Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Physical chemistry
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-305-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy podstawowej z zakresu termodynamiki, termochemii, równowag chemicznych i fazowych, elektrochemii, kinetyki chemicznej, fotochemii oraz jej zastosowanie w praktyce.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi określić problemy i ocenić skutki działalności inzynierskiej CB1A_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi wykonać obliczenia dotyczące równowag chemicznych i fazowych CB1A_U08, CB1A_U07 Examination,
Test
M_U002 potrafi wykorzystać poznane metody i modele fizykochemiczne do opisu zjawisk zachodzących w materiałach w aspekcie kinetyki oraz elektrochemii CB1A_U08 Activity during classes,
Examination,
Test
Knowledge
M_W003 ma wiedzę niezbędną do rozumienia i opisu procesów zachodzących w materiałach w ujęciu termodynamiki i kinetyki chemicznej CB1A_W03 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi określić problemy i ocenić skutki działalności inzynierskiej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykonać obliczenia dotyczące równowag chemicznych i fazowych - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać poznane metody i modele fizykochemiczne do opisu zjawisk zachodzących w materiałach w aspekcie kinetyki oraz elektrochemii - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W003 ma wiedzę niezbędną do rozumienia i opisu procesów zachodzących w materiałach w ujęciu termodynamiki i kinetyki chemicznej + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Treść wykładów – opis ogólny
- Podstawy termodynamiki
- Termochemia: prawo Hessa, prawo Kirchhoffa
- Równowagi fazowe: reguła faz, układy jednoskładnikowe, układy dwuskładnikowe: para-ciecz, ciecz-ciało stałe, prawo Raoulta i Henry’ego, prawo podziału Nernsta, destylacja, ekstrakcja, interpretacja podstawowych diagramów fazowych
- Równowaga chemiczna: zależność stałej równowagi od temperatury, obliczenia składu mieszaniny reakcyjnej w stanie równowagi
- Elektrochemia: elektrolity słabe i mocne, procesy transportowe: przewodnictwo elektrolitów, półogniwa i ogniwa chemiczne, termodynamika ogniw, zastosowania ogniw, elektroliza, przemysłowe zastosowania elektrolizy, korozja i ochrona przed korozją
- Kinetyka chemiczna: cząsteczkowość i rząd reakcji, szybkość, stała szybkości i energia aktywacji, równania kinetyczne, kataliza
- Adsoprcja i zjawiska powierzchniowe
- Podstawy fotochemii

Auditorium classes:

Opis ogólny
- I i II zasada termodynamiki
- Obliczenia efektów cieplnych reakcji w oparciu o tablice termodynamiczne, prawo Hessa i Kirchhoffa
- Równowagi fazowe – układy jednoskładnikowe – równanie Clausiusa-Clapeyrona
- Równowagi fazowe – układy dwuskładnikowe para-ciecz, prawo Raoulta i prawo Henry’ego – obliczenia składu faz współistniejących ze sobą w stanie równowagi
- Równowagi fazowe – układy skondensowane – krzywe chłodzenia – interpretacja diagramów fazowych i podstawowe obliczenia
- Równowaga chemiczna: obliczenia składu mieszaniny reakcyjnej w stanie równowagi
- Elektrochemia: elektrolity słabe i mocne, przewodnictwo
- Elektrochemia: półogniwa i ogniwa chemiczne, termodynamika ogniw, przykłady wykorzystania pomiarów siły elektromotorycznej do wyznaczania wielkości termodynamicznych
- Elektrochemia: elektroliza
- Kinetyka chemiczna: rząd i cząsteczkowość reakcji, szybkość i stała szybkości, energia aktywacji
- Kinetyka chemiczna: równania kinetyczne
- Kinetyka reakcji: kataliza
- Adsorpcja i zjawiska powierzchniowe: równania adsorpcji, wybrane zastosowania
- Podstawy fotochemii: prawo Lamberta-Beera, kolorymetria

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 x średnia ocena ćwiczeń + 0,6 x średnia ocena egzaminu (oceny średnie, to średnie arytmetyczne ocen ze wszystkich terminów)

Prerequisites and additional requirements:

Nie ma

Recommended literature and teaching resources:

1. E. Godlewska Notatki z wykładów
2. Sz. Chudoba, Z. Kubas, K. Pytel. Elementy chemii fizycznej Wyd. AGH (i późniejsze wydania).
3. A. Staronka. Chemia fizyczna. Wyd. AGH 1994 (i późniejsze wydania)
4. P.W Atkins, Chemia fizyczna, PWN Warszawa 2012
5. K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna t.1, PWN Warszawa 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje można znaleźć na stronie biblioteki Głównej AGH: https://www.bpp.agh.edu.pl

Additional information:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.