Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-305-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kot Aleksander (akot@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy EL2A_K01 Diploma thesis preparation
M_K002 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej EL2A_K02 Diploma thesis preparation
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje, dokonywać ich analizy, interpretacji i krytycznej oceny EL2A_U01 Diploma thesis preparation
M_U002 potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie EL2A_U01 Diploma thesis preparation
M_U003 potrafi opracować dokumentację realizacji zadania badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników zadania; potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego EL2A_U03, EL2A_U04 Diploma thesis preparation
M_U004 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego o charakterze badawczym, EL2A_U15 Diploma thesis preparation
Knowledge
M_W001 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień wybranego przez siebie działu elektrotechniki EL2A_W13 Diploma thesis preparation
M_W002 zna aktualne trendy rozwojowe oraz najistotniejsze nowe osiągnięcia z zakresu elektrotechniki i kierunków pokrewnych EL2A_W14 Diploma thesis preparation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - - - - - - - + -
M_K002 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje, dokonywać ich analizy, interpretacji i krytycznej oceny - - - - - - - - - + -
M_U002 potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie - - - - - - - - - + -
M_U003 potrafi opracować dokumentację realizacji zadania badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników zadania; potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego - - - - - - - - - + -
M_U004 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego o charakterze badawczym, - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień wybranego przez siebie działu elektrotechniki - - - - - - - - - + -
M_W002 zna aktualne trendy rozwojowe oraz najistotniejsze nowe osiągnięcia z zakresu elektrotechniki i kierunków pokrewnych - - - - - - - - - + -
Module content
Others:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 510 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Diploma thesis preparation 100 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 210 h
Preparation for classes 200 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie opiekun pracy oraz recenzent. W przypadku
rozbieżności ocen opiekuna i recenzenta końcowa ocena pracy określana jest na posiedzeniu
komisji egzaminu dyplomowego. Jeżeli praca została wykonana dla potrzeb zakładu pracy,
komisja uwzględnia także opinię tego zakładu, jeżeli została ona wyrażona pisemnie.

Prerequisites and additional requirements:

Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem przedmiotów
i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez jej
opiekuna. Od negatywnej oceny pracy przez opiekuna studentowi przysługuje odwołanie w ciągu
14 dni do kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca.

Recommended literature and teaching resources:

Zakres literatury zgodny z wybranym tematem pracy dyplomowej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None