Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Laboratory of advanced nuclear techniques
Course of study:
2017/2018
Code:
JFM-1-604-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Medical Physics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Bolewski Andrzej (bolewski@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Jodłowski Paweł (pawel.jodlowski@fis.agh.edu.pl)
dr Bolewski Andrzej (bolewski@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy studenta z zakresu zastosowań fizyki jądrowej w dziedzinach związanych z nauką, techniką, badaniami środowiskowymi oraz innymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności dogłębnego poznawania problemów, dla rozwiązania których planuje się zastosowanie jądrowych metod pomiarowych i potrafi działać w środowisku interdyscyplinarnym FM1A_K06, FM1A_K01 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_K002 Rozumie potrzebę przekazywania zainteresowanym osobom rzetelnych informacji na tematy związane ze stosowaniem jądrowych technik pomiarowych w ich środowisku pracy FM1A_K11 Report,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi wykonać typowe pomiary z zakresu techniki jądrowej, przeprowadzić analizę danych doświadczalnych z uwzględnieniem oceny niepewności uzyskanych wyników oraz napisać sprawozdanie z wykonanej pracy FM1A_U04, FM1A_U03 Execution of laboratory classes,
Report
M_U002 Potrafi zastosować wybrane jądrowe metody pomiarowe do badania własności fizycznych i składu chemicznego materiałów, a także zidentyfikować izotopy promieniotwórcze w badanych materiałach FM1A_U07, FM1A_U09 Execution of laboratory classes,
Report
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o rożnych rodzajach promieniowania jądrowego; ich źródłach, oddziaływaniu z materią oraz metodach ich detekcji FM1A_W06 Completion of laboratory classes,
Oral answer
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat budowy i zasad działania typowych urządzeń techniki jądrowej, podstaw fizycznych wybranych jądrowych metod pomiarowych, ich zalet i ograniczeń oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w rożnych obszarach ludzkiej aktywności FM1A_W13 Completion of laboratory classes,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności dogłębnego poznawania problemów, dla rozwiązania których planuje się zastosowanie jądrowych metod pomiarowych i potrafi działać w środowisku interdyscyplinarnym - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę przekazywania zainteresowanym osobom rzetelnych informacji na tematy związane ze stosowaniem jądrowych technik pomiarowych w ich środowisku pracy - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać typowe pomiary z zakresu techniki jądrowej, przeprowadzić analizę danych doświadczalnych z uwzględnieniem oceny niepewności uzyskanych wyników oraz napisać sprawozdanie z wykonanej pracy - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować wybrane jądrowe metody pomiarowe do badania własności fizycznych i składu chemicznego materiałów, a także zidentyfikować izotopy promieniotwórcze w badanych materiałach - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o rożnych rodzajach promieniowania jądrowego; ich źródłach, oddziaływaniu z materią oraz metodach ich detekcji - - + - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat budowy i zasad działania typowych urządzeń techniki jądrowej, podstaw fizycznych wybranych jądrowych metod pomiarowych, ich zalet i ograniczeń oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w rożnych obszarach ludzkiej aktywności - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Program ćwiczeń:
1. Wprowadzenie: regulamin Studenckiej Pracowni Radiometrii, zasady zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych, zasady BHP i postępowania za źródłami promieniowania jądrowego (studenci podpisuję oświadczenie o odbyciu przeszkolenia), sprawy organizacyjne – podział grupy na zespoły dwuosobowe i określenie dla każdego z nich harmonogramu zajęć (2 godz.)
2. ćwiczenia laboratoryjne – 6 ćwiczeń po 4 godz.
3. zaliczenie ćwiczeń, odrabianie zaległych ćwiczeń laboratoryjnych (2 godz.)

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych będzie wykonane 6 ćwiczeń z przedstawionej poniżej listy; czas wykonywania każdego ćwiczenia 4 godz.:
- Wyznaczanie czasu połowicznego rozpadu izotopów krótkotrwałych
- Pomiar aktywności źródeł promieniotwórczych metodą koincydencji
- Rozpraszanie cząstek beta
- Oznaczanie zawartości naturalnych nuklidów promieniotwórczych w różnych materiałach
- Oznaczanie uranu i badanie równowagi promieniotwórczej w szeregu uranowym
- Spektrometria promieniowania gamma próbek środowiskowych
- Wyznaczanie stosunku przekrojów czynnych na aktywację neutronami termicznymi dla nuklidów Mn-55 i I-127
- Badanie pola neutronów termicznych wokół źródła neutronów
- Oznaczanie zawartości manganu metodą aktywacyjną
- Oznaczanie zawartości metali szlachetnych obiektach numizmatycznych metodą aktywacyjną.
- Promieniowanie kosmiczne

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zajęć laboratoryjnych obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen średnich z przygotowania teoretycznego i ze sprawozdań z opracowaniem wyników.
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń laboratoryjnych wymaga uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich wykonywanych ćwiczeń.
Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z zajęć laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

1.
• Znajomość podstaw fizyki jądrowej
• Znajomość podstaw elektroniki jądrowej i detekcji promieniowania jądrowego
• Znajomość podstawowych zasad ochrony radiologicznej
• Brak przeciwwskazań do pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
2. Zaliczenie laboratorium “Podstawy fizyki i techniki jądrowej” lub “Laboratorium technik jądrowych” lub równoważne.

Recommended literature and teaching resources:

•B. Dziunikowski, S.J. Kalita, Ćwiczenia laboratoryjne z jądrowych metod pomiarowych, Wyd. AGH, 1995
•B. Dziunikowski, O fizyce i energii jądrowej, Wyd. AGH, 2001
•B. Dziunikowski, Zastosowania izotopów promieniotwórczych, Cz.1 i 2, Wyd. AGH, 1995 i 1998
•G. Knoll, Radiation Detection and Measurements, John Wiley & Sons, 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

nie posiadam

Additional information:

Sposób wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach
laboratoryjnych:
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest nie więcej niż dwie nieobecności studenta na zajęciach.
Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin ćwiczeń, w którym można wykonać ćwiczenia, których student z przyczyn losowych nie mógł wykonać w pierwotnym terminie.
Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest zaliczenie wszystkich przypisanych studentowi
ćwiczeń w trakcie semestru.
Warunki zaliczenia pojedynczego ćwiczenia są następujące:
- uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania teoretycznego,
- poprawne wykonanie pomiarów,
- przedstawienie akceptowalnego sprawozdania z opracowaniem wyników.
W przypadku nie zaliczenia wymaganej ilości ćwiczeń studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy w trakcie sesji.