Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Molecular Biology
Course of study:
2017/2018
Code:
JFM-1-508-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Medical Physics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Fiedor Joanna (Joanna.Fiedor@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Fiedor Joanna (Joanna.Fiedor@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K004 Student rozumie etyczne aspekty działań biologii molekularnej. FM1A_K01, FM1A_K02, FM1A_K02, FM1A_K01 Essay
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać i interpretować informacje rozszerzając swoją wiedzę dotyczącą aktualnych problemów biologii molekularnej. FM1A_U01, FM1A_U08, FM1A_U02, FM1A_U02, FM1A_U07, FM1A_U01, FM1A_U07, FM1A_U08 Essay
M_U003 Student potrafi wykorzystać i powiązać zdobytą wiedzę z innymi dziedzinami nauki. FM1A_U06, FM1A_U04, FM1A_U06, FM1A_U08, FM1A_U02, FM1A_U02, FM1A_U07, FM1A_U05, FM1A_U04, FM1A_U07, FM1A_U08, FM1A_U05 Essay
Knowledge
M_W001 Student wie jakie są współczesne kierunki rozwoju zainteresowań biologii molekularnej.Student zna i rozumie najważniejsze problemy zastosowań biologii i biotechnologii molekularnej. FM1A_W06, FM1A_W04, FM1A_W04, FM1A_W06 Essay,
Test
M_W002 Student posiada wiedzę o przepływie informacji genetycznej.Student posiada wiedzę o podstawowych narzędziach wykorzystywanych w biologii molekularnej.Student zna i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu biologii molekularnej. FM1A_W02, FM1A_W01, FM1A_W06, FM1A_W01, FM1A_W07, FM1A_W07, FM1A_W06, FM1A_W02 Essay,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K004 Student rozumie etyczne aspekty działań biologii molekularnej. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać i interpretować informacje rozszerzając swoją wiedzę dotyczącą aktualnych problemów biologii molekularnej. - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać i powiązać zdobytą wiedzę z innymi dziedzinami nauki. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student wie jakie są współczesne kierunki rozwoju zainteresowań biologii molekularnej.Student zna i rozumie najważniejsze problemy zastosowań biologii i biotechnologii molekularnej. - - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o przepływie informacji genetycznej.Student posiada wiedzę o podstawowych narzędziach wykorzystywanych w biologii molekularnej.Student zna i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu biologii molekularnej. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Moduł składa się z 14 godzin wykładów oraz pracy domowej polegającej na napisaniu krótkiego eseju na zadany temat.

W trakcie wykładów poruszone zostaną następujące zagadnienia:

- DNA – replikacja, uszkodzenia, naprawa, rekombinacja;
- RNA – transkrypcja;
- aspekty biosyntezy białka;
- podstawowe narzędzia wykorzystywane w poznawaniu genów;
- wirusy – wprowadzenie; wektory plazmidowe, bakteriofagowe, eukariotyczne;
- klonowanie DNA, charakterystyka klonów;
- biblioteki genowe;
- terapia genowa (założenia, zastosowania, problemy);
- biotechnologia molekularna (przykłady badań i zastosowań; organizmy transgeniczne: drobnoustroje, rośliny, zwierzęta; perspektywy biotechnologii molekularnej);

Others:
ESEJ (Projekt)

Każdy Student w ramach pracy domowej ma do napisania krótki esej na przydzielony losowo temat.

Efekty kształcenia:
- Student potrafi pozyskiwać i interpretować informacje rozszerzając swoją wiedzę dotyczącą aktualnych problemów biologii molekularnej;
- Student potrafi korzystać z czasopism popularnonaukowych zajmujących się szeroko pojętą problematyką biomedyczną;
- Student potrafi w zwięzły i interesujący sposób przedstawić zebrane przez siebie informacje;

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Completion of a project 10 h
Contact hours 2 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (OK) wymaga uzyskania pozytywnych ocen z eseju (Es) i kolokwium zaliczeniowego (K). Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z eseju i kolokwium, obliczaną w następujący sposób:
OK = 0.3*(Es)+ 0.7*(K)

ocena wyliczana po zaliczeniu w drugim terminie:
OK = 0.3*(pierwszy termin)+ 0.7*(drugi termin)
ocena wyliczana po zaliczeniu w trzecim terminie:
OK = 0.2*(pierwszy termin)+ 0.3*(drugi termin)+0.5*(trzeci termin)

Prerequisites and additional requirements:

- znajomość podstaw chemii organicznej;
- znajomość podstaw biochemii;

Recommended literature and teaching resources:
  • J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer “Biochemia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. III lub IV;
  • P.C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White “Biologia molekularna – krótkie wykłady” Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. II lub III;
  • L.A. Allison “Podstawy biologii molekularnej” Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009;
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Zasady zaliczania zajęć:
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.
Student którego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana.