Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Jądrowe metody pomiarowe
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-2-020-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kreft Andrzej (Andrzej.Kreft@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Kreft Andrzej (Andrzej.Kreft@fis.agh.edu.pl)
dr Bolewski Andrzej (bolewski@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Ciechanowski Marek (marekc@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności dogłębnego poznawania problemów, dla rozwiązania których planuje się zastosowanie jądrowych metod pomiarowych i potrafi działać w środowisku interdyscyplinarnym. FT2A_K04, FT2A_K01 Examination,
Test
M_K002 Rozumie potrzebę przekazywania zainteresowanym osobom rzetelnych informacji na tematy związane ze stosowaniem jądrowych technik pomiarowych w ich środowisku pracy. FT2A_K05 Examination
Skills
M_U001 Potrafi wykonać typowe pomiary z zakresu techniki jądrowej, przeprowadzić analizę danych doświadczalnych z uwzględnieniem oceny niepewności uzyskanych wyników oraz napisać sprawozdanie z wykonanej pracy. FT2A_U09, FT2A_U08 Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi zastosować wybrane jądrowe metody pomiarowe do badania własności fizycznych i składu chemicznego materiałów, a także zidentyfikować izotopy promieniotwórcze w badanych materiałach. FT2A_U06, FT2A_U07 Examination,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o różnych rodzajach promieniowania jądrowego; ich źródłach, oddziaływaniu z materią oraz metodach ich detekcji FT2A_W03, FT2A_W01 Examination,
Test
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat budowy i zasad działania typowych urządzeń techniki jądrowej, podstaw fizycznych wybranych jądrowych metod pomiarowych, ich zalet i ograniczeń oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w różnych obszarach ludzkiej aktywności FT2A_W11, FT2A_W10 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności dogłębnego poznawania problemów, dla rozwiązania których planuje się zastosowanie jądrowych metod pomiarowych i potrafi działać w środowisku interdyscyplinarnym. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę przekazywania zainteresowanym osobom rzetelnych informacji na tematy związane ze stosowaniem jądrowych technik pomiarowych w ich środowisku pracy. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać typowe pomiary z zakresu techniki jądrowej, przeprowadzić analizę danych doświadczalnych z uwzględnieniem oceny niepewności uzyskanych wyników oraz napisać sprawozdanie z wykonanej pracy. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować wybrane jądrowe metody pomiarowe do badania własności fizycznych i składu chemicznego materiałów, a także zidentyfikować izotopy promieniotwórcze w badanych materiałach. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o różnych rodzajach promieniowania jądrowego; ich źródłach, oddziaływaniu z materią oraz metodach ich detekcji + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat budowy i zasad działania typowych urządzeń techniki jądrowej, podstaw fizycznych wybranych jądrowych metod pomiarowych, ich zalet i ograniczeń oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w różnych obszarach ludzkiej aktywności + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykłady (30 godz.)
1. Wprowadzenie: zakres merytoryczny przedmiotu, różnorodność zastosowań, kierunki rozwoju (2 godz.).
2. Naturalna i sztuczna promieniotwórczość, oddziaływanie cząstek naładowanych z materią (2 godz.).
3. Źródła promieniowania X i gamma (2 godz).
4. Źródła neutronów (2 godz.).
5. Oddziaływanie promieniowania X i gamma z materią (2 godz.).
6. Oddziaływanie neutronów z materią, transport neutronów (2 godz.).
7. Detektory i spektrometria promieniowania X i gamma (4 godz.).
8. Detektory i spektrometria neutronów (2 godz.).
9. Klasyfikacja jądrowych metod pomiarowych, zintegrowane systemy pomiarowe i ich kalibracja (2 godz.).
10. Profilowania jądrowe odwiertów – poszukiwania geofizyczne (2 godz.).
11. Zastosowania jądrowych metod pomiarowych do kontroli jakości surowców mineralnych i innych materiałów masowych (4 godz.).
12. Metody znacznikowe oraz ich zastosowania w różnych dziedzinach nauki i techniki (2 godz.).
13. Zastosowania jądrowych metod pomiarowych w medycynie (2 godz.).

Laboratory classes:

Program ćwiczeń:
1. Wprowadzenie: regulamin Studenckiej Pracowni Radiometrii, zasady postępowania za źródłami promieniowania jądrowego (studenci podpisuję oświadczenia o odbyciu przeszkolenia), sprawy organizacyjne
(podział grupy na zespoły dwuosobowe i określenie dla każdego z nich harmonogramu zajęć)(2 godz.)
2. Oznaczanie zawartości naturalnych nuklidów promieniotwórczych w różnych materiałach (4 godz.).
3. Oznaczanie uranu i równowagi promieniotwórczej szeregu uranowego (4 godz.).
4. Rozpraszanie cząstek beta (4 godz.).
5. Selektywna metoda gamma-gamma oznaczania pierwiastków ciężkich (4 godz.)
6. Oznaczanie zawartości manganu metodą aktywacyjną (4 godz.).
7. Badanie układu koincydencyjnego.(4 godz.).
8. Badanie pola neutronów termicznych wokół źródła neutronów (4 godz.).
Efekty kształcenia:
• student zna podstawowe zasady ochrony radiologicznej, potrafi właściwie postępować ze źródłami promieniowania,
• student rozumie statystyczny charakter procesów jądrowych i potrafi szacować związaną z tym niepewność wyników pomiarów,
• student potrafi identyfikować nuklidy promieniotwórcze w badanych materiałach,
• student potrafi posłużyć się typowymi przyrządami fizyki jądrowej, takimi jak detektory, zasilacze, analizatory jednokanałowe i wielokanałowe impulsów, układy koincydencyjne i antykoincydencyjne, w celu zestawienia odpowiednich torów pomiarowych,
• student nabywa praktyczną wiedzę o podstawach fizycznych i potencjale analitycznym wybranych jądrowych metod pomiarowych,
• student potrafi przeanalizować wyniki pomiarów i napisać sprawozdanie z wykonanego eksperymentu,
• student poznaje specyfikę badań doświadczalnych,
• student ma świadomość ponoszenia osobistej odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 137 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen z egzaminu (E) i ćwiczeń laboratoryjnych (L): OK = 0,5 x (E + L)
Oceny z egzaminu i z ćwiczeń laboratoryjnych są ustalane zgodnie ze skalą ocen podaną w Regulaminie Studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw fizyki jądrowej
• Znajomość podstaw elektroniki jądrowej i detekcji promieniowania jądrowego
• Znajomość podstawowych zasad ochrony radiologicznej
• Brak przeciwwskazań do pracy ze źródłami promieniowania jądrowego (dotyczy ćwiczeń laboratoryjnych)

Recommended literature and teaching resources:

• B. Dziunikowski, O fizyce i energii jądrowej, Wyd. AGH, 2001
• B. Dziunikowski, Zastosowania izotopów promieniotwórczych, Cz.1 i 2, Wyd. AGH, 1995 i 1998
• G. Knoll, Radiation Detection and Measurements, John Wiley & Sons, 2010
• B. Dziunikowski, S.J. Kalita, Ćwiczenia laboratoryjne z jądrowych metod pomiarowych, Wyd. AGH, 1995

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach
laboratoryjnych:
Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin ćwiczeń (ogłaszany 2 tygodnie
wcześniej na tablicy ogłoszeń i przez prowadzących), w którym można wykonać pomiary,
których student z przyczyn losowych nie mógł wykonać w pierwotnym terminie. Student może wówczas odrabiać ćwiczenia po uprzednim otrzymaniu zgody prowadzącego zajęcia w jego grupie oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z przygotowania teoretycznego potwierdzonej wpisem do protokołu.
Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest zaliczenie wszystkich przypisanych studentowi ćwiczeń.
Warunki zaliczenia pojedynczego ćwiczenia są następujące:
- uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania teoretycznego,
- poprawne wykonanie pomiarów,
- przedstawienie akceptowalnego sprawozdania z opracowaniem wyników.

Warunkiem przystąpienie do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.