Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca inżynierska
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-704-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myślec i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomosć roli społecznej absolwenta uczelni technicznej CB1A_K01, CB1A_K08 Diploma thesis,
Review of a thesis
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej CB1A_K13, CB1A_K10, CB1A_K08 Diploma thesis,
Review of a thesis
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej CB1A_U02, CB1A_U10 Diploma thesis,
Review of a thesis
M_U002 Student posiada umiejętności wystarczające do przygotowania pracy inżynierskiej, a w szczególności między innymi posiada umiejętność korzystania z baz danych, umie dobierać materiały źródłowe, potrafi przeprowadzić analizę wyników badań. CB1A_U08, CB1A_U01 Diploma thesis,
Review of a thesis
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy inżynierskiej CB1A_W03, CB1A_W05 Diploma thesis,
Review of a thesis
M_W002 Student wie, jak dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej CB1A_W02, CB1A_W04 Diploma thesis,
Review of a thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myślec i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomosć roli społecznej absolwenta uczelni technicznej - - - - - - - - - + -
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej - - - - - - - - - + -
M_U002 Student posiada umiejętności wystarczające do przygotowania pracy inżynierskiej, a w szczególności między innymi posiada umiejętność korzystania z baz danych, umie dobierać materiały źródłowe, potrafi przeprowadzić analizę wyników badań. - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy inżynierskiej - - - - - - - - - + -
M_W002 Student wie, jak dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej - - - - - - - - - + -
Module content
Others:
praca inzynierska

1. Uzgodnienie z opiekunem założeń, planu, metodyki i harmonogramu realizacji pracy
2. Analiza zebranych materiałów źródłowych związanych z tematyką pracy
3. Wykonanie badań, analiz teoretycznych lub obliczeń projektowych
4. Analiza otrzymanych wyników, ich dyskusja i sformułowanie wniosków
• Opracowanie redakcyjne pracy i przygotowanie prezentacji

Student przygotowuje pracę (projekt) prezentację pracy inżynierskiej, którą przedstawia na obronie
pracy inżynierskiej/projektu inżynierskiego. Student przygotowuje się do egzaminu inżynierskiego, który
zdaje w formie testu przed obroną pracy/projektu inżynierskiego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 387 h
Module ECTS credits 15 ECTS
Contact hours 6 h
Preparation for classes 80 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 120 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Diploma thesis preparation 130 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z przygotowanego projektu inżynierskiego.

Prerequisites and additional requirements:

Wybór tematu pracy inżynierskiej następuje jeden semestr przed terminem egzaminu dyplomowego inżynierskiego.

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura jest podawana indywidualnie każdemu dyplomantowi przez opiekuna/promotora pracy.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Osobą prowadzącą moduł jest indywidualny opiekun pracy dyplomowej inżynierskiej studenta.
Rejestracja pracy i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego inżynierskiego jest zgodnie z
procedurą ustaloną przez Radę Wydziału.