Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methodology of air quality measurements
Course of study:
2017/2018
Code:
JFM-1-022-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Medical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bartyzel Jakub (Jakub.Bartyzel@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałkowski Michał (Michal.Galkowski@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Bartyzel Jakub (Jakub.Bartyzel@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Chmura Łukasz (chmura@fis.agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć uczestnicy otrzymają zasób wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędny do prowadzenia badań dyspersji zanieczyszczeń powietrza oraz umiejętności interpretacji ich wyników.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole opracowującym projekt. FM1A_K02, FM1A_K06, FM1A_K02 Project,
Presentation
M_K002 Student potrafi ocenić i przedyskutować wpływ człowieka na zanieczyszczenie powietrza. FM1A_K03, FM1A_K03 Presentation,
Activity during classes
Skills
M_U001 Student umie zaplanować i przeprowadzić pomiary jakości powietrza. FM1A_U07, FM1A_U08, FM1A_U08, FM1A_U07 Execution of laboratory classes,
Project,
Activity during classes
M_U002 Student umie przeprowadzić analizę danych pomiarowych z wyciągnięciem wzniosów jakościowych i ilościowych. FM1A_U03, FM1A_U03 Execution of laboratory classes,
Project,
Activity during classes
M_U003 Student potrafi odczytać stan pogody i na tej podstawie zakodować depesze synoptyczną FM1A_U01, FM1A_U01, FM1A_U03, FM1A_U03 Execution of laboratory classes,
Project,
Presentation
Knowledge
M_W001 Student zdobywa wiedzę z zakresu dyspersji zanieczyszczeń atmosferycznych. FM1A_W01, FM1A_W01 Execution of laboratory classes,
Project,
Presentation
M_W002 Student zna metodykę pomiaru zanieczyszczeń powietrza FM1A_W02, FM1A_W02 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Project,
Activity during classes
M_W003 Student wie jak wykorzystać metody statystyczne w analizie ilościowej danych środowiskowych. FM1A_W01, FM1A_W01 Execution of laboratory classes,
Project,
Activity during classes
M_W004 Student wie w jaki sposób odczytać aktualny stan pogody i zakodować go wg odpowiedniego klucza FM1A_W02, FM1A_W01, FM1A_W01, FM1A_W02 Execution of laboratory classes,
Project,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole opracowującym projekt. - - - + - - - + - - -
M_K002 Student potrafi ocenić i przedyskutować wpływ człowieka na zanieczyszczenie powietrza. + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie zaplanować i przeprowadzić pomiary jakości powietrza. - - - - - - - + - - -
M_U002 Student umie przeprowadzić analizę danych pomiarowych z wyciągnięciem wzniosów jakościowych i ilościowych. - - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi odczytać stan pogody i na tej podstawie zakodować depesze synoptyczną - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 Student zdobywa wiedzę z zakresu dyspersji zanieczyszczeń atmosferycznych. + - - - - - - + - - -
M_W002 Student zna metodykę pomiaru zanieczyszczeń powietrza + - - - - - - + - - -
M_W003 Student wie jak wykorzystać metody statystyczne w analizie ilościowej danych środowiskowych. + - + + - - - - - - -
M_W004 Student wie w jaki sposób odczytać aktualny stan pogody i zakodować go wg odpowiedniego klucza + - - - - - - + - - -
Module content
Lectures:
 1. Wykład – podstawy meteorologii obserwacyjnej

  W ramach wykładu scharakteryzowane zostaną główne parametry opisujące chwilowy stan atmosfery. Uczestnicy wykładów zostaną zapoznani z metoda kodowania stanu pogody obowiązującą w sieci pomiarowo-obserwacyjnej. Zaprezentowane zostaną sposoby rozpoznawania i klasyfikowania chmur. Słuchacze poznają pełna listę obserwowanych zjawisk atmosferycznych wraz z zasadami fizycznymi opisującymi ich zachodzenie. Zostanie przedstawiony wpływ aktualnego stanu atmosfery na zachowanie zanieczyszczeń.
  Prowadzący: dr inż. Łukasz Chmura

