Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia ogólna i nieorganiczna - kurs rozszerzony
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-108-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Małecki Andrzej (malecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Drożdż Ewa (edrozdz@agh.edu.pl)
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Małecki Andrzej (malecki@agh.edu.pl)
dr inż. Rajska Maria (rajska@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii CB1A_K01 Activity during classes
M_K002 rozumie przydatność wiedzy chemicznej CB1A_K08 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków CB1A_U07 Examination,
Test
M_U002 potrafi wykonać obliczenia chemiczne w zakresie podstawowych praw chemii, stężeń roztworów, stechiometrii oraz dla stanów rónowagowych w roztworach elektrolitów CB1A_U07 Examination,
Test
M_U003 umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz wykonać proste analizy chemiczne CB1A_U07, CB1A_U13 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej oraz kwantowo-mechaniczny opis budowy atomów i wiązań chemicznych; zna związek pomiędzy ewolucją Wszechświata a jego składem chemicznym CB1A_W03 Examination,
Test
M_W002 zna charakterystykę podstawowych stanów materii wraz prawami rządzącymi tymi stanami CB1A_W03 Examination,
Test
M_W003 zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz związków nieorganicznych CB1A_W03 Examination,
Test
M_W004 zna zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz elementy analizy chemicznej CB1A_W03 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii + + - - - - - - - - -
M_K002 rozumie przydatność wiedzy chemicznej + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać obliczenia chemiczne w zakresie podstawowych praw chemii, stężeń roztworów, stechiometrii oraz dla stanów rónowagowych w roztworach elektrolitów - + - - - - - - - - -
M_U003 umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz wykonać proste analizy chemiczne - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej oraz kwantowo-mechaniczny opis budowy atomów i wiązań chemicznych; zna związek pomiędzy ewolucją Wszechświata a jego składem chemicznym + + - - - - - - - - -
M_W002 zna charakterystykę podstawowych stanów materii wraz prawami rządzącymi tymi stanami + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz związków nieorganicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 zna zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz elementy analizy chemicznej + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne.
2. Jądro atomowe. Elementy chemii jądrowej.
3. Współczesny pogląd na budowę materii, dualizm korpuskularno-falowy, zasada nieoznaczoności.
4. Funkcja falowa, atom wodoru i atomy wieloelektrodowe.
5. Układ okresowy pierwiastków. Konsekwencje prawa okresowości.
6. Wiązanie chemiczne I. Koncepcja Lewisa, typy wiązań.
7. Wiązanie chemiczne II. Pojęcie orbitalu molekularnego, wiązanie jonowe, kowalencyjne, metaliczne. Hybrydyzacja orbitali i struktura cząsteczek.
8. Stany skupienia i stany materii I: Stan gazowy: prawa gazu doskonałego i gazów rzeczywistych, para nasycona i nienasycona, skraplanie gazów.
9. Stany skupienia i stany materii II: stan ciekły, natura sił międzycząsteczkowych, wiązanie wodorowe, lepkość, napięcie powierzchniowe.
10. Stany skupienia i stany materii III: stan stały, stan krystaliczny, wiązania chemiczne w kryształach.
11. Równowaga chemiczna. Reguła przekory.
12. Chemia roztworów I: elektrolity i nieelektrolity, właściwości roztworów zależne od stężenia.
13. Chemia roztworów II: dysocjacja elektrolityczna, elektrolity słabe i mocne, stopień i stała dysocjacji, elektroliza
14. Chemia roztworów III: układy koloidalne. Emulsje.
15. Klasyfikacja reakcji chemicznych.
16. Pochodzenie pierwiastków chemicznych, ewolucja materii. Powstawanie minerałów.
17. Wstęp do systematyki pierwiastków. Otrzymywanie pierwiastków chemicznych na skalę przemysłową i laboratoryjną.
18-19. Metale – właściwości, reakcje.
20-21. Niemetale, półmetale – właściwości, reakcje.
22. Elementy chemii analitycznej: analiza jakościowa wybranych kationów i anionów, analiza wagowa, alkacymetria, redoksometria, kompleksometria.
23. Związki pierwiastków z tlenem i wodorem.
24. Definicje kwasów i zasad. Kwasy tlenowe i wodorotlenki. Moc kwasów tlenowych. Reakcje kwasów z metalami.
25. Równowagi w roztworach elektrolitów – pH, roztwory buforowe, hydroliza, iloczyn rozpuszczalności.
26-27. Właściwości wybranych tlenków, kwasów i wodorotlenków.
28. Sole kwasów tlenowych i beztlenowych – struktura, właściwości, reakcje.
29. Związki koordynacyjne (nazewnictwo, izomeria, reakcje).
30. Podstawowe technologie nieorganiczne.

