Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium inżynierskie
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-703-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji, używać argumentów, jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje w szerszym ujęciu CB1A_K05, CB1A_K09 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student potrafi kreatywnie rozwiązywać problemy, formułować hipotezy, podejmuje dyskusje CB1A_K04, CB1A_K05 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi w syntetycznej formie prezentować założenia badań oraz ich wyniki a na ich podstawie wyciągać syntetyczne wnioski CB1A_U01, CB1A_U04, CB1A_U10 Presentation
M_U002 Student ugruntowuje zdolność i umiejętność wyszukiwania, gromadzenia i analizy informacji oraz formułowania hipotez naukowych CB1A_U02, CB1A_U01, CB1A_U12 Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student potrafi wykorzystywać zaawansowane metody badawcze do realizacji pracy inzynierskiej, wyciągać wnioski odnośnie źródeł błędów oraz zasadności i ograniczeń stosowania wybranych technik badawczych CB1A_W08, CB1A_W06 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Diploma thesis preparation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji, używać argumentów, jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje w szerszym ujęciu - - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi kreatywnie rozwiązywać problemy, formułować hipotezy, podejmuje dyskusje - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi w syntetycznej formie prezentować założenia badań oraz ich wyniki a na ich podstawie wyciągać syntetyczne wnioski - - - - - + - - - - -
M_U002 Student ugruntowuje zdolność i umiejętność wyszukiwania, gromadzenia i analizy informacji oraz formułowania hipotez naukowych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi wykorzystywać zaawansowane metody badawcze do realizacji pracy inzynierskiej, wyciągać wnioski odnośnie źródeł błędów oraz zasadności i ograniczeń stosowania wybranych technik badawczych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Celem zajęć jest poznanie ogólnych zasad realizacji pracy inżynierskiej, zasad wyboru źródeł bibliograficznych, wyboru metodyki badawczej oraz zasad prezentacji wyników. Studenci realizujący prace inżynierskie referują założenia prac, metodykę badań oraz wyniki na podstawie których formułują hipotezy i wyciągają wnioski. Studenci przygotowują prezentację w formie multimedialnej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Contact hours 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Participation in seminar classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena postępu badań oraz formułowania wniosków na podstawie przygotowanej i wygłoszonej prezentacji

Prerequisites and additional requirements:

Obecność obowiązkowa, w przypadku uzasadnionej nieobecności możliwość nadrobienia programu w formie ustalonej każdorazowo z prowadzącym zajęcia. Realizacja wcześniejszego planu studiów do etapu seminarium

Recommended literature and teaching resources:

stosowna do tematyki pracy magisterskiej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None