Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszynoznawstwo i wytrzymałość materiałów
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-306-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Bembenek Michał (bembenek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
dr inż. Kosturkiewicz Bogdan (kostur@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe dla prostych przypadków obciążeń i dokonać aplikacji uzyskanych wyników. CB1A_K04 Examination
Skills
M_U003 Umie pozyskiwać informacje z literatury oraz baz danych potrzebne do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych oraz prac projektowych. CB1A_U01 Activity during classes,
Execution of exercises
M_U004 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację dotyczącą konstrukcji wybranych maszyn i obszaru ich stosowania. CB1A_U05 Activity during classes,
Presentation
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania elementów maszyn z uwzględnieniem grafiki inżynierskiej. CB1A_W04 Execution of exercises
M_W002 Ma wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów, w szczególności teoretycznego opisu zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych oraz elementach maszyn poddanych obciążeniom zewnętrznym. CB1A_W13 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe dla prostych przypadków obciążeń i dokonać aplikacji uzyskanych wyników. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U003 Umie pozyskiwać informacje z literatury oraz baz danych potrzebne do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych oraz prac projektowych. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację dotyczącą konstrukcji wybranych maszyn i obszaru ich stosowania. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania elementów maszyn z uwzględnieniem grafiki inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów, w szczególności teoretycznego opisu zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych oraz elementach maszyn poddanych obciążeniom zewnętrznym. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Tematyka wykładów

1. Wprowadzenie do wykładów, zasady statyki.
2. Rodzaje więzów i uwalnianie od nich, układy sił oraz warunki ich równowagi.
3. Wyznaczanie reakcji w podporach, podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów.
4. Doświadczalne metody określania własności mechanicznych metali, rozciąganie prętów.
5. Analiza prostych przypadków obciążenia prętów, ściskanie, ścinanie techniczne, skręcanie wału pełnego oraz drążonego.
6. Przypadki statycznie wyznaczalne zginania belek, zginanie czyste prętów prostych
7. Wytrzymałość złożona, hipotezy wytrzymałościowe.
8. Doświadczalne metody określania własności mechanicznych materiałów budowlanych.
9. Rodzaje, charakterystyka i toki obliczeń połączeń spójnościowych.
10. Rodzaje, charakterystyka i toki obliczeń połączeń śrubowych.
11. Klasyfikacja maszyn, ogólna ich budowa i charakterystyka podstawowych elementów.
12. Napędy maszyn, budowa wybranych przekładni mechanicznych.
13. Klasyfikacja maszyn i urządzeń transportu technologicznego, budowa i podstawy eksploatacji przenośników cięgnowych.
14. Maszyny do formowania mas sypkich oraz plastycznych.
15. Maszyny do scalania materiałów pylistych oraz drobnoziarnistych.

Auditorium classes:
Tematyka ćwiczeń

Moment siły względem bieguna, para sił i jej moment, obliczenia i dobór cech konstrukcyjnych prętów rozciąganych oraz ściskanych, obliczenia i wymiarowanie belek zginanych, ogólne zasady wymiarowania wałów, obliczenia i wymiarowanie złączy spójnościowych, obliczenia i dobór elementów złączy śrubowych, kryteria doboru przekładni mechanicznych, transmisja energii w układzie napędowym maszyny, identyfikacja elementów maszyn na obiektach rzeczywistych, analiza komputerowa wpływu wybranych parametrów przenośnika taśmowego na zapotrzebowanie mocy, analiza konstrukcji maszyn do formowania mas oraz scalania materiałów ziarnistych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 34 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zasad grafiki inżynierskiej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bembenek M., Hryniewicz M.: Badania i opracowanie metody doboru układu zagęszczania prasy walcowej. Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
2. Błaszczak J., Blum A., Siemieniec A., Skorupa A.: Wytrzymałość materiałów. Laboratorium badań tworzyw ceramicznych. Skrypty Uczelniane nr 1493, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
3. Dyląg Z., JakubowiczA., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów. WNT, Warszawa 2007.
4. Engel Z., Giergiel J.: Statyka. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000.
5. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
6. Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. PWN, Warszawa 2000.
7. Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa 1999.
8. Skorupa M., Skorupa A.: Wytrzymałość materiałów dla studentów wydziałów niemechanicznych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1997.
9. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.