Auditorium classes:

1. Nazewnictwo związków chemicznych.
2. Obliczenia wykorzystujące podstawowe pojęcia i prawa chemii.
3. Układanie i uzgadnianie równań reakcji chemicznych.
4. Wyprowadzanie wzorów empirycznych i rzeczywistych związków.
5. Sposoby wyrażania stężeń roztworów (molowe, procentowe, ułamek molowy).
6. Przeliczanie stężeń roztworów.
7. Obliczenia stechiometryczne.
8. Wydajność reakcji.
9. Zapisywanie i uzgadnianie równań reakcji utleniania i redukcji.
10. Dysocjacja elektrolityczna.
11. Dysocjacja wody. Wykładnik jonów wodorowych pH.
12. Obliczanie stężeń jonów w roztworach elektrolitów.
13. Hydroliza soli. Określanie odczynu roztworów hydrolizujących soli.
14. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności.

Laboratory classes:

1. Zasady pracy w laboratorium. Sprzęt i naczynia laboratoryjne. Odczynniki chemiczne.
2. Reakcje syntezy, analizy, wymiany, utleniania i redukcji, określanie odczynu roztworu.
3. Identyfikacja wybranych kationów w roztworach.
4. Identyfikacja wybranych anionów w roztworach.
5. Analiza wagowa: waga i ważenie, oznaczanie wody w hydratach.
6. Analiza wagowa: oznaczanie siarczanów
7. Analiza objętościowa: alkacymetria, oznaczanie chlorków.
8. Związki kompleksowe: barwy akwakompleksów i aminakompleksów. Maskowanie jonów. Związki kompleksowe żelaza(III) i wapnia.
9. Substancje trudno rozpuszczalne: kolejność wytrącania osadów, wpływ pH na rozpuszczalność soli.
10. Właściwości wybranych tlenków: CaO, MgO, Al2O3, SiO2

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 309 h
Module ECTS credits 12 ECTS
Participation in lectures 60 h
Participation in auditorium classes 45 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 90 h
Realization of independently performed tasks 82 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,3 x średnia ocena z ćwiczeń + 0,2 x średnia ocena z laboratorium + 0,5 x średnia ocena z egzaminu (oceny średnie oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w kilku terminach)

Prerequisites and additional requirements:

Nie ma

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN Warszawa 2010
2. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna – podstawy, PWN Warszawa 2002
3. P. Cox, Chemia nieorganiczna- krótkie wykłady, PWN Warszawa 2003
4. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN Warszawa 2006
5. J.D. Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN Warszawa 1997
6. Obliczenia w chemii ogólnej, cz. I, A. Małecki (red.), Skrypt Uczelniany AGH Nr 1486, 1996
7. Obliczenia w chemii ogólnej, cz. II, A. Kozłowska-Róg (red)., Skrypt Uczelniany AGH Nr 1487, 1996
8. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, red. Z. Galus, PWN Warszawa 2002
9. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej. Analiza jakościowa. A. Kozłowska-Róg (red)., Skrypt Uczelniany AGH Nr 1624, 2001
10. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej. Analiza ilościowa. A. Małecki (red.), Skrypt Uczelniany AGH Nr 1649, 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Nie ma