Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Organizacja i zarządzanie firmą (kurs intensywny)
Course of study:
2017/2018
Code:
CCE-2-303-WC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Field of study:
Ceramics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Peszko Agnieszka (apeszko1@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Peszko Agnieszka (apeszko1@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student wie gdzie szukać interesujących go zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem Activity during classes,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student definiuje zarządzanie, opisuje funkcje zarządzania, cykl życia organizacji, cykl rozwoju organizacji oraz otoczenie przedsiębiorstwa Activity during classes,
Test
M_W002 Student potrafi odróżnić zarządzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne, zna pojęcie analizy strategicznej, potrafi opisać strukturę i cykl życia produktu, definiuje Macierz BCG, potrafi opisać Marketing MIX, Test,
Activity during classes
M_W003 Student potrafi zdefiniować sektor MSP, określić kryteria wyodrębniania MSP, opisać procedurę zakładania działalności gospodarczej, zna źródła finansowania działalności, zna style kierowania oraz specyfikę doboru zespołu, potrafi zdefiniować misję, wizję i markę przedsiębiorstwa Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student wie gdzie szukać interesujących go zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student definiuje zarządzanie, opisuje funkcje zarządzania, cykl życia organizacji, cykl rozwoju organizacji oraz otoczenie przedsiębiorstwa + - + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi odróżnić zarządzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne, zna pojęcie analizy strategicznej, potrafi opisać strukturę i cykl życia produktu, definiuje Macierz BCG, potrafi opisać Marketing MIX, + - + - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi zdefiniować sektor MSP, określić kryteria wyodrębniania MSP, opisać procedurę zakładania działalności gospodarczej, zna źródła finansowania działalności, zna style kierowania oraz specyfikę doboru zespołu, potrafi zdefiniować misję, wizję i markę przedsiębiorstwa + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Definicja zarządzania,
Funkcje zarządzania – planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrola
Definicja organizacji, klasyfikacja organizacji,
Cykl życia organizacji,
Cykl rozwoju organizacji,
Otoczenie przedsiębiorstwa,
Definicja MSP, kryteria wyodrębniania MSP,
Procedura zakładania działalności gospodarczej,
Struktura produktu,
Cykl życia produktu, Macierz BCG
Marketing MIX,
Analiza strategiczna,
Misja, wizja, marka przedsiębiorstwa,
Źródła finansowania działalności gospodarczej,
Dobór zespołu,
Style kierowania,

Laboratory classes:

Analiza aktualnych danych obrazujących omawianą na wykładach tematykę, tworzenie przykładowej strategii przedsiębiorstwa, analiza aktualnych ustaw dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, omawianie bieżących przykładów dotyczących dostępności źródeł finansowania rozwoju działalności przedsiębiorstw oraz zagadnień związanych z doborem zespołu oraz stylem kierowania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Examination or Final test 5 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest kolokwium. Ocenę uzyskaną z kolokwium podnoszą plusy z aktywności uzyskane na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Michalski E., “Zarządzanie przedsiębiorstwem”, PWN, Warszawa 2013.

Ricky W. Griffin, “Podstawy Zarządzania Organizacjami”, PWN, Warszawa 2010.

Koźmiński, Piotrowski, “Zarządzanie – teoria i praktyka”, PWN, Warszawa 2010.

Lichtarski J., “Podstawy nauki o przedsiębiorstwie”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.

“Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka”, red. J.Targalski, A. Francik, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Peszko A., Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw w korzystaniu z funduszy strukturalnych, [w:] Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej, redakcja naukowa Marianna Księżyk, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo Dydaktyczne, Kraków 2009.

Peszko A., Plany inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu kryzysu, [w:] Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, opracowanie i red. naukowa Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Kraków 2009.

Peszko A., Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a bariery ich rozwoju, [w:] Uwarunkowania rozwoju. Koncepcje i metody zarządzania organizacjami, redakcja naukowa Irena Dudzik Lewicka, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2010.

Peszko A., Własne oraz obce źródła finansowania inwestycji MSP w Polsce, [w:] Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce. Integracja- kooperacja – klastering. Redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Peszko A., Znaczenie nakładów inwestycyjnych w rozwoju polskich MSP, [w:] Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje – strategie analiza. Redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Peszko A. Instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój MSP w Polsce [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji. Uwarunkowania– innowacje – strategie.” pod redakcją naukową Ryszarda Borowieckiego i Barbary Siuta-Tokarskiej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013 (s.33-46).

Peszko A., Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Teczke M., Wacławik Ł., Wąchol J., Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, ISBN 978-83-7464-688-8.

Peszko A., Micro-, small-, and medium-sized enterprises using structural funds, [w:] „Managerial Economics”, AGH University of Science and Technology Press, Krakow, Semiannual, vol. 15, no. 1, 2014.

Peszko A., Regional institution supporting entrepreneurship in Lesser Poland, [w:] Development challenges of the economy and enterprises after crisis, edited by Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Fundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2014.

Peszko A., Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Teczke M., Wacławik Ł., Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, ISBN 978-83-7464-762-5.

Additional information:

None