Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Monitoring środowiska
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-2-019-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
dr inż. Wachniew Przemysław (wachniew@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zimnoch Mirosław (zimnoch@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi docenić rolę sieci monitoringowych na współczesnym etapie rozwoju cywilizacji oraz zna metody komunikacji społecznej związanej z przeciwdziałaniom skutkom katastrof ekologicznych FT2A_K06, FT2A_K03, FT2A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać istniejące narzędzia i bazy danych do uzyskania informacji o stanie środowiska FT2A_U01, FT2A_U15, FT2A_U02, FT2A_U05 Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 potrafi zaprojektować i opracować prostą sieć pomiarów wybranych parametrów środowiskowych FT2A_U07, FT2A_U15 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę o fizycznych podstawach wybranych metod analitycznych używanych w monitoringu środowiska FT2A_W06, FT2A_W11, FT2A_W01 Examination
M_W002 zna podstawowe zasady działania sieci monitoringowych, uwarunkowania prawne i problemy techniczne oraz logistyczne budowy sieci pomiarowych FT2A_W13, FT2A_W09, FT2A_W14 Execution of a project
M_W003 ma pogłębioną wiedzę na temat zagrożeń środowiska w różnych ekosystemach. FT2A_W12, FT2A_W03 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi docenić rolę sieci monitoringowych na współczesnym etapie rozwoju cywilizacji oraz zna metody komunikacji społecznej związanej z przeciwdziałaniom skutkom katastrof ekologicznych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać istniejące narzędzia i bazy danych do uzyskania informacji o stanie środowiska - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować i opracować prostą sieć pomiarów wybranych parametrów środowiskowych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę o fizycznych podstawach wybranych metod analitycznych używanych w monitoringu środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe zasady działania sieci monitoringowych, uwarunkowania prawne i problemy techniczne oraz logistyczne budowy sieci pomiarowych + - - - - - - - - - -
M_W003 ma pogłębioną wiedzę na temat zagrożeń środowiska w różnych ekosystemach. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wykład wprowadzający

  Znaczenie i historia badań oraz monitoringu środowiska, powstawanie i ewolucja globalnych oraz regionalnych sieci monitoringowych.

 2. Instytucje i normy

  Znaczenie sieci monitoringowych we współczesnym świecie. Instytucje naukowe i jednostki pozanaukowe nadzorujące badania środowiska. Wybrane aspekty europejskiego prawa ochrony środowiska – dyrektywy unijne i polskie prawo

 3. Monitoring meteorologiczny i hydrologiczny

  Zakres działań WMO, IMGW, NOAA, PolRad, Europejska sieć badania dynamiki atmosfery z wykorzystaniem lidarów. Budowa sieci i sposoby organizacji pomiarów oraz przekazu informacji

 4. Monitoring zagrożeń chemicznych

  Katastrofy chemiczne o zasięgu globalnym i regionalnym, ozon troposferyczny i światowa sieć obserwacji WMO, pomiary zintegrowane stężenia dioxyn, PAN, BTX, WWA. Sieci monitoringowe związków lotnych (halonów, CO2, NMHC) w Polsce (PŚM), Europie i na świecie

 5. Biomonitoring

  Bioindykatory. Sieci monitoringu zagrożeń chemicznych i biologicznych w Europie i na świecie

 6. Sieci pomiarowe zagrożeń radioaktywnych

  Katastrofy prowadzące do skażeń radioaktywnych o podłożu militarnym i cywilnym – sieci monitoringowe CLOR,CTBT

 7. Pomiary prowadzone na terenach zurbanizowanych

  Problemy ekologiczne spotykane w miastach i miejskie sieci monitoringowe. Pomiary wykonywane w miejscach o dużym natężeniu ruchu kołowego

 8. Podstawy obserwacji lotniczych i satelitarnych

  Historia satelitarnych badań atmosfery. Współczesne misje i przyrządy do badań atmosfery, hydrosfery i powierzchni Ziemi

 9. Sieci obserwacji geofizycznych

  Monitoring trzęsień ziemi, erupcji wulkanicznych, przewidywanie i wykrywanie fal tsunami.

 10. Inwentaryzacje emisji

  Statystyczne metody obliczania produkcji odpadów lotnych, ciekłych i stałych. Źródła danych i ich niepewności

 11. Bazy danych

  Istniejące światowe bazy danych monitoringu środowiska. Kryteria dostarczania danych pomiarowych

 12. Kontrola jakości

  Problemy kontroli jakości w pomiarach monitoringowych

Project classes:
Projekty

Studenci wykonają 2 projekty:
1. Opracowanie funkcjonowania wybranej sieci monitoringowej, jej historii, znaczenia społecznego, problemów funkcjonowania
2. Projekt nowej sieci projektowej – dobór aparatury pomiarowej i zaplecza technicznego, metody transferu danych i bazy danych wybranych parametrów.
3. Studenci samodzielnie przygotowują tematy do debaty związane z monitoringiem środowiska i jego znaczeniem dla rozwoju cywilizacyjnego. Przygotowują argumenty „za” i „przeciw”. Prezentują swoje stanowisko. Formułują wnioski i interpretują wynik debaty.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 25 h
Examination or Final test 3 h
Contact hours 12 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Do oceny końcowej wchodzą oceny z przygotowania i realizacji ćwiczeń projektowych (P1, P2), z przygotowania i aktywności podczas debaty (D) oraz ocena z pisemnego sprawdzianu wiedzy uzyskanej na wykładzie (W).

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona: OK = 0.2xP1+0.2xP2+0.2xD+0.4xW

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. B. Raton, C. K. Smoley, Methods for the determination of metals in environmental samples , Environmental Monitoring Systems Laboratory, 1992.
2. Ward Robert C. ,Design of water quality monitoring systems, 1990.
3. Kostrzewski Andrzej, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań, Warszawa : PIOŚ,. 1995.
4. Marcus W. Sigrist, Air monitoring by spectroscopic techniques, 1994
5. M. Campbell, Sensor systems for environmental monitoring. Vol. 1,2 , 1997
6. Andrzej Kostrzewski, Główne problemy monitoringu w Polsce : stan przygotowań, zagadnienia organizacyjne i wykonawcze : opracowanie zbiorowe pod red. Lucjana Pawłowskiego,1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None