Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Promieniowanie kosmiczne i neutrina
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-2-003-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Przybycień Mariusz (mariusz.przybycien@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Adamczyk Leszek (Leszek.Adamczyk@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Przybycień Mariusz (mariusz.przybycien@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U014 Student potrafi opisać źródła promieniowania kosmicznego i eksperymenty służące do jego rejestracji. FT2A_U06, FT2A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U015 Student potrafi przedstawić model oscylacji neutrin oraz najważniejsze wyniki eksperymentalne dotyczące badań neutrin. FT2A_U06, FT2A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test
Knowledge
M_W011 Student zna podstawowe informacje dotyczące pochodzenia, własności i detekcji promieniowania kosmicznego. FT2A_W03, FT2A_W01, FT2A_W04, FT2A_W05, FT2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W012 Student zna podstawowe informacje dotyczące własności i detekcji neutrin. FT2A_W03, FT2A_W01, FT2A_W04, FT2A_W05, FT2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U014 Student potrafi opisać źródła promieniowania kosmicznego i eksperymenty służące do jego rejestracji. + + - - - - - - - - -
M_U015 Student potrafi przedstawić model oscylacji neutrin oraz najważniejsze wyniki eksperymentalne dotyczące badań neutrin. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W011 Student zna podstawowe informacje dotyczące pochodzenia, własności i detekcji promieniowania kosmicznego. + + - - - - - - - - -
M_W012 Student zna podstawowe informacje dotyczące własności i detekcji neutrin. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wykład 1

  • Oddziaływanie promieniowania kosmicznego z materią.
  • Zmienne kinematyczne, przekroje czynne.

 2. Wykład 2

  • Struktura i źródła promieniowania kosmicznego.
  • Promieniowanie kosmiczne w Galaktyce.

 3. Wykład 3

  • Promieniowanie kosmiczne w górnych warstwach atmosfery.
  • Promieniowanie kosmiczne w atmosferze i pod powierzchnią Ziemi.

 4. Wykład 4

  • Spektrum energetyczne promieniowania kosmicznego.
  • Wysokoenergetyczne neutrina i promieniowanie gamma.

 5. Wykład 5

  • Metody detekcji promieniowania kosmicznego.
  • Najważniejsze eksperymenty.

 6. Wykład 6

  • Odkrycie neutrin, oddziaływanie neutrin.
  • Neutrina w astrofizyce i kosmologii.

 7. Wykład 7

  • Miejsce neutrin w Modelu Standardowym, własności.
  • Modele neutrin wykraczające poza Model Standardowy.

 8. Wykład 8

  • Mechanizm generacji masy neutrin.
  • Fenomenologia oscylacji neutrin.

 9. Wykład 9

  • Neutrina słoneczne, neutrina z supernowych, neutrina kosmiczne o ultrawysokich energiach.
  • Neutrina atmosferyczne.

 10. Wykład 10

  • Detekcja neutrin, najważniejsze eksperymenty.

Auditorium classes:
Ćwiczenia rachunkowe o tematyce zgodnej z programem wykładów

Efekty kształcenia:
Student rozumie i potrafi opisać źródła promieniowania kosmicznego oraz neutrin i zna najważniejsze wyniki eksperymentalne z tym związane.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 20 h
Realization of independently performed tasks 38 h
Participation in auditorium classes 10 h
Preparation for classes 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności (zal). Ocena końcowa na podstawie wyniku kolokwium obejmującego tematykę wykładów i ćwiczeń rachunkowych (procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH).

Student ma prawo do nieusprawiedliwionych nieobecności na 20% zajęć z ćwiczeń rachunkowych. Większa liczba nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia bez mozliwości pisania kolokwiów poprawkowych.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z fizyki cząstek elementarnych.

Recommended literature and teaching resources:

T. Stanev, High Energy cosmic Rays , Springer, 2010.
P.K.F. Grieder, Extensive Air Showers, Springer, 2010.
Z. Xing, S. Zhou, Neutrinos in Particle Physics, Astronomy and Cosmology, Springer, 2010.
K. Zuber, Neutrino Physics, Taylor & Francis, 2011.
F. Close, Neutrino, Oxford UP, 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None