej odporności na kruche pękanie i wysokiej niezawodności (4 godz.).
7. Materiały odporne na erozję i korozję wywołaną różnymi czynnikami (2 godz.).
8. Materiały ceramiczne o kontrolowanych właściwościach cieplnych (2 godz.).
9. Materiały porowate – typy mikrostruktur i ich wpływ na właściwości (2 godz.).
10. Mikrostrukturalne modelowanie właściwości elektrycznych, przewodności, i temperaturowego współczynnika zmian rezystancji (2 godz.).
11. Mikrostrukturalne modelowanie i kontrola właściwości magnetycznych w materiałach ferrytowych (2 godz.).
12. Polikrystaliczne materiały dla zastosowań optycznych (2 godz.).

Seminar classes:
Mikrostruktura – metody opisu i oceny, projektowanie

Zajęcia seminaryjne polegają na wykonywaniu zadań zleconych przez prowadzącego, dotyczących analizy obrazów mikrostruktur matodami obrazu oraz podstaw analizy za pomocą metody elementów skończonych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 43 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny zajęć seminaryjnych (waga 0,4) i oceny kolokwium zaliczeniowego (waga 0,6)

Prerequisites and additional requirements:

bez wymagań wstępnych

Recommended literature and teaching resources:

na niektórych zajęciach seminaryjnych potrzebny będzie komputer osobisty i program open access “ImageJ”

1. M. F. Ashby, D. R. H. Jones, „Materiały Inżynierskie”, PWN, 1998
2. R. Pampuch, K. Haberko, M. Kordek. „Nauka o Procesach Ceramicznych” PWN 1992
3. L. Stobierski, „Ceramika węglikowa”, Wydawnictwa AGH, 2005
4. J. Lis, R. Pampuch, „Spiekanie, Wydawnictwa AGH, 2000
5. R. Pampuch, „Współczesne materiały ceramiczne, Wydawnictwa AGH, 2005
6. F. Nadachowski S. Jonas, K. Wodnicka, Zarys Ceramografii, Ceramika, vol. 82, 2003
7. A. R. Olszyna, „Ceramika supertwarda”, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001
8. Czasopisma: Ceramika, Materiały Ceramiczne, Inżynieria Materiałowa, Kompozyty

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None