Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Anatomy
Course of study:
2017/2018
Code:
JFM-1-204-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Medical Physics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Musiał Agata (agata.musial@uj.edu.pl)
Academic teachers:
dr Musiał Agata (agata.musial@uj.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę poszerzania wiedzy medycznej na temat ciała człowieka w kontekście dalszego kształcenia w zakresie fizyki medycznej oraz świadomiej pracy dla dobra pacjenta. FM1A_K01, FM1A_K04 Activity during classes
M_K002 Student angażuje się w wykład dyskutując omawiane problemy, potrafi sformułować swoje pytania oraz argumenty stosując właściwą nomenklaturę medyczną. FM1A_K02, FM1A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi wymienić i opisać główne elementy składowe omawianych układów anatomicznych. FM1A_U01, FM1A_U13 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_U002 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych służących charakterystyce poszczególnych układów anatomicznych. FM1A_U04 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o budowie układów: kostnego, krwionośnego, oddechowego, wydalniczego, pokarmowego, płciowego, dokrewnego, nerwowego, mięśniowego. FM1A_W15, FM1A_W08 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę poszerzania wiedzy medycznej na temat ciała człowieka w kontekście dalszego kształcenia w zakresie fizyki medycznej oraz świadomiej pracy dla dobra pacjenta. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w wykład dyskutując omawiane problemy, potrafi sformułować swoje pytania oraz argumenty stosując właściwą nomenklaturę medyczną. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wymienić i opisać główne elementy składowe omawianych układów anatomicznych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych służących charakterystyce poszczególnych układów anatomicznych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o budowie układów: kostnego, krwionośnego, oddechowego, wydalniczego, pokarmowego, płciowego, dokrewnego, nerwowego, mięśniowego. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wiadomości wstępne (2 godz.)
Osie, płaszczyzny ciała ludzkiego, okolice ciała, podstawowe pojęcia i struktury anatomiczne.
2. Układ szkieletowy cz. I (2 godz.)
Rodzaje kości. Połączenia kości: połączenie włókniste, chrząstkozrost, kościozrost, połączenia stawowe. Typy stawów. Kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe, kość krzyżowa i guziczka. Szczegółowa budowa typowego kręgu. Kręgosłup jako całość. Połączenia stawowe w kręgosłupie. Czaszka – ogólna b udowa. Kostna klatka piersiowa.
3. Układ szkieletowy cz. II (2 godz.)
Kości kończyny górnej i dolnej. Połączenia stawowe w kończynie górnej i dolnej.
4. Układ nerwowy (2 godz.)
Podstawowe definicje z układu nerwowego, jego podział. Budowa centralnego układu nerwowego i jego unaczynienie. Opony mózgowe, krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.
5. Układ nerwowy obwodowy (2 godz.)
Narządy zmysłów.
6. Układ mięśniowy (2 godz.)
Poszczególne grupy mięśniowe, ich położenie, czynność i unerwienie.
7. Powtórzenie wiadomości z zakresu topografii głowy i szyi (2 godz.)
Kolokwium pisemne z zakresu układu kostnego, nerwowego i narządu zmysłów
8. Układ chłonny (2 godz.)
Grasica, węzeł chłonny, przebieg naczyń chłonnych, przewód piersiowy i chłonny prawy i ich dopływy. Zakres spływu chłonki z poszczególnych regionów ciała.
9. Układ krwionośny (2 godz.)
Serce, naczynia tętnicze, żylne i naczynia włosowate. Części serca, prawy i lewy przedsionek, prawa i lewa komora. Budowa serca. Układ przewodzący serca. Zastawki serca. Praca serca. Duże naczynia tętnicze i żylne ciała człowieka. Mechanizm oddychania.
10. Układ oddechowy (2 godz.)
Jama nosowa i zatoki oboczne nosa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela główne. Płuca – płaty i Szczegliny płuc. Krążenie płucne. Mechanizm oddychania.
11. Układ pokarmowy cz. I (2 godz.)
Jama ustna, zęby, język, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube. Ślinianka przyuszna, ślinianka podżuchwowa, ślinianka podjęzykowa. Wątroba, przewody żółciowe zewnątrz-wątrobowe, trzustka, śledziona. Otrzewna i jama otrzewnowa.
12. Układ pokarmowy cz. II (2 godz.)
Ściany jamy brzusznej, przepukliny, sąsiedztwo narządów w jamie brzusznej, przestrzeń zaotrzewnowa i budowa układu wydalniczego.
13. Układ dokrewny (2 godz.)
Budowa i położenie poszczególnych narządów układu dokrewnego.
14. Powtórzenie wiadomości z zakresu topografii klatki piersiowej i brzucha (2 godz.)
Kolokwium z zakresu układu krążenia, oddechowego, pokarmowego i dokrewnego.
15. Narządy płciowe u kobiety i mężczyzny (2 godz.)
Jądra, najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne, prostata. Jajniki, jajowody, macica i pochwa. Pokazy: układ nerwowy i narządy zmysłów, układ mięśniowy, układ oddechowy i układ krążenia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu (E) obliczana jest na podstawie uzyskanego w jego trakcie procentu punktów. W trakcie semestru dwa kolokwia pisemne – uzyskanie 70% maksymalnej punktacji z każdego z nich zwalnia z egzaminu końcowego z oceną 5.0.

Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z egzaminu (E):
OK = E

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw biologii organizmów żywych

Recommended literature and teaching resources:

J. Sokołowska-Pitucha. Anatomia człowieka. PZWL. 2006
A. Krechowiecki. Anatomia człowieka. PZWL. 2004
http://www.medpharm.pl
www.anatomiathelio.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None