Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma seminary
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-304-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gajda Janusz (jgajda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Gajda Janusz (jgajda@agh.edu.pl)
Module summary

W trakcie seminarium studenci przygotowują i prezentują referaty omawiające ich działania związane z realizowaną pracą dyplomową. Słuchacze są zobowiązani do udziału w dyskusji prowadzonej po każdym referacie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych EL2A_K01 Presentation
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie EL2A_U01 Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
M_U003 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego EL2A_U04 Presentation
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień metrologii: pomiary wielkości nielektrycznych, biopomiary, telepomiary, przetwarzanie sygnałów i obrazów, programowanie w językach wyższego rzędu, zastosowania mikroprocesorów, projektowanie elektronicznych układów pomiarowych EL2A_W13 Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień metrologii: pomiary wielkości nielektrycznych, biopomiary, telepomiary, przetwarzanie sygnałów i obrazów, programowanie w językach wyższego rzędu, zastosowania mikroprocesorów, projektowanie elektronicznych układów pomiarowych - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

1. Opracowanie prezentacji wybranych zagadnień związanych z realizacją pracy dyplomowej (10 godzin)

2. Referowanie treści (wybranych zagadnień) prac dyplomowych opracowanych przez studentów oraz dyskusja dotycząca prezentowanych wyników (20 godz)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 28 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć audytoryjnych i przedstawienie prezentacji (jest oceniana osobno), dotyczącej wybranych zagadnień związanych z realizowaną pracą dyplomową. Ocena z zajęć audytoryjnych jest ustalana na podstawie obecności i aktywności studenta.
2. Ocena końcowa wyliczana jest na podstawie oceny prezentacji z uwzględnieniem obecności na zajęciach audytoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana jest wiedza objęta programem studiów

Recommended literature and teaching resources:

Literatura wykorzystywana przy opracowywaniu pracy dyplomowej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Application of inductive loops as wheel detectors. Transportation research. Part C, Emerging Technologies; 2012 vol. 21 s. 57–66. Współautorzy: P. PIWOWAR, Ryszard SROKA, Marek STENCEL
2. „Pomiary parametrów ruchu drogowego”, Wydawnictwa AGH, 2012. Współautorzy: R. Sroka, M. Stencel, T. Żegleń, P. Piwowar, P. Burnos.
3. „Analysis of the temperature influences on the metrological properties of polymer piezoelectric load sensors applied in weigh-in-motion systems”. IEEE I2MTC International Instrumentation and Measurement Technology Conference: Graz, Austria, May 13–16, 2012. Współautorzy: R. SROKA, M. STENCEL, T. ŻEGLEŃ, P. PIWOWAR, P. BURNOS
4. „The influence of temperature on errors of WIM systems employing piezoelectric sensors”. Metrology and Measurement Systems. 2013. Współautorzy: R. SROKA, T. ŻEGLEŃ, P. BURNOS
5. “Przestrzenna funkcja przejścia czujników pętlowych wyznaczana metodą PRBS i skoku prostokątnego”. VI Kongres Metrologii 19–22 czerwca 2013 r. materiały konferencyjne Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. Współautorzy: M. STENCEL, P. BURNOS
4. “A highly selective vehicle classification utilizing dual-loop inductive detector”. Metrology and Measurement Systems / Polska Akademia Nauk. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej ; ISSN 0860-8229. — 2014 vol. 21 no. 3, s. 473–484. — Bibliogr. s. 484, Abstr. Wspóautor: Marek STENCEL.
5. “Automatic vehicle classification in systems with single inductive loop detector”, Metrology and Measurement Systems / Polska Akademia Nauk. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej; ISSN 0860-8229. — 2014 vol. 21 no. 4, s. 619–630. Współautor: M. Mielczarek
6. „Estymacja indywidualnej prędkości pojazdu na podstawie analizy profilu magnetycznego” (Individual vehicle speed estimation on the base of magnetic profile analysis), Michał MIELCZAREK, Janusz GAJDA, Przegląd Elektrotechniczny; ISSN 0033-2097. 2015 R. 91 nr 3, s. 186–189.
7. „Information fusion in weigh in motion systems”, Ryszard SROKA, Janusz GAJDA, Piotr BURNOS, Piotr PIWOWAR, 2015 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS): April 13–15, 2015, Zadar, Croatia : proceedings IEEE Instrumentation & Measurement Society. ISBN: 978-1-4799-6116-0, S. 395–400.
8. “Identification of the spatial impulse response of inductive loop detectors”, Janusz GAJDA, Piotr BURNOS. 2015 IEEE international Instrumentation and Measurement Technology Conference : May 11–14, 2015, Pisa, Italy. e-ISBN: 978-1-4799-6113-9. — S. 1997–2002.

Additional information:

None