Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Oprogramowanie systemów obrazowania
Course of study:
2017/2018
Code:
JFM-2-208-TO-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Techniki obrazowania i biometria
Field of study:
Medical Physics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Joanna Świebocka-Więk (jsw@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Joanna Świebocka-Więk (jsw@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot służy pokazaniu roli fizyka medycznego w obrazowaniu medycznym: w tym specyfiki powstawania obrazu, jego przetwarzania, rozpoznawania i klasyfikacji wzorców, transmisji i archiwizacji danych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznawać obrazy uzyskane wybranymi technikami obrazowania (MR, TK, NM) FM2A_U13, FM2A_U08 Activity during classes,
Report
M_U002 Student ma umiejętność posługiwania się oprogramowaniem umożliwiającym interpretację obrazów MR, TK oraz NM FM2A_U17, FM2A_U18 Activity during classes,
Test,
Report,
Participation in a discussion
M_U003 Student potrafi wykonać rekonstrukcje 3D obrazów angiografii aorty (MR, TK, NM) FM2A_U18, FM2A_U19 Activity during classes,
Test,
Report,
Participation in a discussion
M_U004 Student potrafi obliczyć procent zwężenia w badaniu angiografii tętnic nerkowych (MR, TK, NM) FM2A_U21, FM2A_U19 Activity during classes,
Test,
Report,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe protokoły analizy obrazów diagnostycznych FM2A_W01, FM2A_W02, FM2A_W04 Test
M_W002 Student zna podstawowe sposoby archiwizacji danych FM2A_W11, FM2A_W12 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznawać obrazy uzyskane wybranymi technikami obrazowania (MR, TK, NM) + - + - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność posługiwania się oprogramowaniem umożliwiającym interpretację obrazów MR, TK oraz NM - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać rekonstrukcje 3D obrazów angiografii aorty (MR, TK, NM) - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi obliczyć procent zwężenia w badaniu angiografii tętnic nerkowych (MR, TK, NM) - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe protokoły analizy obrazów diagnostycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe sposoby archiwizacji danych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykład (15 godz.)

1. Radiologiczna anatomia człowieka w obrazowych badaniach MR, TK, NM (4 godz.)
2. Protokoły wykonywanych badań MR, TK, NM (3 godz.)
3. Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna MR, TK, NM (4 godz.)
4. Analiza obrazów diagnostycznych MR, TK, NM z wykorzystaniem systemów posprocessingowych (2 godz.)
5. Archiwizacja, dokumentacja i dystrybucja obrazowych badań MR, TK, NM w radiologicznym systemie informatycznym (2 godz.)

Laboratory classes:
Laboratorium (15 godz.)

1. Wykonywanie rekonstrukcji trójwymiarowych na konsoli diagnostycznej (4 godz)
- student potrafi wykonać rekonstrukcję MPR, MPR po krzywej, MIP, SSD, VRT,
- student potrafi (pod kontrolą lekarza kardiologa/radiologa) wykonać rekonstrukcję 3D obrazów angiografii aorty MR, TK

2. Obliczanie zwężeń z wykorzystaniem konsoli diagnostycznej (4 godz)
- student potrafi (pod kontrolą lekarza kardiologa/radiologa) obliczyć zwężenia tętnic nerkowych w badaniu angiograficznym MR, TK

3. Segmentacją tętnic wieńcowych z wykorzystaniem konsoli diagnostycznej z (3 godz)
- student potrafi (pod kontrolą lekarza kardiologa/radiologa) wykonać segmentację tętnic wieńcowych w kardiologicznym badaniu TK

4. Poszukiwanie zmian nowotworowych w niskodawkowym badaniu TK płuc z wykorzystaniem konsoli diagnostycznej (2 godz)
- student potrafi (pod kontrolą lekarza radiologa) zakwalifikować zmiany w płucach na podstawie niskodawkowego badania TK płuc

5. Wirtualna endoskopia w badaniu kolonoskopii TK z wykorzystaniem konsoli diagnostycznej (2 godz)
– student potrafi (pod kontrolą lekarza radiologa) wykonać wirtualną kolonoskopię w wyniku badania TK

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z pisemnego zaliczenia wykładu (W) oraz zaliczenia laboratorium (L):

OK = 0.4 x W + 0.6 x L

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

• Ukończenie modułu „Metody Rezonansowe”
• Ukończenie przedmiotu “Analiza i przetwarzanie obrazów”
• Umiejętność pisania skryptów w środowisku obliczeniowym Matlab

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
• B. Gonet, Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe. Zasady fizyczne i możliwości diagnostyczne, Wyd. Lekarskie, 2008
• Tadeusiewicz R. Informatyka medyczna Instytut Marii Curie UMCS, 2011
• Rudowski R. Informatyka medyczna Wydawnictwo PWN, 2003
• Hendee W., Ritenour E. Medical Imaging Physics , Wiley-Liss Inc., 2002

Literatura uzupełniająca:
• Cieciura M, Olchowik W. Modelowanie i zastosowanie komputerowych systemów medycznych Vizja Press&IT Sp z o o, 2009
• Cieciura M, Olchowik W. Metody i narzędzia projektowania komputerowych systemów medycznych Vizja Press &IT Sp. z o. o., 2009
• Prince J, Links J, Medical Imaging Signals and Systems , Pearson Education Inc, 2006
• Bankman I, Medical Imaging Academic Press, 2000
Kim E, Jackson E, Molecular Imaging in Oncology, PET, MRI and MRS Springer, 1999

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zajęcia laboratoryjne zaliczane są w formie sprawozdań. Student zobligowany jest przesłać Prowadzącemu (w terminie ustalonym z Prowadzącym) sprawozdanie z każdych zajęć laboratoryjnych, w tym także z zajęć na których Student był nieobecny.

Obecność na zajęciach laboratoryjnych, zgodnie z Regulaminem studiów AGH jest obowiązkowa. Student w celu usprawiedliwienia nieobecności winien okazać zwolnienie lekarskie (które bezwarunkowo przyjmowane jest jako usprawiedliwienie) lub przedstawić podanie o usprawiedliwienie nieobecności pod rozważenie Prowadzącego zajęcia (podanie może zostać rozważone odmownie).