Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kandydat na studia II-go stopnia na kierunku Fizyka Techniczna winien legitymować się tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na kierunku Fizyka Techniczna lub pokrewnym. Do rekrutacji dopuszcza się także kandydatów posiadających tytuł licencjata bądź inżyniera uzyskany w zakresie nauk ścisłych, jednakże każdorazowo wymaga to uzyskania zgody dziekana ds. kształcenia, który może określić różnice programowe do uzupełnienia w trakcie studiów. Szczegółowe zasady i wymagania określa corocznie uchwała Senatu AGH, są one udostępnione na stronie: http://www.agh.edu.pl/kandydaci/studia-drugiego-stopnia/

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

10

General degree program characteristic:
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Kompetencji inżynierskich, Nauk ścisłych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Duration of degree programme (No. of semesters):
three
Study cycle beginning date:
Spring Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
90
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Physical Science
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
  • Fizyka
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Kierunek Fizyka Techniczna wpisuje się w potrzeby nakreślone Strategią Uczelni oraz strategią przyjętą przez Wspólnotę Europejską, która dąży do budowy społeczeństwa oraz gospodarki opartej na wiedzy. Studia na II-gim stopniu Fizyki Technicznej prowadzone są w oparciu o wysokie standardy kształcenia oraz bardzo dużą elastyczność, która wyraża się szeroką obieralnością modułów kształcenia. Pozwala to na dopasowanie profilu swoich studiów do własnych zainteresowań oraz potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Tok studiów powiązany jest ściśle z badaniami naukowymi prowadzonymi na wydziale we współpracy z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi, co zapewnia uzyskanie wiedzy i umiejętności w dziedzinach badań aktualnie rozwijanych na świecie. Świadectwem tego jest zdobywanie przez absolwentów naszego wydziału wielu wyróżnień dla zrealizowanych prac dyplomowych.

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

8

Control semesters:
second
Requirements for semester registration:

Zasady te określone są Regulaminem Studiów AGH dostępnym na stronie: http://www.dzn.agh.edu.pl/nowa/. Wpis na kolejny semestr otrzymują studenci, którzy nie przekroczą deficytu punktów ECTS określonego powyżej.

Individual degree programmes:

Tok studiów indywidulanych przysługuje studentom legitymującym się średnią co najmniej 4.0 po zaliczeniu 1-go semestru studiów. Inne osiągnięcia studenta, takie jak udokumentowana praca badawcza, działalność w kołach naukowych etc. będą stanowiły podstawę do podjęcia decyzji przez dziekana. Student realizujący indywidualny tok studiów znajdować się musi pod opieka samodzielnego pracownika wydziału.

Rules of determining the final grade:

Ocenę końcową ze studiów wylicza się jako średnią ważoną w skład której wchodzą: średnia ocen z całych studiów (z wagą 60%), ocena z pracy magisterskiej (z wagą 20%) oraz wynik egzaminu dyplomowego (z wagą 20%).

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Zasady procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia reguluje §25 Regulaminu studiów AGH. W komisji ds. egzaminu dyplomowego kończącego studia drugiego stopnia uczestniczą: dziekan lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący komisji, opiekun pracy magisterskiej, recenzent pracy magisterskiej. Przebieg egzaminu dyplomowego: egzamin rozpoczyna się od krótkiej prezentacji pracy przez magistranta, po której następują dwie serie pytań. W pierwszej serii każda z osób uczestniczących w egzaminie ma prawo zadać pytanie dotyczące tematyki pracy magisterskiej, w drugiej serii każda osoba uczestnicząca w egzaminie ma prawo zadać pytanie z zakresu studiów drugiego stopnia ukończonych przez magistranta. Tematy prac magisterskich do wyboru w danym roku publikowane są sukcesywnie od początku roku akademickiego na stronie internetowej Wydziału tak, aby umożliwić zapoznanie się z nimi potencjalnym kandydatom na studia drugiego stopnia pochodzącym z innych uczelni. Wybór tematów kończy się 31 marca danego roku akademickiego.

Additional information:

-