Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elementy chemii
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-105-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Drożdż Ewa (edrozdz@agh.edu.pl)
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
dr inż. Leszczyński Juliusz (Juliusz.Leszczynski@agh.edu.pl)
dr inż. Łącz Agnieszka (alacz@agh.edu.pl)
dr inż. Rajska Maria (rajska@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii Activity during classes
Skills
M_U001 Umie wykonać obliczenia na podstawie praw gazowych Test
M_U002 Potrafi określić skład substancji na podstawie wzoru chemicznego oraz zakwalifikować go do opdowiedniej grupy związków chemicznych Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i prawa chemii oraz zasady nomenklatury chemicznej Test
M_W002 Zna podstawy budowy układu okresowego pierwiastków, symbole najważniejszych pierwiastków i wzory najważniejszych związków chemicznych Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie wykonać obliczenia na podstawie praw gazowych - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić skład substancji na podstawie wzoru chemicznego oraz zakwalifikować go do opdowiedniej grupy związków chemicznych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i prawa chemii oraz zasady nomenklatury chemicznej - + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy budowy układu okresowego pierwiastków, symbole najważniejszych pierwiastków i wzory najważniejszych związków chemicznych - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

Treść zajęć:
1. Podstawowe prawa chemii. Podstawowe pojęcia chemiczne: liczba atomowa, masowa; masa atomowa, cząsteczkowa i molowa, pierwiastek chemiczny, izotop. Symbole pierwiastków chemicznych i układ okresowy, wartościowość pierwiastków w związkach, konfiguracja elektronowa; chemiczny charakter pierwiastka.
2. Prawa gazu doskonałego (równanie stanu, przemiany gazowe). Gęstość bezwzględna i względna gazu Objętość gazów doskonałych w warunkach normalnych.
3. Klasyfikacja i nomenklatura związków chemicznych (tlenki, kwasy wodorotlenki). Amfoteryczność. Wzory związków chemicznych.
4. Klasyfikacja i nomenklatura związków chemicznych (sole, wodorosole i hydroksosole). Wzory wszystkich typów soli.
Zasady uzgadniania równań reakcji chemicznych ( substraty, produkty, prawo zachowania pierwiastka ), dobór współczynników stechiometrycznych). Pisanie i uzgadnianie równań reakcji tworzenia soli.
5. Jakościowe i ilościowe informacje zawarte we wzorze związku chemicznego; zapis soli w formie tlenkowej, zapis tlenków złożonych; układanie równań rekacji chemicznych na podstawie treści zadania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 0 h
Module ECTS credits 0 ECTS
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 0 h
Realization of independently performed tasks -15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocena z kolokwiów.

Prerequisites and additional requirements:

Przedmiot ma charakter repetytorium podstawowej wiedzy z zakresu chemii. Zajęcia mają charakter zajęć uzupełniających i odbywają się w ciągu pierwszych sześciu tygodni semestru. Dopuszcza się 1 (jedną) nieobecność na zajęciach.
Warunki zaliczenia: W czasie zajęć odbywają się kolokwia zaliczeniowe. Uzyskanie ponad 50 % punktów z każdego z nich jest warunkiem otrzymania zaliczenia.

Recommended literature and teaching resources:

1. M. Klimaszewska, Chemia od A do Z. Repetytorium. Matura. Poziom podstawowy i rozszerzony, Eyd. KRAM 2011
2. H. Borowiec, Z. Fryt, Wiesz, że umiesz. Chemia. Repetytorium., WSiP 2005.
3. Obliczenia w chemii ogólnej. Cz. I. Podstawy teoretyczne (pod redakcją Andrzeja Małeckiego), skrypt AGH
4. Obliczenia w chemii ogólnej, Cz. II. Przykłady i zadania (pod redakcją Anny Kozłowskiej-Róg), skrypt AGH
5. Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi : praca zbiorowa / pod red. Alfreda Śliwy ; [poszczególne rozdz. oprac. Wiktor Gorzelany et al.].
6. N. Glinka: Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None