Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Protection of intellectual ownership in biomedical engineering
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-207-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Kozak Józef (josef.kozak@aesculap.de)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Kozak Józef (josef.kozak@aesculap.de)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej EL2A_W14 Test
Skills
M_U001 Potrafi krytycznie ocenić podejście globalnych firm z branży inżynierii biomedycznej do zagadnienia tworzenia i komercjalizacji produktów z uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej EL2A_W14 Execution of a project,
Test
M_U002 Potrafi omówić cechy zgłoszenia patentowego na podstawie praktycznej metody „analizy cech patentów”, która opiera się na poszukiwaniach w bazie danych europejskiego urzędu patentowego, z uwzględnieniem cech charakterystycznych danego zgłoszenia EL2A_W14 Execution of a project,
Test
M_U003 Potrafi napisać wniosek patentowy w ramach zajęć projektowych EL2A_W14 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej EL2A_W14 Execution of a project,
Test
M_W002 Zna mechanizmy kierujące patentowaniem nowoczesnych wynalazków i rozumie istotę ich stosowania EL2A_W14 Execution of a project,
Test
M_W003 Zna możliwości jakie niosą patenty jako źródła innowacji, inspiracji i wiedzy EL2A_W14 Execution of a project,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi krytycznie ocenić podejście globalnych firm z branży inżynierii biomedycznej do zagadnienia tworzenia i komercjalizacji produktów z uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi omówić cechy zgłoszenia patentowego na podstawie praktycznej metody „analizy cech patentów”, która opiera się na poszukiwaniach w bazie danych europejskiego urzędu patentowego, z uwzględnieniem cech charakterystycznych danego zgłoszenia + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi napisać wniosek patentowy w ramach zajęć projektowych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna mechanizmy kierujące patentowaniem nowoczesnych wynalazków i rozumie istotę ich stosowania + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna możliwości jakie niosą patenty jako źródła innowacji, inspiracji i wiedzy + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej w świetle europejskiego prawa patentowego
2. Własność przemysłowa jako rodzaj praw wyłącznych, wynikających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa, określona w patencie.
3. Struktura patentów europejskich
4. Zastrzeżenia patentowe: niezależne i zależne
5. Warunki udzielania patentów
6. Prawo patentowe: polskie, niemieckie, europejskie i wspólnotowe
7. Ochrona wynalazku na podstawie zastrzeżeń
8. Inne formy ochrony własności intelektualnej
9. Poszukiwania patentowe
10. Poprawa strategicznego zarządzania technologią i innowacją poprzez poszukiwania patentowe
11. Zagrożenie technologii wynikające z prawa własności na przykładach innowacyjnych patentów z robotyki chirurgicznej
12. Patent jako medium do informacji rynkowej
13. Narzędzie patentowe jako zespół działań – instrumentów zarządzania – które wspomagają decyzje z zakresu planowania, organizacji, zarządzania i kontroli działania przedsiębiorstwa.
14. Patenty jako źródło najwcześniej ujawnianych danych z zakresu informacji technicznej (ok. 80 % informacji zawartych w dokumentacji patentowej nie jest ujawniana w innych publikacjach)
15. Patent jako medium do informacji technicznej
16. Przykłady własnych patentów
17. Przykłady własnych zgłoszeń patentowych
18. Kolokwium

Project classes:

Studenci realizują projekty w warunkach narzuconych zagadnień ochrony własności intelektualnej. Projekty dotyczą m.in.:
1. Metody ochrony prawnej w odniesieniu do nowych rozwiązań w chirurgii wspomaganej komputerowo jako własności intelektualnej w świetle europejskiego prawa patentowego
2. Ocena wpływu polityki patentowej na rozwój chirurgii wspomaganej komputerowo
3. Jakie korzyści i zagrożenia wynikają z prawa ochrony własności intelektualnej dla twórcy rozwiązań technicznych w tym zakresie?
4. Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce – Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty własności przemysłowej
5. Czy będzie można w przyszłości wprowadzać na rynek produkty bez odpowiedniej ochrony patentowej?
6. Nabywanie umiejętności samodzielnego redagowania opisu patentowego.

Efekty kształcenia:
-Student potrafi opisać metody ochrony prawnej w odniesieniu do nowych rozwiązań w inżynierii biomedycznej
-Student potrafi zebrać informacje niezbędne do realizacji samodzielnego zadania ochrony własności intelektualnej, sporządzić harmonogram realizacji, dokonać analizy dostępnych rozwiązań i przedstawić i zaargumentować podjęte decyzje.
- Student potrafi zebrać informacje niezbędne do przygotowania prezentacji osiągniętego efektu za pomocą narzędzi audiowizualnych i wziąć udział w krytycznej dyskusji (z uwzględnieniem terminologii ochrony własności intelektualnej).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest otrzymanie pozytywnej oceny z zajęć projektowych oraz z kolokwium zaliczeniowego z wykładu. Ocena końcowa jest wyliczana jako średnia arytmetyczna dwóch ocen składowych.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne: brak
Wymagania dodatkowe: obecność na zajęciach

Recommended literature and teaching resources:

-Materiały publikowane na stronach internetowych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: www.uprp.pl
-Materiały publikowane na stronach internetowych European Patent Office (EPO): www.epo.org

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak