Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Image processing and analysis
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-217-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Skalski Andrzej (skalski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Skalski Andrzej (skalski@agh.edu.pl)
dr inż. Socha Mirosław (socha@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Umie przygotować prezentację oraz dokumentację rozwiązania zadania problemowego, którą potrafi przedstawić w sposób zrozumiały i przystępny. EL2A_K02 Presentation
M_K002 Potrafi przygotować prezentację oraz dokumentację rozwiązania zadania problemowego, którą przedstawia w sposób zrozumiały i przystępny. EL2A_K02 Presentation
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z specjalistycznej literatury technicznej, którą umie zinterpretować i wykorzystać do budowy algorytmu rozwiązującego problem z zakresu przetwarzania i analizy obrazów. EL2A_U05, EL2A_U01 Activity during classes,
Presentation,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi zaprojektować i zaimplementować graficzny interfejs użytkownika aplikacji z wykorzystaniem dedykowanych bibliotek. EL2A_U07, EL2A_U06 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U003 Ma przygotowanie do projektowania, walidacji oraz porównywania rozwiązań konkretnych zadań z zakresu przetwarzania i analizy obrazów. EL2A_U14 Presentation
M_U004 Ma przygotowanie do projektowania, walidacji oraz porównywania rozwiązań konkretnych zadań z zakresu przetwarzania i analizy obrazów oraz systemów wizyjnych stosowanych w pojazdach samochodowych. EL2A_U05, EL2A_U15, EL2A_U14, EL2A_U06 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna ogólne zasady implementacji algorytmów przetwarzania i analizy obrazów w językach wysokiego poziomu (Matlab). EL2A_W06, EL2A_W05 Execution of laboratory classes
M_W002 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę teoretyczną z zakresu algorytmów segmentacji, śledzenia obiektów oraz dopasowywania obrazów cyfrowych. EL2A_W10 Activity during classes,
Test
M_W003 Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą doboru algorytmów przetwarzania i analizy obrazów umożliwiającą zaproponowanie rozwiązania konkretnego zadania problemowego z wykorzystaniem informacji obrazowej lub wizyjnej. EL2A_W13, EL2A_W14 Test,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Umie przygotować prezentację oraz dokumentację rozwiązania zadania problemowego, którą potrafi przedstawić w sposób zrozumiały i przystępny. - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi przygotować prezentację oraz dokumentację rozwiązania zadania problemowego, którą przedstawia w sposób zrozumiały i przystępny. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z specjalistycznej literatury technicznej, którą umie zinterpretować i wykorzystać do budowy algorytmu rozwiązującego problem z zakresu przetwarzania i analizy obrazów. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować i zaimplementować graficzny interfejs użytkownika aplikacji z wykorzystaniem dedykowanych bibliotek. - - + - - - - - - - -
M_U003 Ma przygotowanie do projektowania, walidacji oraz porównywania rozwiązań konkretnych zadań z zakresu przetwarzania i analizy obrazów. + - + - - - - - - - -
M_U004 Ma przygotowanie do projektowania, walidacji oraz porównywania rozwiązań konkretnych zadań z zakresu przetwarzania i analizy obrazów oraz systemów wizyjnych stosowanych w pojazdach samochodowych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna ogólne zasady implementacji algorytmów przetwarzania i analizy obrazów w językach wysokiego poziomu (Matlab). + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę teoretyczną z zakresu algorytmów segmentacji, śledzenia obiektów oraz dopasowywania obrazów cyfrowych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą doboru algorytmów przetwarzania i analizy obrazów umożliwiającą zaproponowanie rozwiązania konkretnego zadania problemowego z wykorzystaniem informacji obrazowej lub wizyjnej. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowe operacje związane z przetwarzaniem obrazów

  • reprezentacja i rodzaje obrazów cyfrowych
  • filtracja liniowa i nieliniowa
  • wyznaczanie gradientu i histogramu obrazu
  • wykrywanie krawędzi (Canny Edge Detector)
  • przestrzenie barw

 2. Operacje morfologiczne

  • erozja, dylatacja
  • zamknięcie, otwarcie

 3. Podstawowe algorytmy segmentacji obrazów

  • progowanie, automatyczne metody wyznaczania progu
  • metody rozrostu obszarów,
  • transformacja wododziałowa.

 4. Segmentacja obrazów oparta o modele fizyczne

  • funkcje sklejane
  • metody aktywnych konturów,

 5. Algorytmy śledzenia obiektów w sekwencjach wideo

  • metoda przepływu optycznego (Optical Flow)
  • algorytm Mean Shift, CamShift

 6. Metody globalnego i lokalnego dopasowania obrazów

  • miary podobieństwa, interpolacja w zastosowaniu do przetwarzania obrazów, idea dopasowania obrazów
  • transformacja sztywna, rzutowa, afiniczna
  • rodzina metod Demon
  • dopasowanie obrazów z wykorzystaniem funkcji B-sklejanych.

 7. Wykrywanie obiektów w obrazach

  • cechy dobrego detektora
  • momenty geometryczne
  • transformacja Hougha
  • detektor Harrisa
  • deskryptory Fouriera

 8. Algorytm SIFT oraz metody rozpoznawania wzorców
 9. Klasyfikatory i klasteryzacja
 10. Systemy Wizyjne – Kamera

  • budowa, zasada działania,
  • protokoły transmisji,
  • zniekształcenia wprowadzane przez optykę.

 11. Przykłady systemów przetwarzania i analizy obrazów z zastosowaniem metod omawianych w ramach wykładu

  • rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych
  • automatyczne śledzenie obiektów (np. piłki) w sekwencjach wideo
  • rozpoznawanie obiektów na taśmie produkcyjnej
  • segmentacja struktur anatomicznych z danych CT
  • wspomaganie procesu planowania leczenia w radioterapii

 12. Kolokwium
Laboratory classes:
 1. Wprowadzenie i sprawy formalne np. BHP, warunki zaliczenia modułu
 2. Podstawy tworzenia i implementacji algorytmów przetwarzania i analizy obrazów

  • implementacja podstawowych operacji na obrazie: operacje I/O, filtracja, wyznaczanie gradientu, wyznaczanie histogramu
  • przestrzenie barw
  • implementacja algorytmu rozrostu obszaru
  • implementacja algorytmu aktywnych konturów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in laboratory classes 20 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona:

 • Kolokwium na wykładzie – 50%;
 • Kolokwium z treści prezentowanych na laboratorium – 40%;
 • Aktywność na zajęciach – 10%.

Ocena wystawiana zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:
 1. Znajomość zagadnień związanych z przetwarzaniem sygnałów.
 2. Podstawowe umiejętności programistyczne.
Recommended literature and teaching resources:
 1. R. C. Gonzalez, R. E. Woods: “Digital Image Processing”. Prentice Hall; 3 ed., 2007
 2. R. C. Gonzalez, R. E. Woods, S. L. Eddins: “Digital Image Processing Using MATLAB”. Prentice Hall; 2003
 3. J. L. Semmlow: “Biosignal and Medical Image Processing: MATLAB-Based Applications”. CRC, 2004
 4. Z. Wróbel, R. Koprowski: „Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab”. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004
 5. R. Tadeusiewicz, P. Korohoda: „Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów”. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 1997
 6. Wybrane artykuły np. z: Medical Image Analysis, IEEE Transactions on Medical Imaging, IEEE EMB.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Prostate segmentation in CT data using active shape model built by HoG and non-rigid Iterative Closest Point registration. Skalski, A., Kos, A., Zielinski, T., Kedzierawski, P., & Kukolowicz, P. In Imaging Systems and Techniques (IST), 2015 IEEE International Conference on (pp. 1-5). IEEE. (2015, September)
 2. Zastosowanie metody zbiorów poziomicowych do wyodrębniania struktur naczyniowych w obrębie nerki w celu minimalizacji inwazyjności zabiegów onkologicznych — The application of the level set method to extract vascular structures in the kidneys in order to minimize invasiveness of oncological surgeries / Katarzyna BUGAJSKA, Andrzej SKALSKI, Tomasz Drewniak, Janusz GAJDA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 5, s. 68–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.
 3. Wpływ długości fonacji na ilość informacji zawartej w sygnale głosu ludzkiego — The effect of phonation time on the amount of information contained in the signal / Daria PANEK, Andrzej SKALSKI, Janusz GAJDA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 5, S. 57–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.
 4. Voice pathology detection by fuzzy logic / Daria PANEK, Andrzej SKALSKI, Janusz GAJDA // W: $I^{2}MTC$ [Dokument elektroniczny] : 2015 IEEE international Instrumentation and Measurement Technology Conference : May 11–14, 2015, Pisa, Italy : proceedings / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-6113-9. — S. 289–293. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 292–293, Abstr.. — Toż w: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp==7151281
 5. Modyfikacja algorytmu aktywnych modeli kształtu eliminująca wpływ anizotropii danych tomograficznych A modified ASM algorithm, that considers a CT and MRI medical data anisotropy at the stage of statistic shape model generation / Artur KOS, Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich; ISSN0033-2097. 2015 R.91 nr5, s.41–44. Bibliogr. s.44, Streszcz., Abstr.
 6. Automatyczna generacja cech z wykorzystaniem anizotropowego trójwymiarowego algorytmu SIFT dla potrzeb segmentacji danych pochodzących z Tomografii Komputerowej Automatic features generation based on 3D anisotropic SIFT for Computed Tomography data segmentation / Andrzej SKALSKI, Agnieszka Szczotka, Piotr Kędzierawski, Tomasz Kuszewski, Paweł Kukołowicz // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich; ISSN0033-2097. 2015 R.91 nr5, s.25–28. Bibliogr. s.28, Streszcz., Abstr.
 7. Analiza ruchu strun głosowych w oparciu o wysokoczęstotliwościowe endoskopowe zapisy video [Motion analysis of vocal folds based on high-speed videoendoscopy] / D.PANEK, A.SKALSKI, J.GAJDA, T.ZIELIŃSKI, D. D.Deliyski // W: Imiędzynarodowa konferencja naukowa Nauka wtechnice, środowisku, medycynie isporcie ; XIogólnopolska konferencja Problemy naukowo-techniczne wwyczynowym sporcie żeglarskim : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red.nauk.Jerzy Wiciak. [Polska] : PRO-MADE, 2015. ISBN:978-83-61402-36-7. S.55–56. Bibliogr. s.56
 8. Wizualizacja multimodalnych danych PET-CT Multimodal PET-CT data visualization / Mirosław SOCHA, Andrzej SKALSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich; ISSN0033-2097. 2014 R.90 nr5, s.164–167. Bibliogr. s.167, Streszcz., Abstr.
 9. Szybkie, wstępne wyznaczanie płaszczyzny symetrii głowy na podstawie obrazów pochodzących z tomografii komputerowej A method of the fast, initial coarse brain symmetry plane calculation / Artur KOS, Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich; ISSN0033-2097. 2014 R.90 nr5, s.110–113. Bibliogr. s.113, Streszcz., Abstr.
 10. Quantification of linear and non-linear acoustic analysis applied to voice pathology detection / Daria PANEK, Andrzej SKALSKI, Janusz GAJDA // W: Information technologies in biomedicine, Vol.4 / eds.Ewa Piętka, Jacek Kawa, Wojciech Więcławek. Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop.2014. (Advances in Intelligent Systems and Computing; ISSN2194-5357; vol.284). ISBN:978-3-319-06595-3; e-ISBN:978-3-319-06596-0. S.355–364. Bibliogr. s.363–364, Abstr.
 11. Dopasowanie chmur punktów do powierzchni dla potrzeb przetwarzania i analizy obrazów medycznych oraz systemów wizyjnych Point clouds matching for medical image processing, analysis and vision systems / Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich; ISSN0033-2097. 2014 R.90 nr5, s.160–163. Bibliogr. s.163, Streszcz., Abstr.
 12. CT Segmentation based on MRI images in context of prostate radiotherapy planning / Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Piotr Kędzierawski, Tomasz Kuszewski // W: IST2013 [Dokument elektroniczny] : 2013 IEEE international conference on Imaging Systems and Techniques : October 22–23, 2013, Beijing : proceedings. Wersja do Windows. Dane tekstowe. [Piscataway : IEEE], cop.2013. e-ISBN:978-1-4673-5790-6. S.169–173. Wymagania systemowe: Adobe Reader. Tryb dostępu: http://ist.ieee-ims.org/IST2013_Proceedings.zip [2013-11-21]. Bibliogr. s.173, Abstr.. W bazie Web of Science ISBN: 978-1-4673-5791-3 oraz inna kolejność nazwisk autorów: Andrzej SKALSKI, Piotr Kędzierawski, Tomasz ZIELIŃSKI, Tomasz Kuszewski
 13. Automatic prostate segmentation in MR images based on 3D active contours with shape constraints / Andrzej SKALSKI, Jakub Łągwa, Tomasz ZIELIŃSKI, Piotr Kedzierawski, Tomasz Kuszewski // W: SPA2013 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : Poznań, 26–28\textsuperscript{th} September 2013 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznań University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. Poznań : PUT, 2013. ISBN:978-83-62065-15-8. S.246–249. Bibliogr. s.249, Abstr.
 14. Aplikacja do projektowania indywidualnego narzędzia prowadzącego do kapoplastyki stawu biodrowego An application for design of individual guiding tool for hip resurfacing / Mirosław ŻOŁĄDŻ, Andrzej SKALSKI, Arkadiusz Śmigielski, Mirosław SOCHA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR; ISSN0032-4140. 2013 vol.59 nr3, s.223–226. Bibliogr. s.226, Streszcz., Abstr.
 15. Analiza kształtu struktur anatomicznych jamy brzusznej dla potrzeb radioterapii nowotworu prostaty Shape analysis of abdominal structures for prostate radiotherapy process / Andrzej SKALSKI, Jakub Łągwa, Piotr Kędziarawski, Paweł Kukołowicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR; ISSN0032-4140. 2013 vol.59 nr3, s.254–257. Bibliogr. s.257, Streszcz., Abstr.
 16. Using ASM in CT data segmentation for prostate radiotherapy / Andrzej SKALSKI, Artur KOS, Tomasz ZIELIŃSKI // W: Computer Vision and Graphics : International Conference, ICCVG2012 : Warsaw, Poland, September 24–26, 2012 : proceedings / eds. Leonard Bolc [etal.]. Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop.2012. (Lecture Notes in Computer Science; ISSN0302-9743; 7594). W bazie Web of Science ISBN978-3-642-33564-8. ISBN:978-3-642-33563-1. S.610–617. Bibliogr. s.616–617, Abstr.
 17. Modelowanie struktur anatomicznych dla potrzeb planowania leczenia w procesie radioterapii nowotworu prostaty Anatomical structure modelling for treatment planning in prostate cancer radiotherapy process / Andrzej SKALSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR; ISSN0032-4140. 2012 vol.58 nr4, s.372–375. Bibliogr.375, Streszcz., Abstr.
 18. Comparison of ASM and AAM-based segmentation of prostate image in the CT scans for radiotherapy planning / Artur KOS, Tomasz ZIELIŃSKI, Andrzej SKALSKI, Paweł Kukolowicz, Piotr Kedzierawski, Tomasz Kuszewski // W: NTAV/SPA2012 : New Trends in Audio and Video Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications : Łódź, 27–29 September 2012 : conference proceedings / Audio Engineering Society, IEEE, PTETIS. Lodz : Lodz University of Technology Press, 2012. Na okł. dodatkowo: Proceedings of the joint conference: NTAV/SPA2012. ISBN:978-83-7283-502-4. S.53–57. Bibliogr. s.57, Abstr.
 19. Automatic tracking of implanted fiducial markers in cone beam CT projection images / T. E.Marchant, A.SKALSKI, B. J.Matuszewski // Medical Physics; ISSN0094-2405. 2012 vol.39 no.3, s.1322–1334. Bibliogr. s.1333–1334
 20. Aplikacja wspierająca proces konturowania organów wdanych medycznych. A software application supporting segmentation process for medical data / Edyta Flis, Mirosław SOCHA, Andrzej SKALSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR; ISSN0032-4140. 2012 vol.58 nr4, s.323–326. Bibliogr. s.326, Streszcz., Abstr.
 21. Wizyjny system weryfikacji metod przezskórnej stymulacji nerwów Vision system for verification of transcutaneous electrical nerve stimulation methods / Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA, Łukasz Malicki, Barbara Kaczmarska // W: Modelowanie iPomiary wMedycynie MPM2011 : materiały X jubileuszowego sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2011 = Modelling and Measurements in Medicine / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wKrakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki iElektroniki. Katedra Metrologii, Instytut Biocybernetyki iInżynierii Biomedycznej PAN wWarszawie. Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2011. Opis częśc. wg okł.. ISBN:978-83-61528-24-1. S.135–138. Bibliogr. s.138, Streszcz., Abstr.
 22. Vision based evaluation of EMS rehabilitation process efficiency / IWANIECM., MALICKIŁ., HOLEWAK., SKALSKIA., SOCHAM. // W: Modern achievements of science and education : monograph = Sovremennye dostiženiâ vnauke iobrazovanii / eds. BogorošA.T., [et al.]. Hmel’nickij : HNU, 2011. ISBN:978-966-330-126-6. S.133–136. Bibliogr. s.135–136, Abstr.
 23. Virtual colonoscopy – technical aspects / Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: Colonoscopy / ed.Paul Miskovitz. Rijeka : InTech, 2011. ISBN:978-953-307-568-6. S.271–290. Bibliogr. s.286–290
 24. The motion capture system to conduct an electrical muscle stimulation experiment on upper limb movement / Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA, Łukasz MALICKI, Marek IWANIEC // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College; ISSN1895-9091. 2011 vol.7 no.4, s.83–88. Bibliogr. s.88, Abstr.
 25. Radioterapia adaptacyjna (dostosowawcza) nowotworu gruczołu krokowego Adaptive radiotherapy of prostate cancer / Paweł Kukołowicz, Maria Piziorska, Piotr Kędzierawski, Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI // W: Modelowanie iPomiary wMedycynie MPM2011 : materiały X jubileuszowego sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2011 = Modelling and Measurements in Medicine / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wKrakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki iElektroniki. Katedra Metrologii, Instytut Biocybernetyki iInżynierii Biomedycznej PAN wWarszawie. Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2011. Opis częśc. wg okł.. ISBN:978-83-61528-24-1. S.13–18. Bibliogr. s.17–18, Streszcz., Abstr.
 26. Heart segmentation in echo images / Andrzej SKALSKI, Paweł TURCZA // Metrology and Measurement Systems: quarterly of Polish Academy of Sciences; ISSN2080-9050. ISSN:0860-8229. 2011 vol.18 no.2, s.305–314. Bibliogr. s.314, Abstr.
 27. Computer Tomography-based raditherapy planning on the example of prostate cancer: application of level-set segmentation method guided by atlas-type knowledge / Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Paweł Kukołowicz, Piotr Kędzierawski // W: COGART ; ISABEL [Dokument elektroniczny] : 4th international symposium on Applied sciences in biomedical and communication technologies : Smart enablers of communication and biomedical technologies supporting post-disaster aftermath : Barcelona, 26–29 October 2011. Wersja do Windows. Dane tekstowe. [Spain : s.n.], 2011. 1dysk Flash. S.[1–5]. Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. Bibliogr. s.5,
 28. Automatyczny algorytm wyodrębniania głów kości udowych wzapisach tomograficznych dla potrzeb radioterapii Automatic segmentation technique of femoral heads from the CT data for radiotherapy / Andrzej SKALSKI, Piotr Kędzierawski, Paweł Kukołowicz, Tomasz ZIELIŃSKI, Tomasz Kuszewski // W: Modelowanie iPomiary wMedycynie MPM2011 : materiały X jubileuszowego sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2011 = Modelling and Measurements in Medicine / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wKrakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki iElektroniki. Katedra Metrologii, Instytut Biocybernetyki iInżynierii Biomedycznej PAN wWarszawie. Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2011. Opis częśc. wg okł.. ISBN:978-83-61528-24-1. S.79–82. Bibliogr. s.82, Streszcz., Abstr.
 29. An application software for anatomical structures segmentation from tomographic data of abdominal cavity / Grzegorz Toporek, Mirosław SOCHA, Andrzej SKALSKI // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College; ISSN1895-9091. 2011 vol.7 no.4, s.95–99. Bibliogr. s.98–99, Abstr.
 30. Segmentacja serca w zapisach echokardiograficznych Heart segmentation in ECHO images / Andrzej SKALSKI, Paweł TURCZA // W: KM2010 : VKongres Metrologii : Łódź, 6–8 września 2010 : materiały / oprac. red.Krzysztof Gniotek, Zygmunt Kuśmierek. Łódź : Politechnika Łódzka, 2010. S.278–279. Bibliogr. s.279, Streszcz., Abstr.. Pełny tekst W: VKongres Metrologii [Dokument elektroniczny] : Łódź, 6–8 września 2010 r. : materiały. — Wersja do Windows. — Dane Tekstowe / Politechnika Łódzka. — [Łódź : PŁ, 2010]. — 1dysk optyczny. — S.[1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s.4, Streszcz., Abstr
 31. Marker tracks post-processing for accurate fiducial marker position estimation in Cone Beam CT projection images / Bogdan Matuszewski, Tom Marchant, Andrzej SKALSKI // W: VISIGRAPP2010 [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} international joint conference on Computer vision, imaging and computer graphics theory and applications : VISAPP – international conference on Computer vision theory and applications ; IMAGAPP – international conference on Imaging theory and applications ; GRAPP – international conference on Computer graphics theory and applications ; IVAPP – international conference on Information visualization theoery and applications ; IMTA – Image Mining Theory and Applications ; ECSMIO – Engineering and Computational Sciences for Medical Imaging in Oncology : Angers, France 17–21 May, 2010 : proceedings. Wersja do Windows. Dane tekstowe. [S. l. : s. n.], 2010. 1dysk optyczny. S.522–529. Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. Bibliogr. s.529, Abstr.. Publikacja zawarta w części VISAPP, Vol.1
 32. Level set based automatic segmentation of ultrasound echocardiographic images Automatyczna segmentacja echokardiogramów wykorzystująca metodę zbiorów poziomicowych / Andrzej SKALSKI, Tomasz P.ZIELIŃSKI, Paweł TURCZA // Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa); ISSN0033-2089. Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. 2010 R.51 nr3, s.80–84. Bibliogr. s.83–84, Streszcz., Summ.. tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=spsid=50809
 33. Left ventricle USG image segmentation using active contour model / A.SKALSKI, P.TURCZA, T.ZIELIŃSKI, J.Królczyk, T.Grodzicki // Procedia Computer Science; ISSN1877-0509. 2010 vol.1 iss.1, s.2717–2726. Bibliogr. s.2725–2726, Abstr.. ICCS2010 : International Conference on Computational Science. — [S.l.] : Elsevier Ltd., cop.2010
 34. Displacement calculation of heart walls in ECG sequences using level set segmentation and B-Spline Free Form Deformations / Andrzej SKALSKI, Paweł TURCZA, Tomasz ZIELIŃSKI // W: Computer Vision and Graphics : International Conference, ICCVG2010, Warsaw, Poland, September 20–22, 2010 : proceedings, Pt.2 / eds. Leonard Bolc[etal.]. Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop.2010. (Lecture Notes in Computer Science; ISSN0302-9743; LNCS6375)). ISBN:978-3-642-15906-0; ISBN10:3-642-15906-0. S.268–275. Bibliogr. s.275, Abstr.
 35. 3D segmentation and visualisation of mediastinal structures adjacent to tracheobronchial tree from CT data / Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA, Mariusz Duplaga, Krzysztof DUDA, Tomasz ZIELIŃSKI // W: Information technologies in biomedicine, Vol.2 / eds.Ewa Piętka, Jacek Kawa. Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop.2010. (Advances in Intelligent and Soft Computing; ISSN1867-5662; 69). ISBN:978-3-642-13104-2. S.523–534. Bibliogr. s.533–534, Abstr.
 36. Algorytm wyznaczania ścieżki nawigacyjnej do automatycznego ruchu wirtualnej kamery w strukturach anatomicznych — Algorithm of centre path tracing for virtual camera automatic movement in anatomical structure / Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA, Mariusz Duplaga // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 9bis s. 421–424.
 37. Analysis of vocal folds movement in high speed videoendoscopy based on level set segementation and image registration / Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Dimitar Deliyski // W: ICSES’2008 : ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems : September 14–17, 2008, Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Stanisław Kuta, Witold Machowski. — Kraków : Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, cop. 2008. — ISBN 978-83-88309-52-6. — S. 223–226. — Bibliogr. s. 226, Abstr. — Toż W: ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 14–17, 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Stanisław Kuta, Witold Machowski. — Kraków : Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-88309-52-6
 38. Colon cleansing for virtual colonoscopy using non-linear transfer function and morphological operations / A. SKALSKI, M. SOCHA, T. ZIELIŃSKI, M. Duplaga // W: Proceedings of the 2007 IEEE international workshop on Imaging systems and techniques [Dokument elektroniczny] : 4–5 May 2007, Krakow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / IEEE Instrumentation & Measurement Society. — [S. l.] : IEEE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 5, Abstr.
 39. CT data processing and visualization aspects of virtual colonoscopy / Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: EUSIPCO 2007 [Dokument elektroniczny] : 15th European signal processing conference : September 3–7, 2007, Poznań, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Marek Domański, Ryszard Stasiński, Maciej Bartkowiak ; European Association for Signal Processing, Poznań University of Technology, PTETiS. Poznań Section. — [S. l.] : EURASIP, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-921340-2-2. — S. 2509–2513. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 2513, Abstr.
 40. Data processing tasks in wireless GI endoscopy: image-based capsule localization & navigation and video compression, [Pt.] 1 / BUŁAT Jarosław, DUDA Krzysztof, Duplaga Mariusz, FRĄCZEK Rafał, SKALSKI Andrzej, SOCHA Mirosław, TURCZA Paweł, ZIELIŃSKI Tomasz // W: EMBC 2007 : “sciences and technologies for health” : 29th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society ; the biennial conference of the French Society of Biological and Medical Engineering (SFGBM) : August 23–26, 2007, Lyon, France : final program and abstract book / IEEE EMB, SFGBM. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2007. — (Conference proceedings / IEEE Engineering in Medicine and Biology Society ; ISSN: 1557-170X). — ISBN: 1-4244-0788-5. — S. 359
 41. Deformable image registration – a critical evaluation: Demons, B-spline FFD and spring mass system / Jian-Kun Shen, Bogdan J. Matuszewski, Lik-Kwan Shark, Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Chirstopher J. Moore // W: MediVis 2008 : fifth international conference BioMedical Visualization : information visualization in medical and biomedical informatics : 9–11 July 2008 London, United Kingdom : proceedings / eds. Chris Moore, [et al.]. — Piscataway : IEEE Computer Society, cop. 2008. — ISBN 978-0-7695-3284-4. — S. 77–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.
 42. Image and video processing tasks in computer aided medical interventions on the example of transbronchial biopsy — Wybrane zagadnienia przetwarzania obrazów i sekwencji wideo w zastosowaniu do komputerowego wspomagania zabiegów medycznych na przykładzie biopsji przezoskrzelowej / Jarosław BUŁAT, Krzysztof DUDA, Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA, Paweł TURCZA, Tomasz TWARDOWSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: ,,New trends in audio and video” : XI symposium AES : September 20–22, 2006 Białystok, Poland : conference program : abstracts and proceedings / ed. Jarosław Baszun ; Audio AES [etc.]. — [Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2006]. — S. 34–42. — Bibliogr. s. 34–42. — Tekst ang.-pol.
 43. Level set based automatic segmentation of ultrasound echocardiographic images / Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Paweł TURCZA // W: SPA 2009 : signal processing : algorithms, architectures, arrangements, and applications : Poznań, 24–26th{} September 2009 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Region 8 – Europe, Middle East and Africa, Poland Section, Chapters Signal Processing, Circuits and Systems. — Poznań : University of Technology, 2009 + CD-ROM. — ISBN-13 978-83-62065-00-4. — S. 52–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.
 44. Porównanie metod dopasowywania obrazów w zastosowaniu do procedur radioterapii nowotworu gruczołu krokowego — A survey of image registration methods in application to radiotherapy of prostate cancer / Bartłomiej Papież, Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Paweł Kukołowicz // W: Modelowanie i pomiary w medycynie = Modelling and measurements in medicine : materiały IX sympozjum : Krynica, 10–14 maja 2009 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — Na s. tytułowej dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — ISBN 978-83-61528-08-1. — S. 161–166. — Bibliogr. s. 165–166, Streszcz., Abstr.
 45. Przetwarzanie, analiza i wizualizacja danych medycznych — Processing, analysis and visualisation of medical data / Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009, ISBN 978-83-88309-87-8. — S. 225–226. .
 46. Segmentacja i dopasowywanie cyfrowych obrazów medycznych: przetwarzanie nagrań wideo-endoskopowych strun głosowych oraz danych tomograficznych zmian rakowych — Segmentation and registration of digital medical images: processing endoscopic videos of vocal folds and tomographic data of cancer changes / Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2008 nr 6 vol. 54 s. 330–333. — Bibliogr. s. 333, Streszcz., Abstr.
 47. The 3D watershed segmentation of CT medical data supported by statistical data analysis / Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA, Tomasz ZIELIŃSKI // W: ICSES’06 : International Conference on Signals and Electronic Systems : September 17–20, 2006, Łódź, Poland : conference proceedings. Vol. 1 / eds.: Michał Tadeusiewicz [et al.]. — Łódź : Technical University of Łódź. Institute of Circuit Theory, Metrology and Materials Science, 2006. — S. 301–304. — Bibliogr. s. 304, Abstr.
 48. Wybrane zagadnienia segmentacji węzłów chłonnych okolicy drzewa oskrzelowego w danych z tomografii komputerowej — Chosen aspects of segmentation of respiratory system region lymphatic nodes in CT data / Andrzej SKALSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 5bis wyd. spec. dodatkowe s. 133–138.
 49. Zastosowanie algorytmu wododziałowego do segmentacji strun głosowych w endoskopowych zapisach wideo — Application of Watershed algorithm to vocal folds segmentation in High Speed Videoendoscopy / Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI // W: Modelowanie i pomiary w medycynie = Modelling and measurements in medicine : materiały IX sympozjum : Krynica, 10–14 maja 2009, S. 149–152.
Additional information:

None