Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Coordination and funding of scientific research
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-2-202-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kąkol Zbigniew (kakol@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć studenci zapoznają się z aspektami formalno-prawnymi składania wniosków do Narodowego Centrum Nauki. Przygotowują prosty wniosek typu „Preludium” w języku angielskim.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi przygotować prosty wniosek o finansowanie badań lub wdrożenie projektu inżynierskiego FT2A_K07 Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi stworzyć opis prostego projektu badawczego oraz podzielić go na istotne etapy, potrafi oszacować koszty ich realizacji FT2A_U02, FT2A_U04, FT2A_U02, FT2A_U08, FT2A_U04, FT2A_U17 Execution of a project
M_U002 potrafi dostrzec aspekty prawne, ekologiczne, społeczne oraz związane z bezpieczeństwem pracy rozważanego projektu badawczego FT2A_U14, FT2A_U13, FT2A_U09, FT2A_U12 Execution of a project
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat krajowych i międzynarodowych instytucji finansujących badania i rozwój FT2A_W14 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi przygotować prosty wniosek o finansowanie badań lub wdrożenie projektu inżynierskiego - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi stworzyć opis prostego projektu badawczego oraz podzielić go na istotne etapy, potrafi oszacować koszty ich realizacji - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi dostrzec aspekty prawne, ekologiczne, społeczne oraz związane z bezpieczeństwem pracy rozważanego projektu badawczego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat krajowych i międzynarodowych instytucji finansujących badania i rozwój + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykład

1. Jak uzyskiwać informację naukową – korzystanie z baz danych;
2. Omówienie wskaźników bibliometrycznych (punkty ministerialne, impact factor, itd.);
3. Ocena parametryczna dorobku naukowego (indeks Hirscha, cytowania);
4. Przegląd instytucji finansujących badania naukowe i rozwojowe;
5. Zapoznanie się ze strukturą prostego wniosku o dostęp do zasobów obliczeniowych/infrastruktury badawczej w programach UE (proposal);
6. Schematy oceniania wniosków EU;
7. Zapoznanie się ze strukturą wniosku “PRELUDIUM”;
8. Aspekty formalno – prawne przy składaniu wniosku do Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Project classes:
Ćwiczenia projektowe

1. Studenci uczą się korzystać z baz danych na przykładzie SCOPUS i WoS.
2. Studenci przygotowują najprostszy wniosek grantowy (proposal) o dostęp do infrastruktury obliczeniowej bądź badawczej (w języku angielskim).
3. Studenci przygotowują w parach wniosek typu “PRELUDIUM” (w języku angielskim), którego ocena będzie przeprowadzana przed dwóch recenzentów oraz prowadzącego. Najlepsze wnioski zakwalifikowane zostaną do otwartej dyskusji, gdzie autorzy po zaprezentowaniu swojego projektu będą odpowiadali na pytania od recenzentów i z sali.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Completion of a project 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składają się oceny za “proposal” (PRO), za wniosek typu “Preludium” (PRE) oraz za merytoryczną wartość przygotowanej recenzji (REC):

OK = 0.3 * PRO + 0.5 * PRE + 0.2 * REC

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Forma odrabiania zajęć.
Studenci mają możliwość indywidualnego odrobienia zajęć w ramach konsultacji bądź po uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia.