Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka zawodowa
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-1-605-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Furman Leszek (Leszek.Furman@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu. FT1A_K04, FT1A_K06 Activity during classes
M_K002 Student dostrzega wdrożenia komercyjne oparte na rozwiązaniach fizyki technicznej. FT1A_K07 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia inżynierskie. FT1A_U06, FT1A_U08 Activity during classes,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac. FT1A_U09 Activity during classes,
Report
Knowledge
M_W001 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i metod rozwiązywania prostych zadań inżynierskich. FT1A_W04, FT1A_W14 Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu. - - - - - - + - - - -
M_K002 Student dostrzega wdrożenia komercyjne oparte na rozwiązaniach fizyki technicznej. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia inżynierskie. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i metod rozwiązywania prostych zadań inżynierskich. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:
Zajęcia praktyczne

Celem letnich praktyk studenckich jest zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców i ułatwienie wyboru miejsca pracy po studiach. Student powinien mieć możliwość:
• zapoznania się z procedurą przyjęcia do pracy,
• przeszkolenia oraz samodzielnego (pod nadzorem upoważnionej osoby) wykonywania zadań inżynierskich, w tym testów specjalistycznych (kontrola jakości).
W szczególności Student potrafi:
• dokonać formalności obowiązujących przy ubieganiu się o stanowisko,
• przygotować niesbędne dokumenty: CV, list motywacyjny.
Student uzyskuje wiedzę w zakresie:
• komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej,
• obsługi i nadzoru urządzeń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Preparation for classes 8 h
Completion of practical placements 110 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Student pisze krótkie sprawozdanie (max. 2 strony A4) z przebiegu praktyki. Zewnętrzny opiekun praktyki (np. kierownik zespołu) akceptuje sprawozdanie i wystawia ocenę przebiegu praktyki. Sprawozdanie oceniane jest również przez Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych od zewnętrznego opiekuna praktyki i od Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Prerequisites and additional requirements:

• Podstawowa wiedza w zakresie wybranych działów nauk technicznych.
• Podstawowa umiejętność posługiwania się aparaturą kontrolno-pomiarową.

Recommended literature and teaching resources:

• Według zalecenia w miejscu odbywania praktyki.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone nie później niż do ostatniego dnia semestru letniego.