Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Programowanie proceduralne
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-1-201-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Gawroński Przemysław (gawron@newton.ftj.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kawecka-Magiera Barbara (Barbara.Kawecka@fis.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gawroński Przemysław (gawron@newton.ftj.agh.edu.pl)
dr inż. Krupińska Grażyna (grazyna@fis.agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
There are no results to display
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
There are no results to display
Module content
Lectures:
 1. Wyrażenia i instrukcje

  Struktura programu, typy danych, stałe, zmienne lokalne, zmienne globalne, inicjalizacja zmiennych, blok kodu, zasięg widzialności zmiennej, kwalifikatory i specyfikatory typów, operatory, instrukcje warunkowe, iteracyjne, skoku, etykiety.

 2. Funkcje, wskaźniki, tablice oraz łańcuchy

  Definicja funkcji, przekazywanie parametrów do funkcji, zwracanie wartości przez funkcje, funkcje o zmiennej liście parametrów, funkcje rekurencyjne, deklarowanie i inicjalizowanie tablic oraz wskaźników, operator pobierania adresu, operator dereferencji, arytmetyka wskaźników, Tablice znaków i operacje na łańcuchach, wskaźniki do funkcji, argumenty wiersza poleceń.

 3. Struktury

  Deklarowanie struktur, operatory dostępu do składowych struktury , przekazywanie struktur do funkcji, wskaźniki do struktur.

 4. Preprocesor

  Dyrektywy preprocesora, makrodefinicje z parametrami.

 5. Abstrakcyjne typy danych w języku C

  Lista jednokierunkowa, stos, kolejka, drzewo.

 6. Biblioteka standardowa

  Funkcje matematyczne, funkcje wejścia/wyjścia, funkcje dynamicznej alokacji pamięci

 7. Standardy języka C

  Standard C89, Standard C99

 8. Elementy inżynierii oprogramowania

  Kompilacja, konsolidacja, make i makefile, biblioteka statyczna, biblioteka dynamiczna

Laboratory classes:
 1. Wyrażenia i instrukcje

  - student potrafi zadeklarować i zainicjalizować zmienne całkowite, rzeczywiste, i znakowe,
  - student potrafi zadeklarować zmienne lokalne oraz globalne,
  - student potrafi utworzyć blok kodu i wykorzystać go do ograniczenia zakresu widzialności zmiennych.
  - student potrafi zaimplementować program z użyciem instrukcji warunkowych, iteracyjnych oraz skoku.
  - student potrafi skonstruować poprawne wyrażenie przy użyciu operatorów arytmetycznych, logicznych, bitowych, relacyjnych.
  - student potrafi określić wartość wyrażenia i na podstawie priorytetów odpowiednich operatorów.

 2. Funkcje, wskaźniki, tablice oraz łańcuchy

  - student potrafi zadeklarować tablicę jednowymiarową i wielowymiarową oraz łańcuch.
  - student potrafi zadeklarować wskaźnik oraz pobrać adres zmiennej.
  - student potrafi użyć wskaźnika do indeksowania tablicy.
  - student potrafi zdefiniować i wywołać funkcję.
  - student potrafi przekazać zmienną do funkcji przez wartość oraz adres.
  - student potrafi zwrócić wartość zmiennej przy pomocy instrukcji return.

 3. Struktury

  - student potrafi zadeklarować i zainicjalizować strukturę oraz wskaźnik do struktury.
  - student potrafi manipulować zawartością struktur przy pomocy operatorów bezpośredniego i pośredniego dostępu do pola struktury.
  - student potrafi przekazać do funkcji i zwrócić strukturę przez wartość i adres.

 4. Preprocesor

  - student potrafi wykorzystać dyrektywę #include,
  - student potrafi zdefiniować makro z parametrami,

 5. Abstrakcyjne typy danych w języku C

  - student potrafi zaimplementować prosty interfejs listy jednokierunkowej,
  - student potrafi zaimplementować prosty interfejs drzewa,

 6. Biblioteka standardowa

  - student potrafi skompilować program z użyciem funkcji matematycznych,
  - student potrafi biegle operować funkcjami wejścia/wyjścia,
  - student potrafi używać funkcji dynamicznej alokacji pamięci,
  - student potrafi wykorzystać w programie funkcje biblioteczne qsort i bsearch oraz przekazywać funkcje do funkcji przy użyciu wskaźnika do funkcji.

 7. Standardy języka C

  - student potrafi skompilować program w standardzie C89 jak również C99.
  - student potrafi wykorzystać praktycznie rozszerzenia zdefiniowane w standardzie C99.

 8. Elementy inżynierii oprogramowania

  - student potrafi zautomatyzować proces tworzenia oprogramowania przy pomocy pliku makefile.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 36 h
Realization of independently performed tasks 24 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych = 1/3 * Aktywność zajęciach + 1/3*Pierwsze kolokwium + 1/3*Drugie kolokwium. Aktywność każdych zajęciach oceniana jest w skali od 0 do 100. Pierwsze i drugie kolokwium oceniane jest w skali od 0 do 100.
Pojęcie aktywność na zajęciach definiuje prowadzący zajęcia. Pierwsze trzy zajęcia nie są oceniane.

Ocena końcowa i oceny cząstkowe ustalane będą zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w regulaminie AGH, przyporządkowującą procent opanowania materiału konkretnej ocenie.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Stephen Prata, Język C. Szkoła programowania, ISBN 83-87150-06-1
 2. Herbert Schildt, Programowanie C, ISBN 83-7243-258-9
 3. Kenneth Reek, Język C wskaźniki, ISBN 83-7361-198-3
 4. Kyle Loudon, Algorytmy w C, ISBN 83-7197 –912-6
 5. Brian Kernighan i Dennis Ritchie, Język ANSI C, ISBN 83-204-1693-0
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne:
Nieobecność na jednych ćwiczeniach/zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału. Nieobecność na więcej niż jednych 20% zajęć wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości.

Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Zasady zaliczania zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne:
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.
Kolokwia zaliczeniowe są wspólne dla wszystkich grup a zadania przygotowywane wspólnie przez wszystkich prowadzących zajęcia laboratoryjne.

Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana.