Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiały budowlane i instalacyjne
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-308-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Kołodziej Łukasz (lukasz.kolodziej@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student doskonali umiejętności pracy w grupie w celu wykonania zadania badawczego. CB1A_U11 Activity during classes,
Essays written during classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi prawidłowo zastosować dany materiał budowlany i instalacyjny ze względu na jego właściwości oraz przeznaczenie. CB1A_U01 Test,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Student potrafi wykonać badania podstawowych parametrów materiałów budowlanych i instalacyjnych. Potrafi przeprowadzić analizę wyników uzyskanych pomiarów oraz ich krytyczną interpretację. CB1A_U01 Activity during classes,
Test,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U003 Na postawie przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych wyników student potrafi przeprowadzić ocenę przydatności danego materiału budowlanego do konkretnego zastosowania. CB1A_U01 Activity during classes,
Oral answer,
Report,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej wytwarzania właściwości i prawidłowego stosowania nowoczesnych materiałów budowlanych i instalacyjnych. CB1A_W05 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych badania właściwości użytkowych materiałów budowlanych i instalacyjnych. CB1A_W05 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student doskonali umiejętności pracy w grupie w celu wykonania zadania badawczego. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi prawidłowo zastosować dany materiał budowlany i instalacyjny ze względu na jego właściwości oraz przeznaczenie. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać badania podstawowych parametrów materiałów budowlanych i instalacyjnych. Potrafi przeprowadzić analizę wyników uzyskanych pomiarów oraz ich krytyczną interpretację. - - + - - - - - - - -
M_U003 Na postawie przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych wyników student potrafi przeprowadzić ocenę przydatności danego materiału budowlanego do konkretnego zastosowania. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej wytwarzania właściwości i prawidłowego stosowania nowoczesnych materiałów budowlanych i instalacyjnych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych badania właściwości użytkowych materiałów budowlanych i instalacyjnych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Spoiwa i betony

  Zajęcia poświęcone są nowoczesnym materiałom budowlanym w aspekcie ich wytwarzania, właściwości oraz zastosowania.
  W bloku dotyczącym spoiw i betonów omawiane są współczesne powietrzne i hydrauliczne spoiwa mineralne, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod wytwarzania gipsu, wapna i cementu. Przedstawione są rodzaje cementów, zasady ich klasyfikacji, podstawowe właściwości użytkowe i zastosowanie. Szczegółowo omówiona jest produkcja cementów powszechnego użytku z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Omówiono również klasyfikację i technologię wytwarzania betonów.

 2. Materiały termoizolacyjne

  W ramach wykładu omawiane są podstawowe rodzaje materiałów termoizolacyjnych i izolacyjnych stosowanych w budownictwie. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości i otrzymywanie włóknistych (wełna skalna) i komórkowych (styropian, pianki) materiałów termoizolacyjnych. Omówiono przykładowe kruszywa lekkie i materiały izolacyjno-konstruckyjne (ABK, betony lekkie kruszywowe). Szczególną uwagę zwrócono na aspekt optymalizacji właściwości z punktu widzenia współczynnika przewodzenia ciepła oraz zakresów stosowania poszczególnych grup materiałowych.

 3. Ceramika budowlana

  W ramach bloku wykładu poruszane są zagadnienia:
  Tendencje rozwojowe w obszarze ceramicznych materiałów budowlanych i silikatów,
  Charakterystyka surowców stosowanych do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych i ich właściwości technologiczne
  Sposoby produkcji wyrobów ceramiki budowlanej
  Podział asortymentowy wyrobów ceramiki budowlanej z uwzględnieniem ich najważniejszych właściwości użytkowych oraz zastosowania
  Aktualne wymagania normowe dla wyrobów ceramiki budowlanej ściennej i dekarskiej oraz omówienie metod badań wybranych cech.

 4. Materiały instalacyjne

  W czasie trwania wykładu zaprezentowane zostaną tradycyjne jak i nowoczesne rozwiązania dotyczące instalacji stosowanych w budownictwie zarówno jednorodzinnym, wielorodzinnym czy przemysłowym.
  Zostaną omówione między innymi instalacje elektryczne, wodne, gazowe, wentylacyjne. Ponadto zostaną omówione inne instalacje ułatwiające wydajną i bezpieczną eksploatację współczesnych budynków mieszkaniowych, biurowych czy magazynowych. Będą to między innymi instalacja odgromowa, przeciwpożarowa, antywłamaniowa, oraz instalacje służące do transmisji danych.

Laboratory classes:

Podczas zajęć laboratoryjnych przedstawione zostaną zagadnienia odpowiadające tematom poruszanym podczas wykładów.
Ćwiczenia laboratoryjne podzielone zostały na pięć części.

Pierwsza z nich dotyczy badania podstawowych właściwości spoiw powietrznych i hydraulicznych. Poprzez wykonanie pomiarów wybranych właściwości użytkowych tych spoiw zaprezentowana zostanie problematyka związana z oceną, doborem i właściwym stosowaniem spoiw mineralnych.

W drugiej części przedstawione zostaną praktyczne aspekty projektowania betonów. Poprzez zaprojektowanie i wykonanie betonu o określonych założonych właściwościach przedstawione zostaną zagadnienia związane z racjonalnym doborem i optymalizacją składu i właściwości mieszanki betonowej. Podczas ćwiczenie zwrócona zostanie także uwaga na problem kontroli jakości składników oraz gotowego produktu.
Część czwarta obejmuje kontrolę podstawowych właściwości stwardniałego kompozytu cementowego. Podczas zajęć zostanie między innymi przeprowadzony pomiar wytrzymałości na ściskanie stwardniałego betonu. Zostaną omówione wymagania dotyczące odpowiedniego przygotowania próbki do pomiaru, przeprowadzenia samego pomiaru oraz interpretacji uzyskanych wyników.
W części piątej przedstawione zostaną metody badania podstawowych właściwości materiałów termoizolacyjnych, które to determinują zarówno miejsce jak i sposób ich użycia.
W części szóstej praktycznie zostanie przedstawiony odpowiedni dobór i sposób użytkowania podstawowych instalacji współczesnych budynków, zarówno mieszkaniowych jak i przemysłowych czy gospodarczych. Podczas zajęć szczególny nacisk zostanie położony na aspekt wykorzystania najnowszych i najbardziej przyjaznych środowisku technologii oraz na ergonomię i bezpieczeństwo ich użycia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 11 h
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 6 h
Contact hours 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego, Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią ważoną z oceny z sprawdzianu wiadomości przed przystąpieniem do ćwiczenia oraz oceny ze sprawozdania wykonanego po skończonych ćwiczeniach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. SPC Kraków, PWN Warszawa 2010
Neville A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012
Praca zbiorowa pod red. Małolepszy J.: Materiały budowalne. Podstawy technologii i metody badań. UWND Kraków 2010
Czasopismo “Szkło i Ceramika”
Czasopismo “Materiały Budowlane”
Czasopismo “Murator”
Kwartalnik “Budownictwo Technologie Architektura”
Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None