Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminar (Technical Physics)
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-2-201-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kozłowski Andrzej (kozlow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Kozłowski Andrzej (kozlow@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Przybylski Marek (marprzyb@agh.edu.pl)
Module summary

Tematy seminariów, przedstawiane każdorazowo bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć, dotyczą zarówno problemów fizycznych obecnych w zastosowaniach technicznych, jak również najbardziej współczesnych zagadnień i doniesień z zakresu fizyki.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość roli ustawicznego samokształcenia i przekazywania w sposób zrozumiały i atrakcyjny informacji o osiągnięciach fizyki technicznej i jej wpływu na rozwój nowoczesnych technologii FT2A_K05, FT2A_K06, FT2A_K01, FT2A_K02 Scientific paper
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, również z prowadzącym, potrafi formułować odpowiednie argumenty i bronić ich w trakcie dyskusji FT2A_K03, FT2A_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować i przedstawić prezentację omawiającą wybrane zagadnienie dotyczące nowych urządzeń, eksperymentów i zastosowań szeroko pojętej fizyki technicznej FT2A_U01, FT2A_U17, FT2A_U14, FT2A_U02 Scientific paper
M_U002 Student potrafi dokonać obiektywnej, krytycznej oceny formy i treści prezentacji wybranych zagadnień dotyczących szeroko pojętej fizyki technicznej, prezentowanych na seminarium FT2A_U06, FT2A_U15, FT2A_U17, FT2A_U14 Activity during classes,
Essay,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie nowych urządzeń, eksperymentów i zastosowań szeroko pojętej fizyki technicznej FT2A_W11, FT2A_W03, FT2A_W01, FT2A_W08, FT2A_W10 Activity during classes,
Essay,
Scientific paper,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość roli ustawicznego samokształcenia i przekazywania w sposób zrozumiały i atrakcyjny informacji o osiągnięciach fizyki technicznej i jej wpływu na rozwój nowoczesnych technologii - - - - - + - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, również z prowadzącym, potrafi formułować odpowiednie argumenty i bronić ich w trakcie dyskusji - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować i przedstawić prezentację omawiającą wybrane zagadnienie dotyczące nowych urządzeń, eksperymentów i zastosowań szeroko pojętej fizyki technicznej - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać obiektywnej, krytycznej oceny formy i treści prezentacji wybranych zagadnień dotyczących szeroko pojętej fizyki technicznej, prezentowanych na seminarium - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie nowych urządzeń, eksperymentów i zastosowań szeroko pojętej fizyki technicznej - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Tematyka seminarium dotyczy trendów rozwojowych w zakresie nowych urządzeń, eksperymentów i zastosowań szeroko pojętej fizyki technicznej. W trakcie semestru każdy student jest zobowiązany do przygotowania i wygłoszenia dwóch prezentacji oraz przedstawienia dwóch pisemnych recenzji z wystąpień kolegów. Tematy prezentacji wybierane są każdorazowo z listy przygotowywanej przez prowadzących seminarium. Lista jest każdorazowo modyfikowana (wprowadzane są nowe, aktualne tematy, wycofywane inne). Oceniana jest zawartość merytoryczna i forma prezentacji oraz aktywność na zajęciach (udział w dyskusji po prezentacjach). Oddzielnie oceniane są pisemne recenzje wystąpień kolegów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in seminar classes 45 h
Preparation for classes 70 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Do oceny końcowej wchodzą następujące elementy: ocena zawartości merytorycznej (M) i formy prezentacji (F) wybranych zagadnień z szeroko pojętej fizyki technicznej, ocena pisemnych recenzji (E) z wystąpień kolegów, oraz ocena aktywności na zajęciach (A).
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona:
OK = 0.4xM + 0.3xF + 0.2xE + 0.1xA

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza i umiejętności w zakresie matematyki, fizyki i chemii zdobyte w trakcie studiów I stopnia na kierunku Fizyka Techniczna lub pokrewnych.

Recommended literature and teaching resources:

Prezentacje przygotowywane są na podstawie materiałów przekazanych przez prowadzących do dyspozycji studentów jak również na podstawie innych dostępnych źródeł (internet, czasopisma i książki naukowe).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Tematy seminariów obejmują różne działy fizyki, trudno jest więc wskazać konkretne publikacje prowadzących

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na pojedynczych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału. Nieobecność na dwóch zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć. Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć bez usprawiedliwienia) i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości.