Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grafika inżynierska
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-302-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania inżynierskie CB1A_K01, CB1A_K11 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu odwzorowań rysunkowych i dokumentacji technicznej CB1A_K01, CB1A_K11 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi wykonać rysunek wykonawczy prostych przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje oraz wymiarowanie, umie odwzorować proste bryły i przedmioty w aksonometrii CB1A_U14, CB1A_U04 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U002 Umie przedstawić prostą konstrukcję mechaniczną na rysunku złożeniowym, potrafi narysować schemat prostych maszyn, procesów technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej, potrafi czytać rysunek CB1A_U14, CB1A_U04 Activity during classes,
Execution of exercises,
Execution of a project
M_U003 Umie korzystać z podstawowych narzędzi programu CAD 3D przy modelowaniu prostych brył, przedmiotów i złożeń i na tej podstawie generować dokument 2D CB1A_U14, CB1A_U04 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę o znormalizowanych elementach rysunku technicznego oraz dokumentacji rysunkowej, posiada wiedzę o odwzorowaniu przedmiotów w rzutach prostokątnych poprzez widoki, przekroje i wymiarowanie, zna ogólne zasady tolerowania wymiarów, kształtu i położenia oraz oznaczania chropowatości powierzchni CB1A_W04 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W002 Ma przydatną wiedzę z zakresu uproszczonego rysowania konstrukcji połączeń i części maszyn oraz podstawową wiedzę o rysowaniu schematów elementów maszyn, schematów maszyn i linii technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej CB1A_W04 Activity during classes,
Project,
Execution of exercises
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania CAD 3D do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej CB1A_W04 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania inżynierskie - - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu odwzorowań rysunkowych i dokumentacji technicznej - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać rysunek wykonawczy prostych przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje oraz wymiarowanie, umie odwzorować proste bryły i przedmioty w aksonometrii - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie przedstawić prostą konstrukcję mechaniczną na rysunku złożeniowym, potrafi narysować schemat prostych maszyn, procesów technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej, potrafi czytać rysunek - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie korzystać z podstawowych narzędzi programu CAD 3D przy modelowaniu prostych brył, przedmiotów i złożeń i na tej podstawie generować dokument 2D - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę o znormalizowanych elementach rysunku technicznego oraz dokumentacji rysunkowej, posiada wiedzę o odwzorowaniu przedmiotów w rzutach prostokątnych poprzez widoki, przekroje i wymiarowanie, zna ogólne zasady tolerowania wymiarów, kształtu i położenia oraz oznaczania chropowatości powierzchni - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma przydatną wiedzę z zakresu uproszczonego rysowania konstrukcji połączeń i części maszyn oraz podstawową wiedzę o rysowaniu schematów elementów maszyn, schematów maszyn i linii technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej - - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania CAD 3D do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

1.Odwzorowanie rysunkowe brył i przedmiotów

2.Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne modeli przedmiotów

3.Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne brył geometrycznych i kompozycji brył geometrycznych. Elementy przynależne

4.Uzupełnianie brakującego rzutu prostokątnego

5.Kolokwium: Rzutowanie prostokątne oraz aksonometria

6.Przecięcie brył płaszczyznami – widoki, przekroje, kłady i rozwinięcia powierzchni brył geometrycznych

7.Przecięcie przedmiotów płaszczyznami – widoki, przekroje i kłady części maszyn. Wymiarowanie rysunku

8.Kolokwium: Widoki, przekroje oraz wymiarowanie przedmiotów na rysunkach

9.Rysunek wykonawczy części maszyn – tolerowanie wymiarów, kształtu i położenia, oznaczanie chropowatości, rysowanie schematów

10.Czytanie rysunku – rysunek złożeniowy połączeń maszynowych, rysunek budowlany

11.CAD 3D SolidWorks: konfiguracja programu, moduły, narzędzia, otwieranie projektu. Wstęp do modułów: szkic, operacje. Tworzenie prostych brył za pomocą operacji: wyciągnięcie, obrót

12.CAD 3D SolidWorks: korzystanie z narzędzi modułów szkic oraz operacje. Relacje wymiarowe i geometryczne

13.CAD 3D SolidWorks: operacje na bryle – zaokrąglenie, faza, szyk kołowy oraz prostokątny, żebro, lustro, otwór, gwint, itp.

14.CAD 3D SolidWorks: wykonywanie złożeń – podstawy. Odbieranie stopni swobody – tworzenie relacji wymiarowych i geometrycznych

15.CAD 3D SolidWorks: tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej 2D – podstawy. Praktyczny sprawdzian umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi modułów: szkic, operacje oraz złożenia

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in practical classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 średnia ocen z ćwiczeń i aktywności na zajęciach + 0,6 średnia ocen z kolokwiów (oceny średnie oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w kilku terminach)
____________________________________________________________________________________________

Na ocenę końcową składa się zaliczenie:
- zadań wykonywanych na zajęciach ćwiczeniowych,
- zadań wykonanych jako prace kontrolne,
- praktycznej umiejętności korzystania z oprogramowania CAD 3D (SolidWorks),
- kolokwiów

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zasad wykonywania i umiejętność wykreślania podstawowych konstrukcji geometrycznych (podział: kąta, odcinka, okręgu na równe części, wykreślanie: prostych stycznych do okręgu, okręgów wzajemnie stycznych, wielokątów foremnych, podstawowych krzywych płaskich, itp.)

Recommended literature and teaching resources:

Bajkowski J: Podstawy zapisu konstrukcji. OWPW
Buksiński T., Szpecht A.: Rysunek techniczny. WSiP S.A.
Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT
Lewandowski Z.: Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP S.A.
Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany. Arkady
Pikoń J.: Aparatura chemiczna. PWN
Sujecki K.: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z rysunku technicznego. Wyd.AGH
Sujecki K., Burkiewicz J.: Zapis konstrukcji i grafika Inżynierska, WN-D AGH

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None