Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie produktów
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-706-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Lech Ryszard (lech@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Lech Ryszard (lech@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 1. Student nabędzie kompetencji w zakresie samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów projektowych. 2. Student nabędzie kompetencji w zakresie wyboru i oceny kierunku prac projektowych. CB1A_K01, CB1A_K07 Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 1. Student nabędzie umiejętności dostrzeżenia właściwości produktów koniecznych do rozwiązania projektowego. 2. Student nabędzie umiejętności sformułowania założeń projektowych w projektowaniu produktów. CB1A_U05, CB1A_U01 Presentation,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 1. Student zapozna się ze sposobami poszukiwań właściwości produktów wymagających rozwiązań projektowych. CB1A_W06, CB1A_W07 Examination,
Activity during classes
M_W002 1.Student zapozna się z metodami rozwiązywania zagadnień w projektowaniu produktów. CB1A_W06, CB1A_W07 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 1. Student nabędzie kompetencji w zakresie samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów projektowych. 2. Student nabędzie kompetencji w zakresie wyboru i oceny kierunku prac projektowych. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 1. Student nabędzie umiejętności dostrzeżenia właściwości produktów koniecznych do rozwiązania projektowego. 2. Student nabędzie umiejętności sformułowania założeń projektowych w projektowaniu produktów. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 1. Student zapozna się ze sposobami poszukiwań właściwości produktów wymagających rozwiązań projektowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 1.Student zapozna się z metodami rozwiązywania zagadnień w projektowaniu produktów. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Technolog w koncepcjach marketingu. Innowacje w praktyce zawodowej: rozwój metody produkcji wyrobu w celu redukcji kosztów wytworzenia. Rozwój, badanie i wprowadzanie na rynek nowych produktów. Przykłady zarządzania produktami, liniami produktów i markami w ceramice budowlanej i materiałach ceramicznych w budownictwie. Ocena wpływu zmian w metodzie produkcji i właściwościach materiałów na koszt wytworzenia mierzona przy użyciu regresji wielorakiej. Projektowanie produktów chemicznych, w tym materiałów budowlanych, szkła i ceramiki: potrzeby, koncepcje, wybór koncepcji. Model metody wytwarzania produktu z zastosowaniem arkusza przepływów.
Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Laboratory classes:

Przygotowanie projektu i jego prezentacji w zakresie ceramiki budowlanej i materiałów ceramicznych w budownictwie pokazujących w przeszłości zastąpienie produkowanego wyrobu nowym wyrobem, lub opracowanie dotąd nie wytwarzanego wyrobu i wprowadzenie go na rynek, zmiany sposobu wytwarzania wyrobu redukującej koszt wytworzenia.
Zawartość referatu:
1. Wprowadzenie, w którym wyjaśniona jest przyczyna zastąpienia produkowanego wyrobu nowym wyrobem, lub opracowania dotąd nie wytwarzanego wyrobu i wprowadzenie go na rynek, zmiana sposobu wytwarzania wyrobu redukująca koszt wytworzenia.
2. Charakterystyka techniczna nowego wyrobu z uwypukleniem nowych właściwości wyrobu lub nowej metody produkcji wyrobu.
3. Model matematyczny procesu lub właściwości produktu mający zastosowanie do opisu tematu (np. bilans materiałowy, bilans cieplny, równanie regresji, układ równań bilansu masy i ciepła (energii)).
4. Sformułowanie zadania obliczeniowego na podstawie wybranego modelu wraz z rozwiązaniem liczbowym.
5. Wnioski
6. Literatura
7. Dwa pytania do słuchaczy związane z istotą omówionego tematu i kierunkujące dyskusję na najważniejsze treści referatu.

Kolokwium zaliczeniowe z laboratorium wynika z tematyki wygłoszonych referatów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 15 h
Contact hours 2 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 45 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ock = 0,55 egzamin+0,45 laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

kurs analizy matematycznej, kurs chemii ogólnej, technologia ceramiki budowlanej i materiałów ceramicznych w budownictwie.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:

1. Lech R., Wprowadzenie do modelowania procesów technologicznych i operacji jednostkowych w ceramice. Podstawy, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne, SU 1684, Kraków 2006.
2. Lech R., Modelowanie matematyczne w technologii ceramiki, Przykłady, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne, SU 1695, Kraków 2007.
3. Cussler E.L., Moggridge G.D., 2007, Chemical product design, Cambridge Univ. Press, sec. edit.
4. Bretsznajder, S.; Podstawy ogólne technologii chemicznej; WNT, Warszawa 1973.
5. Aczel A.D., 2007, Statystyka w zarządzaniu, PWN, str.514 – 620.

Literatura uzupełniająca:

1. Drucker P.F.,1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, str. 11 – 154.
2. Porter, M.E.; Strategia konkurencji; PWE, Warszawa.
3. Begg, D.; Fischer, S.; Dornbusch, R.; Ekonomia; PWE, Warszawa 1993. (rozdz. teoria podaży i popytu).
4. Kerin, R.A.; Mahajan, V.; Varadarajan, P.R.; Strategic market planning; Allyn and Bacon, Boston 1990.
5. Kotler P., 1988, Marketing management. Analysis, planning, implementation, and control, Prentice-Hal International, Inc., str.405 – 444.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None