 2. Wykład – zasady fiyczne działania urządzeń do pomiaru jakości powietrza

  Przedawnione zostaną podstawy fizyczne działania urządzeń służących do pomiaru stężeń substancji mających wpływ na jakośc powietrza. Opisane zostaną rożnice pomiedzy metodami stosowanymi przez Państwowy Monitoring oraz urządzeń niskokosztowych.
  Prowadzący: dr inż. Jakub Bartyzel

 3. Wykład – metodyka analiz rozkładów czasowych i przestrzennych stężeń zanieczyszczeń powietrza

  W ramach wykładu omówienie zostaną podstawowe metody analizy ilościowej i jakościowej wyników monitoringu jakości powietrza. Szczególny nacisk położony zostanie na techniki analizy danych o wysokich rozdzielczościach przestrzennych i czasowych uzyskanych przy użyciu mobilnych monitorów stężenia zanieczyszczenia pyłowego (PM).
  Prowadzący: dr inż. Michał Gałkowski

Laboratory classes:
Ćwiczenia – analiza danych

Ćwiczenia laboratoryjne będą miały na celu zapoznanie studentów z możliwościami środowiska obliczeniowego R w analizie statystycznej rezultatów obserwacji stężeń zanieczyszczeń powietrza. Odbywać się będą w pierwszej połowie semestru, dlatego analizy będą prowadzone w oparciu o udostępnione przez WIOŚ publiczne dane z Państwowej Sieci Monitoringu lub dane archiwalne obserwacji prowadzonych w Zespole Fizyki Środowiska. Umiejętności uzyskane w ramach ćwiczeń zostaną następnie wykorzystane przez uczestników kursu do analizy rezultatów uzyskanych w ramach zajęć terenowych i ćwiczeń projektowych.
Prowadzący: dr inż. Michał Gałkowski

Project classes:
Cwiczenia – praca nad projektem

W ramach ćwiczeń projektowych (odbywających się w późniejszej części kursu) studenci będą pracować nad wynikami uzyskanymi w ramach prac terenowych. Ostatnie zajęcia poświęcone będą na prezentacje multimedialne uczestników zajęć, na których przedstawione zostaną założenia i wyniki wybranych projektów.

Fieldwork classes:
 1. Zajęcia terenowe – ocena aktualnej sytuacji meteorologicznej

  W trakcie zajęć przeprowadzone zostaną obserwacje pogody bieżącej oraz zmian parametrów ją charakteryzujących. Zaobserwowany stan pogody zostanie zaprezentowany w formie kodu depeszy SYNOP zgodnie z obowiązującym kluczem meteorologicznym.
  Ocena parametrów meteorologicznych w zależności od położenia w obrębie miasta.
  Prowadzący: dr inż. Łukasz Chmura
  Czas trwania: 6h

 2. Zajęcia terenowe – pomiary jakości powietrza

  W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zaplanować oraz przeprowadzić mobilną kampanię pomiarów jakości powietrza (PM) w obszarze miasta.
  Prowadzący: dr inż. Jakub Bartyzel
  Czas trwania: 9h

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in fieldworks 15 h
Participation in laboratory classes 12 h
Participation in project classes 6 h
Completion of a project 15 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 9 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) składa się z następujących elementów:

 • Aktywność na zajeciach (AZ)
 • Ocena projektu (P)
 • Ocena prezentacji projektu (PP)

Przy czym:
OK = 20% * AZ + 60% * P + 20% * PP

Uzyskanie pozytywnej oceny z modułu będzie możliwe jedynie w przypadku uzyskania ocen pozytywnych z projektu (P), prezentacji projektu (PP) oraz oceny “zal” z ćwiczeń laboratoryjnych (ĆL) i ćwiczeń projektowych (ĆP).

Prerequisites and additional requirements:
 • Wymagana jest znajomość jednego proceduralnego języka programowania (np. C) lub środowiska obliczeniowego (np. Matlab, Python, R).
Recommended literature and teaching resources:
 • 2016 – “Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków, http://www.krakow.pios.gov.pl/publikacje/2016/ocena_jakosci_powietrza_2015.pdf
 • 2016 – “Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce” Biblioteka Monitoringu Środowiska GIOŚ, Warszawa
 • 2016 – “Air quality in Europe — 2016 report” European Environment Agency, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Według bazy WoS.

Additional information:

W przypadku nieobecności zaliczenie można uzyskać zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów.