Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
MEI-2-301-EI-s
Name:
Zarządzanie produkcją usługami i personelem
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Computer Science Education
Field of study:
Education in Technology and Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Bednarek Sylwia (syb@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Bednarek Sylwia (syb@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Umiejętność samodzielnego myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. EI2A_K01 Case study
Skills
M_U001 Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej w kontekście realizowania celów organizacji i osobistych. EI2A_U07, EI2A_U08 Activity during classes,
Execution of exercises
M_U002 Umiejętność kierowania małymi zespołami, w kontekście realizacji złożonych zadań w określonym terminie. EI2A_U08 Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Znajomość podstaw zarządzania w organizacjach, z uwzględnieniem aspektów takich jak: produkcja, usługi i personel. Ponadto wiedza ogólna o tworzeniu i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście uwarunkowań socjo-ekonomicznych. EI1A_W16 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Umiejętność samodzielnego myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej w kontekście realizowania celów organizacji i osobistych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Umiejętność kierowania małymi zespołami, w kontekście realizacji złożonych zadań w określonym terminie. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Znajomość podstaw zarządzania w organizacjach, z uwzględnieniem aspektów takich jak: produkcja, usługi i personel. Ponadto wiedza ogólna o tworzeniu i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście uwarunkowań socjo-ekonomicznych. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

1. Funkcje i elementy zarządzania
2. Filozofia Kaizen
3. Wybrane narzędzia Lean Manufacturing (Just in Time, typy marnotrawstwa)
4. Wybrane narzędzia Lean Manufacturing (5S, SMED, Kanban)
5. Wybrane narzędzia Lean Manufacturing (Poka Yoke, Standaryzacja pracy, 5W)
6. TQM – Total Quality Management
7. Logistyka a jakość

Seminar classes:

Indywidualnie przygotowywane referaty z zakresu zarządzania produkcją, usługami i personelem, które studenci wybierają i omawiają z prowadzącym podczas pierwszych zajęć. Zaliczenie kończy się kolokwium zaliczeniowym.

Student podczas zajęć powinien poznać podstawy asertywnego zachowania, komunikacji interpersonalnej i rozwijania własnych zasobów. Poruszone zostaną kwestie zarządzania w organizacji, dotyczące zarówno zasobów ludzkich jak i materiałowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Examination or Final test 1 h
Preparation for classes 1 h
Participation in seminar classes 14 h
Participation in lectures 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) to średnia ważona na podstawie oceny z zaliczenia (OZ) oraz obecności na wykładach (OW). Wzór poniżej:

OK = 0,6*OZ + 0,4*OW

WAŻNE! Na ocenę końcową pośrednio i/lub bezpośrednio mają wpływ następujące czynniki:
1. obecność na wykładach
2. obecność na ćwiczeniach projektowych / laboratoriach / seminariach (dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność)
3. zaliczone kolokwia sprawdzające wiedzę / projekty
4. ocena końcowa z zaliczenia (ćwiczeń projektowych / laboratoriów / seminariów)
5. ocena uzyskana z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

Przykładowa literatura:
Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.
Nelson B., Economy P., Zarządzanie dla bystrzaków, Gliwice 2008.
Oleksyn T., Sztuka kierowania, Warszawa 1999.
Sonya H.: Jak mówić żeby nas słuchali? Petit, 1997.

Ponadto inne książki/opracowania związane z tematyką zajęć i przedmiotem jako całością.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None