Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Measurement of traffic parameters
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-202-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gajda Janusz (jgajda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Sroka Ryszard (rysieks@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Gajda Janusz (jgajda@agh.edu.pl)
dr inż. Stencel Marek (masten@agh.edu.pl)
dr inż. Burnos Piotr (burnos@agh.edu.pl)
dr inż. Burnos Piotr (burnos@agh.edu.pl)
dr inż. Żegleń Tadeusz (tezet@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje 28h wykładu i 28h ćwiczeń laboratoryjnych. Podstawowe treści dotyczą czujników i układów stosowanych w pomiarach parametrów ruchu drogowego, klasyfikacji pojazdów różnymi metodami, ważenia pojazdów w ruchu – systemy WIM.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia pomiarów parametrów ruchu drogowego dla bezpieczeństwa, efektywnego zarządzania transportem i infrastrukturą drogową, dla monitorowania procesów gospodarczych, ochrony środowiska i dla zapewnienia warunków uczciwej konkurencji w transporcie drogowym – potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny. EL2A_K01 Test,
Test results
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować układ pomiarowy i przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów ruchu drogowego. EL2A_U16 Test,
Test results
M_U002 Potrafi zaprojektować układ pomiarowy, przeprowadzić pomiary i przetworzyć ich wyniki w celu klasyfikacji pojazdów samochodowych EL2A_U16 Test results
M_U003 Potrafi zaprojektować układ pomiarowy, przeprowadzić pomiary i przetworzyć ich wyniki w celu wyznaczenia masy całkowitej oraz nacisków statycznych osi pojazdu samochodowego poruszającego się po drodze. EL2A_U16 Test results
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe definicje parametrów ruchu drogowego, jego charakterystyk i modeli EL2A_W13 Test
M_W002 Zna i rozumie budowę, działanie oraz obszary zastosowań podstawowych detektorów stosowanych w pomiarach parametrów ruchu drogowego. EL2A_W13 Test
M_W003 Zna i rozumie metody pomiarowe stosowane w klasyfikacji pojazdów oraz w procesie ważenia poruszających się pojazdów samochodowych EL2A_W13 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia pomiarów parametrów ruchu drogowego dla bezpieczeństwa, efektywnego zarządzania transportem i infrastrukturą drogową, dla monitorowania procesów gospodarczych, ochrony środowiska i dla zapewnienia warunków uczciwej konkurencji w transporcie drogowym – potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować układ pomiarowy i przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów ruchu drogowego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować układ pomiarowy, przeprowadzić pomiary i przetworzyć ich wyniki w celu klasyfikacji pojazdów samochodowych - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować układ pomiarowy, przeprowadzić pomiary i przetworzyć ich wyniki w celu wyznaczenia masy całkowitej oraz nacisków statycznych osi pojazdu samochodowego poruszającego się po drodze. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe definicje parametrów ruchu drogowego, jego charakterystyk i modeli + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie budowę, działanie oraz obszary zastosowań podstawowych detektorów stosowanych w pomiarach parametrów ruchu drogowego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie metody pomiarowe stosowane w klasyfikacji pojazdów oraz w procesie ważenia poruszających się pojazdów samochodowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do pomiarów ruchu drogowego (6 godziny)
Definicje podstawowych parametrów, techniki pomiaru parametrów ruchu, warunki ruchu pojazdów samochodowych, modele opisujące strumień pojazdów.
2. Detektory stosowane w minitoringu ruchu drogowego (10 godziny)
Detektory wbudowane i nieinwazyjne. Zastosowanie czujników indukcyjnych pętlowych w pomiarach parametrów ruchu drogowego: budowa czujnika, zjawisko prądów wirowych, pole magnetyczne czujnika, wzajemny wpływ czujników, parametry zastępcze czujnika, układ kondycjonowania współpracujący z czujnikiem, profil magnetyczny pojazdu samochodowego, montaż czujnika pętlowego. Zastosowania pomiarowe indukcyjnych czujników pętlowych: układ zliczania pojazdów, pomiar odległości czasowych pomiędzy pojazdami, pomiar prędkości i długości pojazdu, detekcja przyczepy.
3. Klasyfikacja pojazdów (8 godzin)
Klasyfikacja na podstawie profili magnetycznych: metody nieparametryczne i parametryczne (metoda głosowania, hierarchiczna), klasyfikacja z wykorzystaniem miar rozmytych, metody grupowania w klasyfikacji. Klasyfikacja pojazdów na podstawie liczby i konfiguracji osi.
4. Ważenie pojazdów samochodowych (6 godzin)
Statyczne ważenie pojazdów. Systemy WIM (Weigh-In-Motion), metody kalibracji WIM, metody oceny dokładności, przyczyny oograniczające dokładność WIM, kryteria wyboru lokalizacji stanowiska WIM.

