Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fizyka ultrarelatywistycznych zderzeń ciężkich jonów
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-2-002-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Grabowska-Bołd Iwona (iwona.grabowska@cern.ch)
Academic teachers:
prof. dr hab. Bożek Piotr (piotr.bozek@fis.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Grabowska-Bołd Iwona (iwona.grabowska@cern.ch)
Module summary

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do fizyki zderzeń ultra-relatywistycznych ciężkich jonów na przykładzie istniejących eksperymentów na RHIC i LHC.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U012 Student potrafi wyjaśnić podstawowe efekty charakterystyczne dla zderzeń ultrarelatywistycznych ciężkich jonów FT2A_U06, FT2A_U02 Activity during classes,
Test
M_U013 Student potrafi przedstawić najważniejsze wyniki eksperymentalne dotyczące ultrarelatywistycznych zderzeń ciężkich jonów.. FT2A_U06, FT2A_U02 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W009 Student zna i rozumie podstawy modelu oddziaływań ultrarelatywistycznych ciężkich jonów. FT2A_W03, FT2A_W01, FT2A_W04, FT2A_W05, FT2A_W02 Activity during classes,
Test
M_W010 Student zna podstawowe wyniki eksperymentalne związane z oddziaływaniem ultrarelatywistycznych ciężkich jonów. FT2A_W03, FT2A_W01, FT2A_W04, FT2A_W05, FT2A_W02 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U012 Student potrafi wyjaśnić podstawowe efekty charakterystyczne dla zderzeń ultrarelatywistycznych ciężkich jonów + + - - - - - - - - -
M_U013 Student potrafi przedstawić najważniejsze wyniki eksperymentalne dotyczące ultrarelatywistycznych zderzeń ciężkich jonów.. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W009 Student zna i rozumie podstawy modelu oddziaływań ultrarelatywistycznych ciężkich jonów. + + - - - - - - - - -
M_W010 Student zna podstawowe wyniki eksperymentalne związane z oddziaływaniem ultrarelatywistycznych ciężkich jonów. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wykład 1

  • Ultrarelatywistyczne zderzenia ciężkich jonów: cele fizyczne, eksperymenty.
  • Plazma kwarkowo gluonowa, diagram fazowy, równanie stanu, sygnatury eksperymentalne.

 2. Wykład 2

  • Geometryczny obraz zderzenia, model Glaubera, kinematyka, przekrój czynny.
  • Gęstość energii, proces fragmentacji, produkcja entropii.

 3. Wykład 3

  • Średnie krotności i rozkłady krotności cząstek.
  • Podłużne i poprzeczne rozkłady cząstek wtórnych.

 4. Wykład 4

  • Efekty kolektywne, anizotropie w rozkładach kątów azymutalnych, wypływ eliptyczny.
  • Opis hydrodynamiczny, idealna ciecz.

 5. Wykład 5

  • Procesy z dużym przekazem pędu.
  • Zależność od rodzaju cząstek, rapidity oraz energii.

 6. Wykład 6

  • Model saturacji, przewidywania, skala saturacji.
  • Kolorowy kondensat szklany.

 7. Wykład 7

  • Korelacje HBT, efekt GGLP, korelacje wielocząstkowe, femtoskopia.

 8. Wykład 8

  • Najważniejsze dotychczasowe wyniki doświadczalne uzyskane w eksperymentach na akceleratorze RHIC.

 9. Wykład 9

  • Najważniejsze dotychczasowe wyniki doświadczalne uzyskane w eksperymentach na akceleratorze LHC.

Auditorium classes:
Ćwiczenia rachunkowe o tematyce zgodnej z programem wykładów.

Efekty kształcenia:
Student rozumie mechanizm i efekty związane z oddziaływaniem ultrarelatywistycznych ciężkich jonów oraz zna najważniejsze wyniki eksperymentalne z tym związane.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 18 h
Realization of independently performed tasks 38 h
Participation in auditorium classes 2 h
Participation in laboratory classes 8 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywności na ćwiczeniach (zal) oraz wykonania projektów laboratoryjnych. Ocena końcowa na podstawie wyniku kolokwium obejmującego tematykę wykładów i ćwiczeń rachunkowych (procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH).
W przypadku nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany nadrobić zaległości we własnym zakresie i przedstawić wyniki z wykonanych projektów najpóźniej do daty zakończenia semestru.
Dopuszcza się maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z fizyki cząstek elementarnych.
Zalecany udział w przedmiocie: Wstęp do oddziaływań hadronów.

Recommended literature and teaching resources:

D.H. Perkins, Wstęp do fizyki wysokich energii, PWN, 2005.
A. Bettini, Introduction to elementary Particle Physics , Cambridge, 2008.
R. Vogt, Ultrarelativistic Heavy-Ion Collisions, Elsevier, 2007.
W. Florkowski, Phenomenology of Ultra-Relativistic Heavy-Ion Collisions, World Scientific, 2010.
J. Bartke, Introduction to Relativistic Heavy-Ion Physics, World Scientific, 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None