Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona radiologiczna
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-1-602-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Jodłowski Paweł (pawel.jodlowski@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Jodłowski Paweł (pawel.jodlowski@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe i opracowującym projekt. FT1A_K02, FT1A_K06, FT1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, oraz z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. FT1A_K04, FT1A_K05, FT1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi obliczyć dawki promieniowania jonizującego i osłony dla promieniowania X i gamma, osłony dla cząstek beta oraz dawki dla neutronów FT1A_U08, FT1A_U04, FT1A_U01 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi opracować dokumentacje niezbędną do uzyskania zezwolenia na prace związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące i potrafi, w typowych przypadkach,, oszacować narażenie ludzi w czasie takiej pracy. FT1A_U09, FT1A_U14, FT1A_U02 Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o wielkościach i jednostkach stosowanych w ochronie radiologicznej.Student zna i rozumie zasady pomiaru tych wielkości. FT1A_W04, FT1A_W07, FT1A_W11 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W002 Student posiada wiedzę o dawkach otrzymywanych przez ludzi ze źródeł naturalnych i sztucznych.Student zna skutki biologiczne promieniowania jonizującego i ich zależność od dawki. FT1A_W01, FT1A_W07, FT1A_W03 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W003 Student zna zasady ochrony radiologicznej i przepisy Prawa Atomowego i rozumie ich znaczenie w pracach związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące.Student zna dokumenty niezbędne do prowadzenia tego typu prac. FT1A_W04, FT1A_W14 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe i opracowującym projekt. - + - + - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, oraz z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. - + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi obliczyć dawki promieniowania jonizującego i osłony dla promieniowania X i gamma, osłony dla cząstek beta oraz dawki dla neutronów - + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować dokumentacje niezbędną do uzyskania zezwolenia na prace związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące i potrafi, w typowych przypadkach,, oszacować narażenie ludzi w czasie takiej pracy. - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o wielkościach i jednostkach stosowanych w ochronie radiologicznej.Student zna i rozumie zasady pomiaru tych wielkości. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o dawkach otrzymywanych przez ludzi ze źródeł naturalnych i sztucznych.Student zna skutki biologiczne promieniowania jonizującego i ich zależność od dawki. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady ochrony radiologicznej i przepisy Prawa Atomowego i rozumie ich znaczenie w pracach związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące.Student zna dokumenty niezbędne do prowadzenia tego typu prac. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wielkości i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej
Charakterystyka naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania jonizującego
Biologiczne skutki oddziaływania promieniowania jonizującego na organizm
Ogólna koncepcja ochrony radiologicznej
Prawo Atomowe i system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną w Polsce
Inspektor ochrony radiologicznej
Dawki graniczne
Kontrola dawek
Zasady pracy ze źródłami promieniotwórczymi
Ewidencja i kontrola źródeł promieniotwórczych
Odpady promieniotwórcze
Materiały jądrowe
Postępowanie awaryjne
Transport materiałów promieniotwórczych

Auditorium classes:

Definicje wielkości i jednostek stosowanych w ochronie radiologicznej (zamiana jednostek)
Obliczenia dawek promieniowania gamma i osłon przed promieniowaniem gamma
Obliczenia dawek promieniowania X i osłon przed promieniowaniem X
Obliczenia osłon dla promieniowania beta
Obliczenia dawek dla neutronów
Obliczenia dawek przy napromieniowaniu wewnętrznym

Project classes:

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
Przepisy prawne regulujące zasady tworzenia ww. dokumentacji i metodyka jej opracowywania

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 131 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 42 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 34 h
Contact hours 2 h
Completion of a project 6 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
 • Oceny: aktywności na zajęciach, z kolokwiów i z egzaminu będą ustalane zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie Studiów AGH, przyporządkowującą procent opanowania materiału konkretnej ocenie.
 • Ocena z ćwiczeń audytoryjnych wyliczana jest jako średnia: średniej oceny uzyskanej w czasie semestru i oceny z kolokwium końcowego (średniej oceny z kolokwium przypadku wielokrotnego jego zaliczania).
 • W przypadku zdania egzaminu w drugim lub trzecim terminie ocenę z egzaminu (E) oblicza się jako średnią ważoną ocen uzyskanych w poszczególnych terminach wg. wzorów:
  2. termin: E = 0,3*2,0 + 0,7*(2. termin)
  3. termin: E = 0,2*2,0 + 0,3*2,0 + 0,5*(3. termin).
 • Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (OK) wymaga uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu (E), ćwiczeń audytoryjnych (C ) i projektu (P).
  Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu (E), z ćwiczeń audytoryjnych (C ) i projektu (P):
  OK = 0,6 x E + 0,2 x C + 0,2 x P
Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw fizyki jądrowej: rozpad jądra atomowego, nuklidy promieniotwórcze, naturalne szeregi promieniotwórcze, oddziaływanie promieniowania z materią
Znajomość rachunku całkowego i zasad interpolacji danych w zakresie podstawowym

Recommended literature and teaching resources:

Hrynkiewicz Z.A.: Człowiek i promieniowanie jonizujące. PWN, Warszawa 2003
Cember H.: Introduction to Health Physics. McGraw-Hill, Inc., New York 1996
Kathren R.L.: Radiation Protection. Medical Physics Handbooks 16. Adam Hilger Ltd., Bristol 1985
Gostkowska B.: Wielkości, jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa 2011
Prawo Atomowe, Ustawa Prawo atomowe i przepisy wykonawcze. Dostępne m.in. na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki, www.paa.gov.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:
 • Ćwiczenia audytoryjne – wyrównywanie zaległości i zasady zaliczania
  Nieobecność na jednych ćwiczeniach wymaga od studenta samodzielnego opanowania materiału przerabianego na tych zajęciach. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż jedne zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne, może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości zaliczania ćwiczeń.
  Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego przeprowadzanego na zakończenie ćwiczeń audytoryjnych. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego kolokwium końcowego.
 • Na ćwiczenia projektowe przewidziany jest 1 ECTS.
 • Egzamin. Warunkiem przystąpienie do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.