Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Automatyka i pomiar właściwości fizykochemicznych
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-304-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wojciechowski Krzysztof (wojciech@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Wojciechowski Krzysztof (wojciech@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 dobierać optymalne nastawy urządzeń automatyki CB1A_W01 Activity during classes
M_U005 posługiwać się zautomatyzowanymi układami pomiarowymi CB1A_U10 Activity during classes
Knowledge
M_W001 potrafi identyfikować elementy układu regulacji, rozumieć zasady ich działania CB1A_W01 Test
M_W002 wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć dotyczących automatycznych systemów kontrolnych CB1A_W02 Test
M_W003 opisać poszczególne etapy procesu pomiarowego CB1A_W02, CB1A_W09 Test
M_W004 potrafi biegle stosować jednostki układu SI i reguły ich zapisu CB1A_W02, CB1A_W09, CB1A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 dobierać optymalne nastawy urządzeń automatyki - - + - - - - - - - -
M_U005 posługiwać się zautomatyzowanymi układami pomiarowymi - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 potrafi identyfikować elementy układu regulacji, rozumieć zasady ich działania + - + - - - - - - - -
M_W002 wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć dotyczących automatycznych systemów kontrolnych + - + - - - - - - - -
M_W003 opisać poszczególne etapy procesu pomiarowego + - + - - - - - - - -
M_W004 potrafi biegle stosować jednostki układu SI i reguły ich zapisu + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych

Pojęcia i wielkości podstawowe. Sygnały. Sprzężenie zwrotne, układy regulacji i sterowania. Klasyfikacja urządzeń automatyki. Przekształcenie Laplace`a i jego zastosowanie w automatyce. Podstawy opisu matematycznego właściwości dynamicznych elementów układów regulacji. Schematy blokowe i ich przekształcanie. Stabilność liniowych elementów automatyki, kryteria stabilności, określanie zapasu stabilności. Regulatory, rodzaje regulatorów, jakość regulacji, dokładność statyczna, jakość dynamiczna. Elementy wykonawcze, siłowniki pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne. Stany ustalone i nieustalone procesów. Nastawianie, sterowanie i regulacja procesów – regulatory i urządzenia wykonawcze. Metody badania i analizy stanów nieustalonych procesów. Dobór regulatorów. Regulator PID. Regulatory rozmyte. Pomiary podstawowych parametrów procesowych. Pomiar i regulacja temperatury, czujniki termometryczne, budowa, zasada działania. Dynamika czujników termometrycznych. Pomiar ciśnienia, budowa i zasada działania manometrów. Pomiar ilości i strumienia objętości płynów, poziomu cieczy, gęstości, lepkości, wilgotności. Czujniki obecności, położenia, szybkości.

Laboratory classes:
Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych

Wprowadzenie do tematyki ćwiczeń laboratoryjnych, szkolenie BHP. Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych czujników temperatury. Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego metoda laser flash. Wyznaczanie zakresu proporcjonalności i czasu całkowania regulatora PI. Charakterystyki częstotliwościowe. Wyznaczanie charakterystyki statycznej i histerezy siłownika pneumatycznego. Pomiar przepływu cieczy – kryza pomiarowa. Wykorzystanie graficznego zintegrowanego środowiska programowego do zbierania i analizy danych pomiarowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 1 h
Preparation for classes 19 h
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wykłady – kolokwium zaliczeniowe – ocena OW
Ćwiczenia laboratoryjne – ocena ze sprawozdań – ocena OL
Ocena końcowa = OW * 0.6 + OL * 0.4

Prerequisites and additional requirements:

Przedmioty wprowadzające:
Matematyka, Fizyka, Chemia fizyczna

Recommended literature and teaching resources:
Luyben W.L., Modelowanie, symulacja i sterowanie procesów przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa, 1976

Z. Komor, Elektrotechnika i elektronika dla studentów Wydziału Chemicznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011
A. Gajek Z. Juda, Czujniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 2009
W. Klimasara, Podstawy automatyki i robotyki, WSiP, Warszawa 2006,
W. Jabłoński G. Płoszajski, Elektrotechnika z automatyką, WSiP, Warszawa 2008
D. Taler, J. Sokołowski: Pomiary cieplne w przemyśle, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2006
M.W. Kułakow: Pomiary technologiczne i aparatura kontrolno – pomiarowa w przemyśle chemicznym, WNT, Warszawa 1972
E. Romer: Miernictwo przemysłowe, WNT, Warszawa
Szydłowski H., Dębski M., Kaczmarek W., Kudyńska J., Olechnowicz A., TeoriaW. Żelazny M., Podstawy automatyki, PWN, Warszawa, 1976
Greblicki: Podstawy automatyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, pomiarów, PWN, Warszawa, 1981

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None