Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
MEI-2-207-EI-s
Name:
Kształtowanie precyzyjne
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Computer Science Education
Field of study:
Education in Technology and Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Łukaszek-Sołek Aneta (alukasze@metal.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Łukaszek-Sołek Aneta (alukasze@metal.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U004 Potrafi przygotować opracowanie naukowe, w szczególnosci dokumentujace wyniki pracy własnej EI2A_U03 Scientific paper
M_U005 Potrafi zaplanować i przeprowadzić proste eksperymenty z zakresu inżynierii materiałowej, w tym z zastosowaniem narzędzi informatycznych EI2A_U05 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej EI2A_W01 Examination
M_W002 Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych EI2A_W03 Examination
M_W003 Zna metodologię rozwiązywania złożonych problemów inzynierskich EI2A_W05 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U004 Potrafi przygotować opracowanie naukowe, w szczególnosci dokumentujace wyniki pracy własnej - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi zaplanować i przeprowadzić proste eksperymenty z zakresu inżynierii materiałowej, w tym z zastosowaniem narzędzi informatycznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metodologię rozwiązywania złożonych problemów inzynierskich + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Ogólna charakterystyka metod kształtowania objętościowego na zimno, półgorąco i gorąco
2.Kształtowanie wyciskaniem
3.Kinematyka płynięcia materiału w procesach kształtowania objętościowego
4.Klasyfikacja wyrobów, cechy fizyczne i własności mechaniczne wyrobów
5.Parametry technologiczne procesów kształtowania objętościowego detali maszyn
6.Budowa i konstrukcja oprzyrządowania technologicznego
7.Konstrukcja wyprasek, określanie kształtu i wymiarów wstępniaków oraz liczby operacji
8.Obliczanie siły prasowania, wielkości nacisków jednostkowych w kolejnych etapach kształtowania: spęczania, dziurowania, wyciskania
9.Typowe procesy prasowania na zimno i na gorąco
10.Technologie kucia na kuźniarkach
11.Walcowanie przedkuwek i odkuwek: wzdłużne, poprzeczne
12.Wytwarzanie wyrobów kuto-walcowanych typu kół kolejowych, obręczy i pierścieni z zastosowaniem kucia i walcowania: linie technologiczne, maszyny
13.Niekonwencjonalne technologie kucia: tiksoforming, kucie w warunkach nadplastyczności, kucie izotermiczne
14.Kucie w automatach kuźniczych: gniazda i procesy technologiczne

Laboratory classes:

1.Procesy kształtowania objętościowego odkuwek – wyznaczanie rozkładu intensywności odkształceń
2.Kucie matrycowe z wypływką – wpływ kształtu wsadu na wypełnienie wykroju matrycy
3.Analiza procesu kształtowania wielowykrojowego – optymalizacja liczby operacji kucia
4.Proces kucia dokładnego w matrycach składanych – wyznaczanie rozkładu naprężeń średnich, naprężenia uplastyczniającego oraz wielkości siły kucia
5.Numeryczna analiza procesów kształtowania objętościowego w matrycach otwartych i zamkniętych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena zaliczenia *0,4 + ocena egzaminu *0,6

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1.Sińczak J. (red.): Procesy przeróbki plastycznej. AKAPIT, Kraków, 2003
2.Sińczak J.: Kucie dokładne. UWN-D AGH, Kraków, 2007
3.Łukaszek-Sołek A., Sińczak J.: Inżynieria jakości w przetwórstwie. UWN-D AGH, Kraków, 2006
4.Sińczak J., Łukaszek-Sołek A., Sołek K.: Leksykon kuźnictwa i metaloplastyki. WN Akapit, Kraków, 2007
5.Sińczak J. (red.): Podstawy procesów przeróbki plastycznej. AKAPIT, Kraków, 2010
6.Wasiunyk P.: Kucie matrycowe. WNT, Warszawa, 1987
7.Wasiunyk P.: Teoria procesów kucia i prasowania. WNT, Warszawa, 1990

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Brak