Laboratory classes:

1. Badanie właściwości systemu radarowego przeznaczonego do pomiaru parametrów pojazdów.
2. Czujnik laserowy w pomiarach parametrów pojazdów.
3. Czujniki magnetyczne w pomiarach parametrów ruchu drogowego.
4. Pomiary parametrów pojazdów z wykorzystaniem systemu RAKTEL-8000.
5. Wyznaczanie charakterystyk ruchu drogowego.
6. Zastosowanie czujników indukcyjnych pętlowych w pomiarach parametrów pojazdów.
7. Ważenie pojazdów w ruchu – metody i algorytmy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest otrzymanie pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych
2. Ocena końcowa jest wyliczana jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen wpisanych do systemu Syllabus

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw metrologii i elektroniki

Recommended literature and teaching resources:

1. Gajda J. i inni. Pomiary parametrów ruchu drogowego. Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
2. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M. Inżynieria ruchu drogowego. WKŁ. Warszawa, 2009,
3. Gajda J. i inni. Pomiary parametrów ruchu drogowego. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Road traffic parameters measuring system with variable structure. Metrology and Measurement Systems: quaterly of Polish Academy of Sciences, 2011 vol. 18 no. 4 s. 659–666. Współautorzy: Piotr BURNOS, Zbigniew MARSZAŁEK, Piotr PIWOWAR, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ.

2. Application of inductive loops as wheel detectors. Transportation research. Part C, Emerging Technologies; 2012 vol. 21 s. 57–66. Współautorzy: P. PIWOWAR, Ryszard SROKA, Marek STENCEL

3. „Pomiary parametrów ruchu drogowego”, Wydawnictwa AGH, 2012. Współautorzy: R. Sroka, M. Stencel, T. Żegleń, P. Piwowar, P. Burnos.

4. „Metody oceny dokładności systemów WIM”. VI Kongres Metrologii 19–22 czerwca 2013 r. materiały konferencyjne Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. Współautorzy: R. SROKA, M. STENCEL, T. ŻEGLEŃ, P. PIWOWAR, P. BURNOS

5. “Automatic vehicle classification in systems with single inductive loop detector”, Metrology and Measurement Systems / Polska Akademia Nauk. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej; ISSN 0860-8229. — 2014 vol. 21 no. 4, s. 619–630. Współautor: M. Mielczarek

6. „Design and accuracy assessment of the multi-sensor weigh-in-motion system“, Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Piotr PIWOWAR, Piotr BURNOS, Zbigniew MARSZAŁEK. 2015 IEEE international Instrumentation and Measurement Technology Conference : May 11–14, 2015, Pisa, Italy. ISBN: 978-1-4799-6113-9. — S. 1036–1041.

7. “Identification of the spatial impulse response of inductive loop detectors”, Janusz GAJDA, Piotr BURNOS. 2015 IEEE international Instrumentation and Measurement Technology Conference : May 11–14, 2015, Pisa, Italy. e-ISBN: 978-1-4799-6113-9. — S. 1997–2002.

Additional information:

None