Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma Laboratory
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-702-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Tkaczewska Ewelina (tkaczews@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
dr inż. Kotwica Łukasz (lkotwica@agh.edu.pl)
dr inż. Łój Grzegorz (gloj@agh.edu.pl)
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
dr inż. Mróz Radosław (rmroz@agh.edu.pl)
dr inż. Tkaczewska Ewelina (tkaczews@agh.edu.pl)
dr inż. Wons Wojciech (wwons@agh.edu.pl)
dr inż. Kołodziej Łukasz (lukasz.kolodziej@agh.edu.pl)
Różycka Agnieszka (ar@agh.edu.pl)
mgr inż. Kłosek-Wawrzyn Ewelina (eklosek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 student ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera, zarówno w stosunku do siebie jak i innych CB1A_K03, CB1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 student potrafi odpowiednio dobrać metodę badawczą dla określenia wybranych właściwości materiałów oraz zna możliwości i ograniczenia tych metod CB1A_U02, CB1A_U09 Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_U002 potrafi wykonać badanie podstawowych parametrów materiałów budowlanych oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych i ich krytyczną interpratację CB1A_U10 Oral answer,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 student ma ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii niezbędnej do opisu i zrozumienia zjawisk i procesów chemicznych zachodzących w materiałach budowlanych CB1A_W03 Activity during classes,
Test
M_W002 student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych, kompozytowych oraz szklistych do zastosowań budowlanych i instalacyjnych, zna trendy rozwojowe w zakresie nowych materiałów CB1A_W05 Activity during classes,
Test
M_W003 student ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę w zakresie technologii materiałów, w szczególności ich wytwarzania i modyfikacji, oraz metod badawczych, w szczególności analityki surowców i produktów budowlanych CB1A_W08, CB1A_W09 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 student ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera, zarówno w stosunku do siebie jak i innych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 student potrafi odpowiednio dobrać metodę badawczą dla określenia wybranych właściwości materiałów oraz zna możliwości i ograniczenia tych metod - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać badanie podstawowych parametrów materiałów budowlanych oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych i ich krytyczną interpratację - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student ma ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii niezbędnej do opisu i zrozumienia zjawisk i procesów chemicznych zachodzących w materiałach budowlanych - - - - - - - - - - -
M_W002 student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych, kompozytowych oraz szklistych do zastosowań budowlanych i instalacyjnych, zna trendy rozwojowe w zakresie nowych materiałów - - - - - - - - - - -
M_W003 student ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę w zakresie technologii materiałów, w szczególności ich wytwarzania i modyfikacji, oraz metod badawczych, w szczególności analityki surowców i produktów budowlanych - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Planowanie eksperymentów laboratoryjnych. Dokumentowanie wyników badań. Szacowanie błędów i niepewności wyników badań. Sposoby interpretacji wyników badań i ich krytyczna ocena. Samodzielne wyciąganie wniosków.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 120 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych ze wszystkich ćwiczeń i zaokrąglona:
- dla OK<3,25 (pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen cząstkowych ze wszystkich ćwiczeń) – 3,0
- dla 3,25<OK<3,75 – 3,5
- dla 3,75<OK<4,25 – 4,0
- dla 4,25<OK<4,75 – 4,5
- dla OK>4,75 – 5,0

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Praca zbiorowa (red. J. Małolepszy), Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
2. Praca zbiorowa (red. W. Nocuń-Wczelik), Cement. Metody badań. Wybrane kierunki stosowania, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
3. Kurdowski W., Chemia cementu i betonu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
4. Nevile A.M., Właściwości betonu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2012.
5. Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M., Technologia betonu, UWND AGH, Kraków 2010.
6. Praca zbiorowa (red. W. Nocuń-Wczelik), Laboratorium materiałów wiążących, Skrypt Uczelniany, Wydawnictwo AGH, Kraków 2003.
7. Chłądzyński S., Spoiwa gipsowe w budownictwie, Wydawnictwo Medium, Warszawa 2008.
8. Praca zbiorowa (red. Stefańczyk B.), Budownictwo ogólne. Tom 1 – Materiały i wyroby budowlane, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2008.
9. Awgustinik A.J., Ceramika, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1980.
10. Sikora W., Rybicka E., Surowce ilaste, Skrypt Uczelniany, Wydawnictwo AGH, Kraków 1994.
11. Stoch L., Minerały ilaste, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1974.
12. Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P., Surowce ceramiczne, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1991.
13. Borkiewicz J., Włókna mineralne w budownictwie i przemyśle, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1975.

14. Polskie Normy dotyczące właściwości, stosowania i metod badań materiałów budowlanych.

15. Czasopisma:
- Cement, Wapno, Beton
- Materiały Budowlane
- Budownictwo Technologie Architektura
- Ceramika Budowlana
- Izolacje

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak